DEBATT

Fra v. Bjørg Sandkjær, Morten Edvardsen og Synne Lerhol på valgkampstand i Spikersuppa. - Det er ingen motsetning mellom å satse på både by og bygd, mener Edvardsen.

– Folk må få mer å si i utviklingen av byen vår

Oslo vokser og utvikles raskt, og nye nabolag bygges blant annet i Nydalen og på Løren. Men hva gjør vi når det viser seg at man har glemt å planlegge for grøntområder, eller satt av for lite areal til skolegård og barnehage?

Publisert

Oslo Senterparti ønsker at vi utvikler en grønn by med levende bydeler og små forskjeller. Reell medvirkning i hvordan byen vår skal utvikle seg er avgjørende for å lykkes her.

Etter forslag fra Venstre, og med støtte fra dagens byrådspartner Høyre, vedtok bystyret i 2017 at Oslo kommune skal være en foregangskommune når det kommer til medvirkning. Oslo Senterparti merker oss også at disse byrådspartiene i Hammersborgerklæringen vil «sikre bred medvirkning fra lokalmiljø, arkitekter og andre fagmiljø i alle faser av planprosessen».

Medvirkning er viktig for å gi legitimitet til endringene byen vår går gjennom. Det krever lokalkunnskap, at man setter i gang tidlig, at innspill og forslag blir skriftliggjort og at disse følger hele prosessen. Medvirkning gir også bedre resultat.

Ikke bra nok i dag

Kommunerevisjonens rapport «Medvirkning i reguleringsplaner» konkluderer med at dagens praksis ikke er tilstrekkelig.

Da denne rapporten ble behandlet i 2022 understreket bystyret i sitt vedtak at man må sikre en sterkere lokal forankring i medvirkningsprosessen. Det må samarbeides tettere med bydelene og bydelsutvalgene, lokalbefolkningen, lokale interesseorganisasjoner og virksomheter.

Positivt engasjement lokalt

I Oslo er vi så heldig at vi har lokale folkevalgte politikere og ikke minst administrasjon med engasjement for og kunnskap om sin bydel, sine lokalmiljøer og kunnskap om hvem som påvirkes i det området som omfattes.

De har lite reell makt, men de kjenner til særtrekk i lokalområdet.

Den lokalkunnskapen gjør bydelene til utmerkede vertskap for medvirkning i planprosesser, for å sikre tidlig idétilfang og sørge for alle grupper blir hørt i planprosesser.

Alle må bli hørt

I desember 2021 vedtok et enstemmig bystyre Senterpartiets forslag om at:

«1. Bystyret ber byrådet utrede mulighetene for at bydelene kan få en rolle som vertskap for medvirkning i planprosesser, for å sikre tidlig idétilfang og sørge for alle grupper blir hørt i planprosesser.

2. Utredningen skal bygge på tidligere erfaringer og inneholde en vurdering av hvilke planer som egner seg for slik tidlig medvirkning, samt behovet for ressurser i form av midler og kompetanse for at den enkelte bydel skal kunne ta en vertskapsrolle for slik tidlig medvirkning. Resultatet av utredningen skal legges fram for bystyret.»

Bydelene må høres

Forrige byråd fulgte ikke opp dette vedtaket. Dagens byrådspartier Høyre og Venstre har vært svært tydelige i sin støtte til medvirkning i byutvikling har nå muligheten til å vise at de står for det de sa i opposisjon.

Nå gjelder det alle kommunale planers mor, nemlig kommuneplanens arealdel. I det videre arbeidet med denne viktige planen mener Oslo Senterparti at bydelene må få ressurser til å kunne fungere som vertskap for reell lokal medvirkning i utvikling av byens nabolag.

Vi ønsker en god by som skal stå seg i generasjoner. Da må bydeler og lokalbefolkning med på laget.

Powered by Labrador CMS