Det blir mye helikopteraktivitet i hovedstaden tirsdag.
Det blir mye helikopteraktivitet i hovedstaden tirsdag.

Varsler høy helikopteraktivitet i området etter innspill fra naboer

Tirsdag blir det uvanlig mye helikoptertrafikk på Gaustad. Det av en helt spesiell grunn.

Publisert

Det er Oslo universitetssykehus HF (OUS) selv som varsler at de «etter innspill fra flere, deriblant naboer, vil gjennomføre prøveflyvninger over Rikshospitalet» den 26. september.

«OUS vil dokumentere påvirkning av rotorvind i Gaustadskogen ved bruk av videodokumentasjon, vindmålinger og observatører. I tillegg vil det plasseres måleutstyr og observatører for å kartlegge maksimalt støynivå og vibrasjoner hos naboer i rød støysone», melder universitetssykehuset på sine nettsider.

Sikkerhetsvakter

Gjennomføringen av øvelsen fører til at naboer og andre i nærheten tirsdag vil oppleve noe støy, som OUS understreker at ikke vil være helseskadelig.

Deler av områdene rundt Rikshospitalet vil bli stengt for både myke trafikanter og biltrafikk som følge av fare for at løse gjenstander kan virvles opp av rotorvinden mens helikoptre er i bruk.

Også fremkommeligheten i Gaustadskogen vil i en kort periode bli redusert ved overflyvning. Godt synlige sikkerhetsvakter skal imidlertid sørge for at sikkerheten blir ivaretatt.

Kan bli forskyvninger

Det er fra klokken ti på formiddagen tirsdag prøveflyvningene, som pågår i et par timers tid, foregår.

OUS, som gjennomfører øvelsen, tar imidlertid høyde for at det kan bli forskyvninger dersom redningsoppdrag må prioriteres fremfor prøveflyvning.

Tidsplan for prøveflyvning tirsdag 26. september:

10.00: Nytt redningshelikopter AW101 testflyr traséer tilhørende H4 (øst-vest/vest-øst innflyvninger). 

11.00: Luftambulansen lander på eksisterende landingsplass (nord-sør innflyving, dersom været tillater det). Testflyvning av nye traseer tilhørende H4 (øst-vest)

12.00: Dagens redningshelikopter Sea King lander på eksisterende landingsplass (nord-sør innflyvning, dersom været tillater det).

Kilde: OUS

Dersom været ikke gjør gjennomføringen mulig, vil øvelsen i stedet gjennomføres onsdag 27. september.

Det blir ifølge OUS, mellom fire og åtte overflyvninger av både det nye redningshelikopteret, SAR Queen AW101, og luftambulansen med ett til to minutters varighet.

Økt rotorvind og støy

Nye SAR Queen AW101 er tyngre og har større motorkraft enn dagens Sea King.

«Blant fordelene er større rekkevidde og fart, som vil gi kortere flytid til og fra utrykning. En av de negative konsekvensene er økt rotorvind og støy. Dette medfører at landingsplassen må bygges opp i høyden for å ikke forårsake skade på omgivelsene», heter det.

Ettersom den eksisterende landingsplassen på bakkeplan ved fløy B2/C1 på Rikshospitalet ikke kan betjene AW101, har dette skapt behov for en ny landingsplass.

Plan- og bygningsetaten ga først rammetillatelse til oppføring av en midlertidig landingsplass for redningshelikoptre på Gaustad, men fikk avslag etter en felles uttalelse fra bydel Nordre Aker, bydel Vestre Aker og Helseetaten der mangler ved søknaden ble påpekt.

Avslaget ble påklaget og er til behandling hos Statsforvalteren.

Kommuneoverlege: «Mer realistisk»

I en nylig uttalelse til søknad om rammetillatelse for oppføring av tidsbegrenset helikopterlandingsplass på Rikshospitalet, signert kommuneoverlege i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, den 13. september, heter det blant annet:

«Tiltaket som nå omsøkes (alternativ H4) er i all hovedsak tilsvarende som tidligere, men tiltaket innebærer endret plassering av helikopterplattformen, at all helikoptertrafikk ved eksisterende landingsplass også flyttes hit i samme periode og endrete inn- og utflyvningstraséer. Endret plassering betyr at innsigelsen fra sykehuset vedrørende plassering nær intensivavdelingen for nyfødte er imøtekommet».

Kommuneoverlegen skriver videre at den nye søknaden «beskriver totalsituasjonen og reell forventet trafikkbelastning mer realistisk enn tidligere».

I forbindelse med utredning

Tirsdagens gjennomføring skjer i forbindelse med utredningen av den tidsbegrensede helikopterplattformen. 

OUS oppgir allerede å ha «utført en rekke analyser og beregninger på støy og rotorvind i utredningen av tidsbegrenset helikopterplattform H4».

Hensikt med prøveflyvning:

1. Testflyvning av nye traséer inn mot ny posisjon H4.

2. Måle påvirkning av rotorvind fra AW101 i Gaustadskogen i nærhet av plassering av plattform H4.

3. Måle støy fra helikoptre på sykehusets områder og naboer i rød støysone.

4. Måle støy på fra ulike helikoptertyper (AW101, Sea King og Luftambulansen) og se på differansen mellom dagens situasjon og planlagt fremtidig situasjon (H4).

Kilde: OUS

Den tidsbegrensede plattformen, som skal være cirka 30 meter over bakken, skal ta imot all helikoptertrafikk fra og med 2025 frem til nye plattformer for fremtiden er klare på det nye Rikshospitalet som skal stå ferdig i 2031.

Fremtidens to plattformer skal ruve om lag 70 meter over bakken, «som er så høyt at man ikke vil merke rotorvind», opplyser OUS, som påpeker at Helse Sør-Øst ved Sykehusbygg ivaretar dette prosjektet.

Plattformen på Ullevål sykehus er til sammenligning omtrent 18 meter over bakken. 

Powered by Labrador CMS