Finalistene til Oslo bys arkitekturpris 2018.

Dette er finalistene til Oslo bys arkitekturpris 2018

Kulturhuset 2.0 på Youngstorget er en av de tre finalistene til Oslo bys arkitekturpris. Juryen kaller det et "fremragende og inspirerende prosjekt" med gjenbruk av en gammel Oslo-bygård.

Publisert

Det er tre nokså ulike prosjekter som er videre i konkurransen om å vinne Oslo bys arkitekturpris i år, ifølge en pressemelding fra arrangør Plan- og bygningsetaten.

Det er to gangbroer, Bumerangbru og Jungelbru på Alna, Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget og førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset.

Prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus 18. oktober. Arrangementet er åpent for alle.

— Årets tre finalister gir mye til byen. Med Kulturhuset 2.0 har Oslo fått et nytt, demokratiserende og åpent møtested, sier Victoria Maria Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre.

— Mer tilgjengelig bynatur

— Bumerang bru og Jungelbru gjør bynaturen mer tilgjengelig og maner til økt aktivitet. Førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 viser at bærekraftig planlegging gir gode boliger. Ikke minst leverer de tre finalistene spennende, fremragende og inspirerende arkitektur. Dette er bra prosjekter for byen vår, sier Evensen i pressemeldingen.

— De tre finalistene har til felles at de alle på en omsorgsfull og intelligent måte utnytter og forbedrer stedspesifikke eksisterende kvaliteter, sier Ellen Hellsten, leder av Rådet for byarkitektur.

— Dette genererer fremragende arkitektur med begrensede virkemidler og prosjektene fremstår som robuste og bærekraftige, sier hun.

Nedenfor kan du se bilder og lese juryens vurdering og beskrivelse av de tre finalistene.

Kulturhuset 2.0

Utdrag fra juryens vurdering:

Kulturhuset 2.0 er et fremragende og inspirerende prosjekt av høy kvalitet hvor en typisk Oslo-bygård er nennsomt gjenbrukt. En overordnet idé om å knytte folk sammen gjennom kultur er omsatt til ny inkluderende arkitektur.

 • Adresse: Youngs gate 6, sentrum
 • Bruk: kulturhus
 • Arkitekt: Tuvalu Arkitekter
 • Annen aktør: NP Bygg AS
 • Tiltakshaver: Kulturhuset i Oslo AS / Olav Thon
 • Areal: 1665 m² BRA

En verneverdig bygård er totalrehabilitert og har fått nytt innhold som møteplass og kulturarena. Originale, bygningsmessige kvaliteter er hentet frem, og tekniske og funksjonelle elementer lagt til. Ved bruk av gamle materialer framstår interiørene som både nedstrippet og tilbakeført.

Bakgården på Kulturhuset 2.0. Foto: Jan Khur

Kulturhuset 2.0 er en videreføring av det tidligere, midlertidige Kulturhuset på Youngstorget. Det inneholder blant annet serveringssteder, flere arbeidsrom og arrangementsrom, og det er lagt til rette for flere ulike aktiviteter.

Verneverdig murgård

Den verneverdige murgården er oppført i 1885 og består av tre bygninger, sammenstilt i en U-form. Bygningsmassen var preget av mange ulike bygningsdeler fra den senere tid, både i eksteriør og interiør.

Alle elementer som ikke var originale, er tatt ut, opprinnelige konstruksjoner og flater er avdekket, vindusåpninger og dører mot gateplan er tilbakeført, og eldre detaljer er satt i stand.

Gjenbruk av eldre materialer

Nye elementer er tilført for å oppfylle dagens tekniske og funksjonelle krav, blant annet et nytt trapperom og heiser. Det er etablert nye koblinger mellom de tre bygningene og lagt til et nytt mellombygg i bakgården. Bakgården fungerer som et sentralt rom. Nye glassvegger og vinduer gir visuell kontakt gjennom bakgårdsrommet.

Der det er mulig, er det benyttet eldre, brukte materialer. Dette gir et inntrykk av at elementene var en del av murgården og er med på å framvise historiske spor. De originale inngangene er i bruk, med hovedinngang gjennom portrommet. På fasaden mot gaten er flere originale bygningsdetaljer bevart.

Det har vært et tett samarbeid mellom de ulike involverte aktørene underveis: Kulturhuset, gårdeier, eiere av nabobygårder, Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren.

