DEBATT

Trondheim 20161019.Institusjonsprest på et eldrehjem i Trondheim. Han skal forsøke å møte, lytte til og forstå det pasienter og pårørende forteller om hvordan sykdom, behandling og møtet med helsevesenet virker inn på deres livsopplevelse. Snakker med eldre dame.NB! Modellklarert til redaksjonell bruk.
Vi skal ikke ha de sånn at pasienter og ansatte sitter igjen med vonde opplevelser på helsehusene, sier Henrik Dahl Jacobsen (AP).

– Vi tar kraftige grep for å styrke Oslos helsehus

Pasienter og ansatte har hatt vanskelige opplevelser ved Ullern helsehus. Nå tar Arbeiderpartiet i byråd kraftfulle grep.

Publisert

Alle som bor på sykehjem eller helsehus i Oslo skal få god omsorg og føle seg trygge. Sykepleiere, helsefagarbeidere og andre ansatte skal ha gode og ryddige arbeidsforhold og nok tid til å gi god omsorg til hver pasient.

De fire helsehusene i Oslo tar imot omtrent 5000 pasienter årlig. Det har vært utfordringer med rekruttering av kvalifisert personell og stadig sykere pasienter med mer komplekse behov. Det har ført til vonde opplevelser for enkelte pasienter og ansatte, og sånn skal vi ikke ha det.

Arbeiderparti-byrådet foreslår nå at Oslos helsehus skal få en varig økning i sine budsjetter på hele 80 millioner kroner. Samtidig tas det fire viktige grep ved helsehusene:

1. Omorganisering

Helsehusene skal få spesialiserte avdelinger, slik at pasienter med likere helsebehov får plass på samme avdeling. Dette medfører at man kan bygge langt sterkere fagmiljøer ved hver enkelt avdeling.

Alle helsehusene skal ha rehabiliteringsplasser, avklaringsplasser og skjermede plasser. I tillegg videreføres lindrende avdeling på Solvang helsehus og korttid psykiatri på Ullern helsehus. Denne omorganiseringen fører til at de ansatte får færre forskjellige pasientgrupper å forholde seg til og vil føre til et bedre omsorgstilbud til pasientene.

2. Nye mottaksteam

Det blir etablert mottaksteam på hvert helsehus med sykepleier og lege. Teamene skal ta faglige vurderinger av hver pasient ved ankomst for å gi et best mulig tilpasset tilbud til den enkelte. Teamene vil være til stede mellom kl. 8 og 22 og bydelene skal ha tett kontakt med mottaksteamene på det helsehuset de sogner til.

Dette vil sikre riktig plassering og med det bedre oppfølging av hver pasient. Mottaksteamene på de ulike helsehusene vil også samarbeide for å gi pasienter et godt tilpasset tilbud, dersom det ikke er plass på riktig avdeling på nærmeste helsehus.

3. Økt bemanning kveld

I desember 2022 ble Ullern midlertidig styrket med flere ansatte på kvelden, blant annet matverter og andre som avlaster og sørger for at sykepleiere og helsefagarbeidere kan bruke tiden på pleie og omsorg. Nå styrkes bemanningen på kveld varig både på Ullern og Solfjellshøgda helsehus.

Dette er svært viktig for å sørge for at ansatte har nok tid til kveldsstell og at alle pasienter får god og rask hjelp når de trenger det.

4. Velferdsteknologi

Vi blir stadig flere eldre og en satsing på velferdsteknologi er viktig for å gi god omsorg nå og i framtiden. Alle fire helsehusene vil nå få moderne digitale pasientvarslingsanlegg med digitalt tilsyn. Vi kan ikke overse nytten ved bruk av velferdsteknologi, ettersom vi blir flere eldre på færre hender. Dette er til stor nytte for ansatte og vil skape trygghet for pasientene.

Oslo Arbeiderparti ser på god eldreomsorg som en av våre kjerneoppgaver. Når noe ikke fungerer godt nok tar vi situasjonen på alvor.

Vi mener disse grepene vil styrke helsehusene og bidra til at pasienter har gode opplevelser her i framtiden. Det blir også viktig for å rekruttere kompetent helsepersonell til å jobbe ved helsehusene framover.

Det er også viktig for byrådet at ansattes krav til informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling i omstillingsprosessen blir ivaretatt. Vi ser oss heller ikke ferdig når disse tiltakene er gjennomført, men vil evaluere og videreutvikle tiltakene slik at tilbudet blir så bra som det kan bli.

Powered by Labrador CMS