DEBATT

Simen Bondevik
– Jeg vil oppfordre Ap-politikerne i bystyret som nå er frustrerte over Høyre: Bruk det samme engasjementet dere viser mot Høyres byråd opp mot egen statsråd og egen regjering. Det er de som avgjør dette til slutt.

– Jeg ble rett og slett lei meg av svaret til helsebyråd Korkunc. Han slår beina under vår tids viktigste likestillingskamp

Det er trist at byråden med sitt høringssvar slår beina under vår tids viktigste likestillingskamp: grunnleggende rettigheter for funksjonshemmede.

Publisert

I de åtte månedene jeg har jobbet som politisk rådgiver for Partiet Sentrum og vært vararepresentant til bystyret har jeg lest en god del høringssvar fra Oslo kommune. 

Ingen av de jeg har lest har fått meg til å sperre opp øynene så mye som da jeg leste helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (Høyre) sitt høringssvar om å legge til FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk lov.

Jeg ble rett og slett ganske lei meg av å lese det. Det er trist at helsebyråden i sitt høringssvar går mot det alle organisasjoner som jobber for funksjonshemmedes rettigheter sier er det viktigste Norge kan gjøre for landet og byens største minoritet: nemlig å inkorporere CRPD i menneskerettsloven.

Norge får kritikk

Det byrådet i realiteten sier med dette høringssvaret er at de ser på de av oss med nedsatt funksjonsevne som annenrangs borgere. Både kvinnekonvensjonen og barnekonvensjonen er inkludert i menneskerettsloven. Vi i Partiet Sentrum mener at funksjonshemmedes rettigheter er like viktig, og bør ha lik plassering i lovverket.

CRPD handler ikke om innføring av noen nye særrettigheter for de av oss med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen er derimot til for at vi skal få oppfylt grunnleggende menneskerettighetene på lik linje med resten av befolkningen.

Som FN selv sier det: “Selv om rettighetene i menneskerettighetskonvensjonene gjelder for alle mennesker, vet vi at funksjonshemmede ekskluderes fra mange viktige områder i samfunnet, som utdanning, helse og arbeid.”

Norge har også gjentatte ganger fått kritikk fra FN for måten vi behandler funksjonshemmede på, og manglende inkorporering av CRPD.

Byrådens svar er et avvik

Byrådens høringssvar om å ikke legge til CRPD er et avvik. Et avvik fra det juridiske ekspertutvalget sin anbefaling. Et avvik fra 77 prosent av høringssvarene som støtter å inkorporere CRPD i menneskerettsloven.

Et avvik fra den klare anbefalingen som tunge aktører som Norges Institusjon for Menneskerettigheter, Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barneombudet, Virke, JURK, Kirkerådet, Norsk Sykepleierforbund, Ergoterapeutene, Norsk Studentorganisasjon, Redd Barna, Rettspolitisk forening, Sametinget, Språkrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, alle sammen kommer med i sine høringssvar: CRPD må inn i menneskerettsloven.

 Det er trist

Partiet Sentrum støttet derfor forslaget som bystyrerepresentant Jon Reidar Øyan (Ap) fremmet ved starten av denne ukens bystyremøte. Nemlig at høringsuttalelsen fra helsebyråden på vegne av Oslo kommune skulle trekkes.

I et tidligere helse- og sosialutvalgsmøte foreslo vår bystyrerepresentant Geir Lippestad at høringen skulle til politisk behandling i utvalget. Da fikk vi beskjed om at det ikke var praktisk gjennomførbart før høringsfristen, og forslaget vårt ble ikke tatt opp til votering.

Det er trist at byråden med sitt høringssvar slår beina under vår tids viktigste likestillingskamp, ved å gå så hardt ut mot at CRPD blir en del av norsk lov.

Det ville vært en seier

Denne motstanden mot CRPD forklarer kanskje også hvorfor Høyre, Venstre, FrP, KrF og uavhengig representant Lars Petter Solås stemte mot Geir Lippestad sitt private forslag om Oslo som en CRPD-by på bystyremøtet i mai.

Forslaget til vedtak vår partileder og bystyrerepresentant fremmet var: “Bystyret ber byrådet komme tilbake til bystyret med en egen sak om hvordan Oslo kommune sikrer at samtlige av artiklene i CRPD følges”. Det fikk mange stemmer for, men dessverre ikke flertall.

Til slutt i dette leserinnlegget vil jeg oppfordre representanten Øyan og resten av Ap-politikerne i bystyret som nå er frustrerte over Høyre byrådens høringssvar: Bruk det samme engasjementet dere viser mot Høyres byråd opp mot egen statsråd og egen regjering. Det er de som avgjør dette til slutt.

Hvis den Ap-ledede-regjeringen sier ja til å inkorporere CRPD i menneskerettsloven, så er det flertall for det på Stortinget. Det ville vært en stor seier for vår tids viktigste likestillingskamp.

Powered by Labrador CMS