Bumerangbru og Jungelbru på Alna

Utdrag fra juryens vurdering:

De to bruene har svært høy standard på detaljering og konstruksjon. Med en leken og spennende utforming er bruene nyskapende tilskudd til byen. De sikrer en etterlengtet kobling til det blågrønne nettverket som gir verdifulle naturopplevelser for liten og stor.

 • Adresse: over Ytre Ringvei og Haugerudbekken
 • Bruk: gangbru
 • Arkitekt: SAAHA AS
 • Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS
 • Andre aktører: Degree of Freedom
 • Tiltakshaver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

To nye gangbruer mellom Haugerud og Alna kobles på et eksisterende turveinett og et sammenhengende grøntdrag. Tilknyttet bruene er det anlagt en tursti uten store endringer av terrenget. Bruene gir både framkommelighet og naturopplevelser og skaper nye forbindelser til Alnastien fra Haugerud.

Bumerangbru og Jungelbru på Alna. Foto: Sophia Ruff

Fjerner barriere

Prosjektet knytter seg til eksisterende turvei D16 mellom Tveita og Haugerud, til fremtidig turvei mellom Smalvollveien/Sigrid Undsets vei. Bruene er anlagt for å krysse Ytre Ringvei og dalsøkket langs Haugerudbekken, som lenge har vært barrierer.

Utformingen av de to bruene fremhever på hver sin måte ulike krysningspunkter over barrierer langs turveien. Den gyngende Jungelbrua dramatiserer topografien og opplevelsen det er å krysse det dyptliggende bekkefaret. Bumerangbrua er løftet og slynget i vinkel over Ytre Ringvei og gir utsyn gjennom trekronene mot byen.

Førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31, Furuset

Utdrag fra juryens vurdering:

Førstehjemsboligene er et særdeles vellykket eksempel på bærekraftig planlegging på flere plan; fysisk, sosialt og økonomisk. Helhetskonseptet med et fokus på bomiljøet gjør dette til et viktig forbildeprosjekt.

 • Adresse: Ulsholtveien 31, Furuset
 • Bruk: boliger
 • Arkitekt: Haugen / Zohar Arkitekter AS
 • Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS
 • Tiltakshaver: Stiftelsen Betanien Oslo
 • Areal: 3200 m² BRA (boliger) 4000 m² (hage)

Førstehjemsboligene for unge i etableringsfasen er kompakte, klimavennlige boliger som har sjenerøse og varierte uterom med møteplasser som inviterer til sosialt felleskap.  Bygningenes plassering på eiendommen gir rom for en stor, felles hage til ulike aktiviteter og dyrking av spiselige vekster.

Førstehjemsboliger Ulsholtveien 31. Foto: Are Carlsen

Eiendommen ligger på et høydedrag med en bratt skrent mot vest, i et sammenhengende grøntområde med slakt fall mot Furuset kulturpark i sør.

Et eksisterende hus fra 1950-tallet, kalt Furuhuset, er ombygd og rehabilitert med nye boliger og fellesrom. Det er oppført to nye, lengre bygningsvolum med boliger i tre etasjer langs tomtens ytterkant mot vest.

Denne plasseringen gir et stort felles hageanlegg som åpner seg mot friområdene i sør.

Uformelle møteplasser

Prosjektet har lagt vekt på å skape uformelle møteplasser og gode uterom for å oppnå felleskap og sosial bærekraft, i tillegg til å være et forbildeprosjekt for miljøvennlig byggeri. Totalt 36 boliger skal gi ca. 80 unge voksne et botilbud. Boligene har tre forskjellige størrelser og er tilpasset både enslige og par.

Bebyggelsens plassering og utforming danner gatetun og mindre plasser. Store gresskledte flater i kombinasjon med gangstier, trapper, gatetun og mindre amfier inviterer til varierte utendørsaktiviteter og gir rom for uformelle møteplasser og et sosialt fellesskap.

Frukttrær, bærbusker og syriner i den gamle hagen er bevart og supplert med spiselige vekster og dyrkingsfelt. En felles sykkelpaviljong med verksted og sykkeldepot er oppført ved veien.

Høye miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøambisjoner og inngår i porteføljen til forbildeprogrammet FutureBuilt. Furuset er også et forbildeområde for klimavennlig områdeutvikling.

Bygningene er kompakte og arealeffektive, med massivtrekonstruksjon. De har passivhusstandard med lavt oppvarmingsbehov. Det er balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning.  Andre klimatiltak er vannmåler, solceller, solfangere, sedumtak og god sykkeltilrettelegging.

Powered by Labrador CMS