DEBATT

Saliba Andreas Korkunc
– Jeg er når som helst klar for en diskusjon om hvordan vi kan sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne gode og selvstendige liv. Men en slik diskusjon må være basert på fakta, ikke uverdige karakteristikker, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

– Byrådets mål er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mest mulig selvstendige og aktive liv

Simen Bondeviks beskrivelse av at byrådet ser på mennesker med nedsatt funksjonsevne «som annenrangs borgere» er usaklig og uverdig. Slike karakteristikker bør han holde seg for god til.

Publisert

Hammersborgerklæringen, byrådets politiske plattform, er tydelig på at byrådets mål er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve mest mulig selvstendige og aktive liv. Også FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ligger til grunn for byrådets politikk.

Det at byrådet skal arbeide for å oppfylle de forpliktelsene som påligger oss, er én ting. Her har jeg og byrådet vært krystallklare på at det er noe vi tar på det største alvor. Om det er klokt å inkorporere FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne i norsk lov, er et annet spørsmål.

Betydelig usikkerhet 

Norge er allerede folkerettslig bundet til FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og bestemmelsene i konvensjonen er gjennomført i norsk rett. Jeg understreket derfor følgende i høringssvaret fra Oslo kommune:

Det pågår allerede et omfattende arbeid i kommunene med å øke kompetansen om kravene konvensjonen stiller, samt med å sikre at rettighetene oppfylles slik de er gjennomført i norsk rett. Dette arbeidet vil ha prioritet i Oslo kommune uavhengig av om konvensjonen inkorporeres eller ikke.

På bakgrunn av blant annet høringssvaret fra KS, mener jeg at inkorporering av konvensjonen ikke kan skje uten at de rettslige konsekvensene er bedre utredet. Bakgrunnen for det er blant annet den betydelige usikkerheten knyttet til hvilken betydning uttalelser fra FN-komiteen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil ha for forståelsen av forpliktelsene.

Demokratisk betenkelig

Utvidelser av disse rettighetene vil kunne få konsekvenser som må vurderes grundig. Jeg mener slike utvidelser vil stå seg best om de besluttes av folkevalgte organer. Det gjelder særlig i den situasjonen mange kommuner er i, med trange budsjetter og lite politisk handlingsrom.

Min begrunnelse i høringssvaret handlet altså om en bekymring knyttet til det kommunale selvstyret og mulig domstolsstyrt utvidelse av rettighetsvernet som lovgiver ikke kunne forutse da forpliktelsen ble inngått. Det mener jeg er demokratisk betenkelig.

Annenrangs borgere?

Hvordan Simen Bondevik får seg til å hevde at det «byrådet i realiteten sier med dette høringssvaret er at de ser på de av oss med nedsatt funksjonsevne som annenrangs borgere», er for meg komplett uforståelig.

Partiet Sentrum og Simen Bondevik må gjerne være uenig i høringssvaret. Jeg forventer imidlertid at Bondevik forholder seg til virkeligheten og at han som et minimum argumenterer saklig mot de delene av høringssvaret han er uenig i.

Ikke bare ord

Bondevik bør se til hva byrådet faktisk sier og gjør. Byrådets mål er at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve mest mulig selvstendige og aktive liv. Det fordrer blant annet at vi tilpasser systemene til menneskene, ikke motsatt.

Dette er ikke bare ord, men noe vi jobber aktivt for å få til. Blant annet har vi bestilt en utredning av en sentral bestillerenhet for brukerstyrt assistanse. Vi har også satt i gang en gjennomgang av oppgavefordelingen mellom bydelene og kommunen sentralt for å se om det er andre og bedre måter vi kan gi gode og likeverdige tjenester på.

Det pågår også et omfattende arbeid i kommunen med å øke kompetansen til de ansatte om de kravene konvensjonen stiller, og å sikre at rettighetene i den oppfylles. Dette arbeidet skal vi fortsette å prioritere i Oslo.

Jeg er når som helst klar for en diskusjon om hvordan vi kan sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve gode og selvstendige liv. En slik diskusjon må imidlertid være basert på fakta, ikke uverdige karakteristikker.

Powered by Labrador CMS