Mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, mener de fleste osloskolene gjør en god jobb i kampen mot mobbing. Foto: Christian Boger
Mobbeombud i Oslo, Kjerstin Owren, mener de fleste osloskolene gjør en god jobb i kampen mot mobbing. Foto: Christian Boger

Flere klager på behandlingen av mobbesaker i osloskolen

Trass i strengere regler og krav om å bekjempe mobbing, har antallet klagesaker på mobbing økt med en tredjedel i osloskolen, ifølge tall fra Fylkesmannen.

Publisert

Tall fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser en kraftig økning i antallet klagesaker på mobbing ved osloskolene i fjor. Tallene er fra grunnskole og videregående skole. I 2016 fikk Fylkesmannen inn 118 saker om dårlig skolemiljø, i fjor 175 saker. Med andre ord en økning på 32 prosent.

Siden 1. juni i fjor har Kjerstin Owren sittet som mobbeombud for skole og barnehager i hovedstaden. Hun mener tallene gjenspeiler den hverdagen hun selv opplever.

Mobbeombudet

Mobbeombudet er opprettet for å hjelpe barn og unge i skole og barnehage som opplever mobbing og trakassering. Ombudet kan bistå med råd og veiledning både når det gjelder kontakt med den aktuelle skolen og fylkesmannen.

Mobbeombudet kan kontaktes på telefon 918 68787 eller epost: mobbeombudet@oslo.kommune.no

— Jeg opplever at de fleste skolene i byen gjør en god jobb med å forebygge mobbing. Likevel er det alltid et forbedringspotensial, sier hun til VårtOslo.

— Viktig med god voksenkompetanse

Mobbeombudet er svært opptatt av at ingen barn er født mobbere. For å unngå mobbeepisoder, mener hun det er viktig at skolene har riktig kompetanse for å møte utfordringene.

— Skal vi nå målet om å fjerne mobbing fra skolen er det viktig at skolene både har kompetanse og virkemidler for å gjøre noe med problemet. Det aller viktigste er at de voksne er til stede for barna og ser og involverer seg i det som skjer.

Kjerstin Owren peker også på hvor viktig det er at ledelsen ved skolene innser at mobbing kan eksistere og har en plan for hvordan de ønsker å håndtere problemet.

— Hver enkelt skole må finne sin måte å løse problemene på, og denne må kommuniseres ut til alle ansatte. Skjer ikke dette, kan en god plan fort bli lite verdt, sier hun.

— Strengere regler i fjor

I forbindelse med ny opplæringslov, ble det fra august 2017 innført en skjerpet aktivitetsplikt for alle ansatte. Det innebærer at alle ansatte har plikt til å følge med på om elevene har det trygt og godt og aktivt skal gjøre en innsats for å avdekke mobbing. I tillegg er det strengere, lovpålagte krav om å reagere ved kunnskap om mobbing. Det er skolens ledelse som skal sørge for at plikten blir ivaretatt, noe de skal ha gode rutiner for.

Det nye mobbeombudet mner hun er blitt tatt godt i mot i sin nye jobb. Foto: Christian Boger
Det nye mobbeombudet mner hun er blitt tatt godt i mot i sin nye jobb. Foto: Christian Boger

— Noen kan sikkert tenke at slikt skjer ikke hos oss. Men får man et slikt varsel, er det viktig at man følger opp sin lovpålagte aktivitetsplikt, sier Owren.

Tror du på rektorer som sier at på min skole har alle elevene det bra?

– De rektorene som sier det, tror det kanskje selv. Men de rektorene er nok ikke så mye til stede i elevenes liv og snakker med dem som sitter der for seg selv. Noen kan nok også ha sitt fokus på andre resultater enn mobbetallene, svarer Owren.

Mobbing både i Oslo øst og vest

Klager på skolenes håndtering av mobbing, som behandles hos Fylkesmannen, er ikke kategorisert etter bydel. Ifølge mobbeombudet er problemet jevnt fordelt over hele byen. 

— Det er ingen deler av byen som peker seg spesielt negativt ut. Både på øst- og vestkanten forekommer det mobbing daglig, sier hun.

Ombudet selv har ingen myndighet i mobbesaker, men er en rådgivende ressurs for barn og foreldre som opplever vanskeligheter rundt mobbesaker. Ombudet bistår i kontakten med skolen og hjelper til ved klager til fylkesmannen.

— Jeg skal være en rådgiver i vanskelige spørsmål og opplever gode tilbakemeldinger både fra elever og utdanningsetaten. Det nye mobbeombudet har blitt mottatt med åpne armer, forteller Owren.

Mobbeproblemet størst på barneskolen

Den nye Elevundersøkelsen viser at mobbeproblemet er størst på barneskolen. Spesielt stort er problemet fra femte til syvende klasse. Dette stemmer med de erfaringene Oslos nye mobbeombud har gjort seg de siste åtte månedene.

— Jeg får klart flest henvendelser fra elever og foreldre i barneskolen. Det kan være flere årsaker til dette, men én årsak kan være at det finnes mer ressurser på ungdomstrinnet til å håndtere slike ting, blant annet flere rådgivere, sier hun.

Utestengelse er en av de vanligste mobbemetodene blant jenter viser Elevundersøkelsen 2017. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Utestengelse er en av de vanligste mobbemetodene blant jenter viser Elevundersøkelsen 2017. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Owren går god for funnene i undersøkelsen, som viser at jenter oftest opplever mobbingen i form av utestengelse og stygt prat, mens guttene er mye mer fysiske i sin mobbing.

— Det er ingen tvil om at gutter og jenter mobber ulikt. Vi skal likevel være klar over at utestengning blant gutter er mer vanlig enn det kan virke som, opplyser hun.

— Ta kontakt med skolen

Opplever noen det de oppfatter å være mobbing, er det viktig at de tar kontakt med den aktuelle skolen for å informere om problemet.

— Hvis barnet ditt eller andre barn du kjenner blir mobbet, ta kontakt med skolen og be om et møte med kontaktlærer og/eller rektor. Du kan ringe eller sende e-post. Dette gjelder også dersom det er ditt eget barn som mobber andre barn. Opplever du at skolen ikke setter inn tiltak eller tar henvendelsen på alvor, bør saken meldes inn til Fylkesmannen, sier Owren.

Bør lage lov mot mobbing i barnehage

I løpet av de første åtte månedene som mobbeombud i Oslo, har Owren fokusert mye på å bedre arbeidet mot mobbing i barnehager. Lovverket i barnehagesektoren er på ingen måter er like godt som det er i skolen.

— Arbeidet med mobbing har vært mye mindre prioritert i barnehage enn i skolen. Derfor har det vært naturlig for meg å rette oppmerksomheten her, sier ombudet.

Hun ønsker seg at barnehagebarn får den samme lovfestede adgangen til å klage i mobbesaker som det elever i skolen har.

Dersom du har en historie om mobbing, vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt på tips@vartoslo.no

Powered by Labrador CMS