52 mennesker døde av narkotikaoverdoser i 2016 i Oslo. Foto: Christian Vassdal

52 personer døde av overdose i 2016. I bydel St. Hanshaugen er antallet som døde doblet på ett år

I 2016 døde seks innbyggere i bydel St. Hanshaugen av en overdose. Dette er en dobling fra året før og gjør at bydelen har nest flest overdosedødsfall i Oslo. Bydel Stovner ligger på topp.

Tall fra velferdsetaten i Oslo viser at det i 2016 var 52 overdosedødsfall i hovedstaden. Basert på hvilken bydel de omkomne tilhører, kommer St. Hanshaugen med seks overdosedødsfall på en annenplass på statistikken når det gjelder overdosedødsfall per innbygger. Bare bydel Stovner har en høyere andel.

Stabile overdosetall

Overdosedødsfall

Den internasjonale definisjonen, som også Helsedirektoratet benytter, er følgende: "Et overdosedødsfall er et dødsfall som skjer umiddelbart eller kort tid etter at en person har inntatt ett eller flere rusmidler og/eller medikamenter og når dødsfallet har direkte
sammenheng med dette inntaket."

Overdosedødsfall er ikke kun forårsaket av heroin, men dødsfall som skyldes alkohol er
ikke inkludert i tallene.

Kilde: Velferdsetaten i Oslo kommune

Statistikken, som omhandler tidsrommet 2014-16, viser at i alt 52 mennesker døde av en overdose i 2016. Det er en økning på 11 personer siden 2014.

Flest overdosedødsfall har bydelene Stovner og St. Hanshaugen. Disse bydelen har også den kraftigste økningen i dødsfall siden 2015. Sterkest nedgang i overdoser med dødelig utgang har bydelene Nordstrand og Sagene.

Den nye statistikker antalet overdødsfall per bydel i perioden 2014-2016. Grafikk: Velferdsetaten

St. Hanshaugen har mange behandlingstilbud

De høye tallene på overdosedødsfall henger sammen med to forhold, forklarer avdelingsdirektør Sven Bue Berger, i bydel St. Hanshaugen: for det første har bydelen mange midlertidige boliger for rusavhengige.

For det andre administrerer bydelen også Oslo sentrum, hvor mange av disse behandlingstilbudene og boligene ligger.

– Vi har flere slike hjem enn vanlig i andre bydeler, og overdosedødsfallene blant dem som bor i disse boligene er med i regnestykket for St. Hanshaugen , selv om de kan tilhøre 15 ulike bydeler. Uten denne skjevtellingen, ville bydelen hatt lavere tall, sier Berger.

Bydel St. Hanshaugen opplevde en dobling i antall overdosedødsfall blant bydelens innbyggere fra 2015 til 2016. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Blir folkeregistrert ved omsorgsinstitusjonen

– Mange av dem som er tilknyttet et av disse midlertidige boligtilbudene mangler en fast bopel og har fått tildelt en folkeregisteradresse som samsvarer med personens midlertidige botilbud i bydel St. Hanshaugen, sier Berger.

– Tidligere, da folkeregisteret ikke tildelte adresse ut fra personens midlertidige botilbud, var tallene i bydelen langt lavere, påpeker Berger.

De fleste overdoser finner sted hjemme

Statistikken, som nylig ble publisert av velferdsetaten, er den første oversikten over overdosedødsfall per bydel. Statistikken fastslår at de fleste dødsfallene fant sted i private boliger. I et brev til bydelene sier hun følgende:

— Dette kan ha sammenheng med at de fleste ruser seg hjemme eller i annen privat
bolig og at dette med å bo alene og ruse seg hjemme øker risikoen for at overdosen får en dødelig utgang, sier avdelingsdirektør i velferdsetaten, Merete Hanch-Hansen.

Bydelene kan forebygge dødsfallene

Rapporten viser også at de aller fleste som døde hadde hatt kontakt med
tiltaksapparatet i løpet av året før dødsfallet. I gjennomsnitt hadde personene kontakt med 3-4 tiltak. NAV Sosial var den instansen de fleste hadde vært sist i kontakt med før de døde.

— Det er avgjørende at bydelenes helse- og sosialtjenester får en mer sentral rolle i det overdoseforebyggende arbeidet. Velferdsetaten har i løpet av perioden vært på møter med alle bydeler for å bidra til dette. Når kommunen nå har fått tilgang til de bydelsvise dødstallene, ønsker vi å legge til rette for en enda tettere dialog med det lokale hjelpeapparatet. Det er mye som kan gjøres for å forebygge overdosedødsfall, ikke minst kompetanseheving, sier Merete Hanch-Hansen i brevet til bydelene.

Velferdsetaten ønsker å trekke også byens fastleger mer aktivt med i arbeidet mot overdoser.

— Det er ønskelig å få bydelsoverlegene på banen, blant annet for å legge til rette for et bedret samarbeid med fastlegene. Også rusbrukere har rett til gode helsetjenester lokalt. Også hjemmesykepleien trenger mer opplæring, sier Hanch-Hansen.

Powered by Labrador CMS