DEBATT

– Det er to tiltak som virkelig monner mot barnefattigdom. Det første er å gi foreldrene og familiene økte inntekter og det andre er å lage universelle velferdsordninger, mener Siavash Mobasheri, Sofia Rana og Mari Rise Knutsen fra Oslo Rødt.
– Det er to tiltak som virkelig monner mot barnefattigdom. Det første er å gi foreldrene og familiene økte inntekter og det andre er å lage universelle velferdsordninger, mener Siavash Mobasheri, Sofia Rana og Mari Rise Knutsen fra Oslo Rødt.

– Høyres 100-dagersplan vil øke forskjellene i Oslo

– Høyre har gått ut med 39 punkter for hva de vil gjøre de 100 første dagene. Noen av punktene er mange enige i, men punktene som virkelig viser Høyre-politikk er langt mer skremmende lesing enn den siste krimboka til Jo Nesbø.

Publisert

Gjennomsnittlig inntekt i Vestre Aker er over en million. Samtidig har en av fem i Stovner og Søndre Nordstrand vedvarende lavinntekt og lever i fattigdom. Høyres svar på utfordringene er at de rikeste skal bidra mindre til fellesskapet gjennom å redusere eiendomsskatten på de dyreste boligene, og privatisere både barnehager og sykehjem slik at de ansatte får dårligere lønns- og arbeidsvilkår. 

Høyre vil selge ut flere av kommunens eiendommer. Mye gikk på billigsalg sist Høyre styrte. Kommunen bruker nå enorme summer på tomter til skoler og sykehjem, parker og andre fellesrom. Høyre sier ikke noe om hvordan de vil skaffe tomtene som trengs for at nye boområder blir lokalsamfunn og ikke bare bomaskiner. 

Vi lever i en ekstrem dyrtid, der matprisene har steget med 25 prosent på ett og et halvt år. Stadig flere får ikke lønna til å strekke til. Mer enn halve befolkningen opplever økonomisk utrygghet. Fattigdommen øker i Oslo. 

Gi familiene høyere inntekter

Høyres eneste tiltak mot fattigdom er å gi noen barn gratis fritidsaktiviteter. Men det er to tiltak som virkelig monner mot barnefattigdom. Det første er å gi foreldrene og familiene økte inntekter. 

Lave offentlige stønader som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, minstepensjon og sosialhjelp tvinger i dag mange under fattigdomsgrensa. Det vil koste 13 milliarder kroner å heve alle disse satsene slik at de som ikke har helse til å stå i lønna arbeid ikke havner under fattigdomsgrensa. 

Skap universelle velferdsordninger

Rødts forslag om å øke sosialhjelpa i Oslo ble nylig nedstemt av blant annet Høyre. Det andre tiltaket mot utenforskapet fattigdom utgjør er universelle velferdsordninger. Derfor har vi gratis skole, gratis lege og tannlege for barn. 

Rødt mener både barnehage og AKS må være gratis. Bedre bemanning og næringsrike måltider her, vil kunne utjevne forskjeller. 

Høyre vil derimot gi klarsignal for å øke barnehageprisen ved at barnehagene kan kreve mer for maten som serveres og igjen å slippe til flere private, kommersielle aktører i barnehagene. Private barnehager har krevd over 1000 kroner i matpenger i måneden på toppen av barnehageprisen. 

Høyre vil at stadig flere skal prises vekk fra sine lokale barnehager. Slik øke forskjellene mellom barn. 

Vil ha mer av det som ikke virker

Høyre vil tilbake til Høyre-skolen og mer av det som ikke virker: enda flere teoritimer i matte og naturfag, flere timer med regning og skriving. Det er ikke mangel på teoritimer som gjør at barn og unge ikke trives og lærer i Osloskolen. 

Høyre-skolens ensidig teoretiske undervisning og dens store tro på testing og karakterer har gjort det vanskelig for mange barn og unge å klare seg i skolen. De trenger ikke flere teoritimer og mer lesing og skriving.

De trenger en mer allsidig skole, de trenger å lære gjennom praktisk erfaring. Mange lærer mer gjennom sløyd enn gjennom mattetimene. Rødts svar er en mer praktisk skole med lek og læringsglede, ikke økt teoritvang. 

Ikke et fritt skolevalg

Høyre har aldri vært opptatt av at alle elever fritt skal kunne velge videregående skole. Så lenge opptak til videregående er karakterbasert, er det de som passer inn i teoriskolen som får de beste karakterene, og det er de som kan velge hvilken skole de vil gå på. 

