DEBATT

Det planlagte smådyrsenteret skal plasseres på denne tomten nær Trondheimsveien ved Kalbakken. Turstier krysser tomten, som grenser til Alnaelva. En nabogruppe sier nei til planene.

— Vi er mange som sier nei til planene om et senter for smådyr på Kalbakken

— Vi er nesten 150.000 innbyggere i Groruddalen og ønsker å ta vare på de friområdene vi har i dalen vår. Blir Dyrebeskyttelsens senter for smådyr bygget der det er planlagt, mister vi en av disse grønne lungene, skriver Nabogruppe Redd Flaenjordet.

Publisert

Vårt Oslo hadde nylig en artikkel om Dyrebeskyttelsens planer om å bygge et senter for smådyr på Kalbakken. Artikkelen gir inntrykk av at det er bestemt at senteret skal bygges. Det er høyst usikkert: Både naboer, lokalpolitikere og miljøorganisasjoner går mot disse planene, vi mener kort sagt at forslaget er godt, men stedet er feil.

Planforslaget er foreløpig bare lagt ut til offentlig ettersyn. Deretter skal det behandles av byutviklingsutvalget og så i bystyret før den endelige beslutningen tas.

— Alle best tjent med senter et annet sted

Smådyrsenteret blir det første i sitt slag i Norden og skal ta imot tamme og ville smådyr fra hele Østlandet. Vi er nesten 150.000 innbyggere i Groruddalen og ønsker å ta vare på de friområdene vi har i dalen vår. Blir senteret bygget der det nå er planlagt, mister vi en av disse grønne lungene.

Vi mener derfor at alle parter er best tjent med at det etableres et annet sted. Helst bør det plasseres utenfor Oslo, det skal jo hjelpe smådyr fra hele Sør-Norge. Hvis det absolutt må etableres i Oslo kommune, så har media avdekket minst 94 ledige, kommunale eiendommer det ikke finnes planer for bruken av (Aftenposten 20.12.2020).

— Tomten inngår i foreslått landskapsvernområde

Planene for smådyrsenter har mange likheter med forslaget om å bygge storfengsel på Bredtvet bare et steinkast unna Kalbakken. Her var protestene så omfattende at stortingspolitikerne valgte å lete etter alternativer utenfor Oslo.

Tomten på Kalbakken omkranses av småhusene i Møllerstua borettslag på tre sider, den fjerde siden er Alnaelva. Miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Groruddalen Miljøforum og Alnaelvas Venner har sammen lansert et forslag om etablering av et landskapsvernområde langs øverste del av Alnaelva, der denne tomten inngår.

— MDG på kollisjonskurs med eget program

I sin begrunnelse til Statsforvalteren vil forslagsstillerne be om at all planlagt byggeaktivitet langs elva må stanses fram til søknad er ferdig behandlet. MDG er nevnt i artikkelen og det er et tankekors at nettopp dette partiet går inn for å rasere dette friområdet langs Alnaelva. Den som leser Oslo MDGs partiprogram, særlig «Oslomål 14, Respekt for dyr og natur», ser at her er partiet på kollisjonskurs med sitt eget program. Programmet lover også byggestans nær elver, mener det gjelder altså ikke for Groruddalen og Alnaelva.

Kommunen hadde tre viktige forutsetninger da denne tomten ble valgt:

1. Adkomst direkte fra Trondheimsveien: Det sa Statens Vegvesen nei til, da havner trafikken på smale nabolagsveier uten fortau, og politikerne har dermed satt i gang «Aksjon Utrygg Skolevei» på Kalbakken.

2. Tilnærmet all trafikk skal skje med kollektivtransport: T-banen stopper like ved tomten, men kommer alle besøkende til å reise med banen? Tror politikerne virkelig at dyrevenner fra hele Sør-Norge vil reise kollektivt via Oslo sentrum og deretter med den overfylte t-banen til Vestli med syke eller redde dyr? T-banen egner seg ikke for dyretransport, og besøkende kommer til å velge bil!

3. Det planlagte bygget skulle tilpasses bygningsmassen rundt tomten: Det er stadig kommet nye planer for senteret, som nå er på over 1.500 kvadratmeter med ønske om utvidelsesmuligheter både i høyde og grunnflate. Et eventuelt bygg på denne tomten vil bli en koloss ift. den veletablerte småhusbebyggelsen som omkranser tomten, og dermed en hån mot Oslo kommunes småhusplan for området, som politikerne attpåtil nå ønsker å gjøre enda strengere.

— Skogen vil bli borte

Vårt Oslos artikkel kaller tomten «…en ubebygd skogstomt som i dag delvis benyttes til parkering.» Tomten er først og fremst et friområde som benyttes til rekreasjon for nærmiljøet. Det er riktignok en «100 meter-skog» der, men den utgjør en liten del av arealet. Skogen er viktig fordi den skjermer mot Trondheimsveien, den reduserer støy siden området er i rød støysone, den binder svevestøv og gjør at de nærmeste naboene slipper å få Rv4 «rett inn i stua».

Denne skogen vil bli borte fordi bygget blir så stort på den lille tomten og fordi veivesenet krever at det bygges en landskapsvoll der det nå er skog. Parkeringen skjer ved nabolagsveien i tråd med gjeldende regulering og utgjør mindre enn fem prosent av arealet.

— Vil rasere veletablert naturmangfold

Planområdet har et rikt dyreliv med blant annet en rådyrstamme og et gammelt dyretråkk går gjennom det skogholtet som vil forsvinne. Det er også et rikt insektliv på dette friområdet, blant annet den sjeldne, rødlistede gresshumlen. En eventuell utbygging av planområdet vil rasere et veletablert naturmangfold av dyr, fugler og insekter.

Planområdet har vært i hyppig bruk til friluftsaktiviteter og rekreasjonsformål siden Møllerstua borettslag var nytt i 1948. Det er et nærkvalitetsområde og viktig for oppveksten til de mange barna i nabolaget. Planområdet inngår som en naturlig del av den statlig/kommunale Groruddalssatsingen og Alna Miljøpark, som et selvfølgelig element i grøntkorridoren langs den nærliggende Alnaelva.

— Har protestert i tre år

Naboer har protestert mot byggeplanene i snart tre år, uten at det er nevnt i artikkelen i Vårt Oslo. Vi ønsker primært omregulering til landskapsvernområde for planarealet i sin helhet, subsidiært permanent omregulering til friområde i tråd med den bruken området har hatt i flere mannsaldre.

Vi mener at Dyrebeskyttelsen, beboerne på Kalbakken, de dyrene som skal beskyttes og de dyrene som er der fra før fortjener en mer velegnet lokalisering av Nordens første smådyrsenter, enn tomten på Kalbakken.

Powered by Labrador CMS