DEBATT

Parkering og Cecilie Lyngby
Cecilie Lyngby ønsker å gjøre byen mye mer tilgjengelig for bilen enn i dag. Parkeringsplasser bør reetableres over hele byen og sykkelsatsingen stoppes, mener hun.

– Ikke en meter til! Vi ønsker å avvikle sykkelsatsingen så snart som mulig

Vi vil fjerne alle bomstasjoner og stoppe alle prosjekter som innebærer fjerning av parkeringsplasser. Om det er inngått kontrakter med leverandører, må oppdraget endres slik at parkeringsplassene tilbakestilles.

Publisert

Oslo er en by som skal gi rom for alle. Det må politikken gjenspeile. Oslo kan ikke og skal ikke styres på en måte som er godt for bare utvalgte grupper i befolkningen.

Innbyggerne i byen vår skal ha frihet, men også trygghet. Derfor skal Oslo ha gode helsetjenester, en god skole, gode tilbud til både barn, unge og eldre, og ikke minst stor frihet i hvordan den enkelte skal bo, leve og bevege seg.

Dette er dessverre ikke godt nok i dag. Det sittende byrådet er styrt av en ideologi som sier at kommunen «vet best» hvordan innbyggerne skal leve og innrette seg.

En slik politikk gjennomsyrer samferdselspolitikken i byen vår og gjør seg også sterkt gjeldende innen skole, helse og omsorg.

Jeg ønsker å endre dette. Jeg og Det norske Industripartiet mener folket selv vet best hva som er best for dem. Derfor fortsetter vi kampen mot neste valg.

Bilen i hele byen

Effektiv samferdsel er avgjørende for at Oslo skal være en god by å leve i. Skal byen være inkluderende, må den enkelte ha frihet til å velge transportbehov selv til en overkommelig kostnad.

For mange mennesker er bilen det klart beste og mest fleksible fremkomstmiddelet. Dette gjelder ikke minst barnefamilier, eldre og funksjonshemmede.

Vi vil legge til rette for at alle som ønsker det skal kunne bruke bil i hele byen. For å få til dette, vil vi fjerne alle bomstasjoner, reetablere parkeringsplasser og reversere parkeringsnormen i byggeforskriften.

Avvikle sykkelsatsingen

Oslo kommune bruker hvert år enorme beløp på sykkelsatsingen. Likevel er ikke byrådets målsetning om sykkelens andel av reiser i Oslo i nærheten av å bli nådd.

Dette viser at sykkelsatsingen er totalt mislykket og at målsetningene helt urealistiske. Dette er sløsing med felleskapets midler.

Oslo har flotte muligheter for syklister, og det er nødvendig med sykkelvei bare noen få steder, som innover Sørkedalen. Vi ønsker å bruke pengene som er satt av til sykkelfelt til å redusere bompengetrykket, som er urettferdig og usosialt.

Utover de store beløpene som brukes på satsingen, har sykkelsatsingen også en rekke andre ulemper, både når det gjelder arealbehov til sykkelinfrastruktur, hindring av andre trafikanter og ulykker.

Parkeringsplasser må tilbakestilles

Før innfartsparkeringene ble avgiftsbelagt, ble de brukt flittig. Parkeringene reduserte antallet biler inn til Oslo sentrum og fungerte godt. Pendlere kjørte til innfartsparkeringen og tok kollektiv videre inn mot sentrum.

Slik det er i dag, vil det være billigere å leie seg en parkeringsplass i sentrum fremfor å parkere på en innfartsparkering. Behovet for parkering er enormt, for eksempel rundt Oslo sentrum.

Vi vil stoppe alle prosjekter som innebærer fjerning av parkeringsplasser. Om det er inngått kontrakter med leverandører, må oppdraget endres slik at parkeringsplassene tilbakestilles.

Fjern egne plasser for bildeling

Enkelte bildelingsselskaper betaler i dag rundt 1000 kroner i året pr plass til kommunen, og plassene står tomme de fleste steder i byen. De har i tillegg fjernet HC-parkeringer til fordel for bildeling.

Det finnes ingen grunn til noen særbehandling av bildeling gjennom egne parkeringsplasser. Vi ønsker å stoppe all kommunal støtte og tilrettelegging for bildeling.

Alle parkeringsplasser som i dag er reservert bildeling, må omgjøres til vanlig gateparkering.

Powered by Labrador CMS