Slik fylles noen skoler opp av nettopp disse elevene, mens svært mange andre må ta til takke med tilbud på skoler de ikke ønsker å gå på. Samtidig ønsker Høyre stykkprisfinansiering.

De skolene som får flest elever, får mest penger og kan reklamere stort for seg selv. Slik går pengene til noen profilskoler som brukes som utstillingsvinduer. Resultatet er A- og B-skoler. Rødt vil endre opptaksmodellen og hvordan skolene finansieres. Alle skoler må få ressurser til å utvikle gode tilbud.

Det forebyggende arbeidet er sentralt

Enkelte unge finner ikke fotfeste og tyr til voldelige miljøer. Høyres svar er å få dem inn i barnevernsinstitusjoner. For noen unge har livet blitt så vanskelig at de trenger omfattende hjelp. 

For Rødt er det forebyggende arbeidet helt sentralt for å unngå at barn og familier kommer i slike situasjoner. Det koster penger. I Oslo er det bydelene som betaler for barnevern, både institusjonsplasser og forebyggende arbeid, fritidsklubber, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

Rødt har de siste fire årene, mot Høyres stemmer, sikret flertall for økte bevilgninger til velferd gjennom bydelene med en halv milliard. Hvert eneste år har den ekstra støtten gjort at bydeler har klart å opprettholde viktige fritidstilbud og annet forebyggende arbeid for barn og unge. 

I trange bydelsbudsjetter blir ofte det forebyggende arbeidet som ikke er lovpålagt, salderingspost, ikke minst når budsjettene til institusjonsplasser i barnevernet sprekker.

Å sikre gode oppvekstvilkår i trygge lokalmiljø vil være beste investering framover. Høyres løsning er å spare seg til fant på bekostning av barn og unge i sårbare livssituasjoner. 

Kalkulatoren viktigere enn god eldrevelferd

Høyres løsninger for eldreomsorgen er igjen privatisering og oppsplitting. De som sitter godt i det kan kjøpe ekstra tjenester fra kommersielle tilbydere, mens det store flertall tar imot bydelenes underfinansierte hjemmetjenester, hvor de ansatte sjelden har tid til å gjøre alt de vet trengs. 

Bydelenes oppgave er å sørge for god omsorg hjemme for de som kan og vil bo hjemme og betale for sykehjemsplass for de som trenger det. Sist Høyre styrte innførte de begrepet redusert demografikompensasjon for å redusere bydelenes budsjetter. 

Men det gir ikke bydelen stordriftsfordeler å ha flere innbyggere. Reduserte budsjetter rammer eldreomsorgen. Det må holdes igjen på ansettelser og vedtak. Terskelen for å få plass på sykehjem er blitt altfor høy. Høyre sier de har blitt opptatt av mennesker, ikke milliarder. 

Men realiteten er at kalkulatoren er blitt viktigere enn god eldrevelferd. Rødt vil fjerne systemet med redusert demografikompensasjon og sikre at det er penger til gode velferdstjenester til alle.

Boligkrise og boplikt

Nå er det boligkrise i Oslo. Høyre mener at de med dårlig råd skal bo på stadig mindre plass og vil tillate leiligheter på 20–25 kvadratmeter. I bystyret onsdag 30. august foreslo Høyre å tillate kombinert garasjer og bod på 64 kvadratmeter i et verneverdig villastrøk på vestkanten.

Hvorfor vil Høyre at rike folk skal ha bedre plass til bilen enn vanlige folk har i eget hjem. Problemet er ikke at det ikke er nok små boliger. Oslo har mer enn 130.000 ett- og toromsleiligheter allerede, mange av dem veldig små. 

Det er investorer, ikke folk i etableringsfasen som kjøper de små boligene og presser prisene opp. Tidligere har tall fra Eiendom Norge vist at mer enn 40 prosent av småleilighetene i Oslo kjøpes av investorer og folk som ikke bor der selv. 

I nye områder som bygges ut, er dette høyere. I Bjørvika er mer enn 40 prosent av alle boligene eid av andre enn dem som bor der. Masse leiligheter leies ut som korttidsutleie til turister, noen bruker dem som pendlerleilighet eller hytte. 

Ingen vet hvor mange leiligheter som står tomme i Oslo. Boplikt er en konkret løsning som ville sikret at boliger faktisk brukes til å bo i, ikke til privat hotellvirksomhet.

Rødt vil være en garantist mot mer Høyre-politikk for et Oslo med gode velferdstjenster til alle, uansett tykkelse på lommeboka. 

Powered by Labrador CMS