DEBATT

— Årsakene til ansamlingene i Urtegata og Urtehagen er mange og sammensatte, skriver Frode Woldsund i Frelsesarmeen.

- Det åpne rusmiljøet i Urtegata forsvinner ikke om Frelsesarmeen flytter

— De siste ukene har debatten om Frelsesarmeens tiltak “Fyrlyset” i Urtegata på Grønland tilspisset seg. Det er blitt fremmet krav om flytting og kutt i bevilgninger, som ble gjentatt under et folkemøte i regi av Grønland beboerforening.

Publisert

I debatten er det fremmet påstander som ikke kan stå uimotsagt. Vi er redd for at retorikken og beskrivelsene av rusavhengige fører til økt frykt og stigmatisering for en gruppe som allerede lider sterkt av utenforskap.

Vi anerkjenner at oppvekstvillkårene til barn og unge på Grønland er utfordrende og problematiske.

— Vi skal være der nøden er størst

Vi er også enige i at ideelt sett burde ikke vårt lavterskeltilbud ligge i et tett befolket område med barnehage og skolevei i umiddelbar nærhet. Vi er villige til å flytte om vi har sentrumsnære og egnede lokaler.

Når det er sagt, er vi uenige i at alle disse utfordringene vil forsvinne hvis Fyrlyset stenger ned eller flytter. Vi er uenige i at Fyrlyset er eneste årsak til situasjonen og at vi er eneste aktør som kan løse den.

Ansamling av vanskeligstilte er et symptom på flere ting, et samfunn som ikke greier å ta seg av de som sliter tyngst, med både rus og psykisk helse. Et psykisk helsevern som ikke makter å gi hjelpen disse menneskene trenger. Personer som ikke kvalifiserer for tvangsbehandling i helsevesenet, men som samtidig har betydelig helseproblematikk.

Frelsesarmeen skal være til stede, og møte disse menneskene med verdighet og omsorg for hele mennesket. Frelsesarmeen skal være til stede der behovet er størst, derfor er vi til stede i Urtegata på Grønland.

Årsakene til ansamlingene i Urtegata og Urtehagen er mange og sammensatte. Noen av årsakene er politiets prioriteringer og tilstedeværelse, byens ruspolitikk, hvor personene faktisk bor og oppholder seg, byggearbeider, bosetting av vanskeligstilte, vekteres tilstedeværelse og trafikkbildet, for å nevne noe.

— Vi lukker ikke øynene

Det blir en grov forenkling å peke på at én aktør, Frelsesarmeen, er årsaken til ansamlingene.

Noen hevder at Frelsesarmeen lukker øynene for at vårt tilbud kommer i konflikt med oppvekstvilkårene til barn og unge på Grønland. Dette medfører ikke riktighet.

Selvsagt innser vi at barn og unge ikke profitterer på å vokse opp i nærheten av et åpent rusmiljø. Nettopp derfor har vi iverksatt flere tiltak for å redusere ulempene for nabolaget.

Vi er til stede utendørs i hele vår åpningstid slik at vi kan reagere på uønskede hendelser. Vi plukker søppel og patruljerer i nærområdet. Besøkende får ikke ta med seg engangsservise ut fra kafeen.

Vi har igangsatt prosjekt “TettPå” som har skaffet flere av de med størst utfordringer bolig, helsehjelp og mer stabil livssituasjon.

Vi samarbeider med politi, brukerorganisasjoner og Uteseksjonen. Vi ringer nødetater, vi megler i konflikter. Vi redder liv ved overdoser. Vi har deltatt i prosjekt “offentlig byrom for alle” og vi har opprettet nabolagsgruppe for Urtegata/Urtehagen. For å nevne noe.

— Høykompetent lavterskel rusomsorg

Videre har det blitt hevdet at vi ikke har kompetanse til å drive et slikt kontaktsenter, og at resultatet er et uverdig tilbud til rusavhengige.

I realiteten har vi lang fartstid i arbeid med brukergruppen, og driver vi et tilbud med tverrfaglig- og høy kompetanse. Et av våre hovedmål er nettopp å gi våre gjester en følelse av verdighet, og ifølge brukerundersøkelser oppnår vi det målet hvert år.

Hver dag tilbyr vi profesjonell hjelp i møte med kriser, rus og psykisk uhelse. Vi jobber konkret og effektivt med å sette folk i kontakt med NAV, få bolig og rett helsehjelp.

Slik reduserer Fyrlyset de negative konsekvensene av livet våre gjester lever, både for dem selv og omgivelsene.

Bemanningen hos oss mandag-fredag er tverrfaglig og i høyeste grad kompetent. Vi har sosionomer, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, sårsykepleier, intensivsykepleiere, psykolog og vernepleier.

Flere av disse med ytterligere relevant videreutdanning. I tillegg har vi miljøarbeidere med utdanning i miljøarbeid innen rus. Vi har også flere erfaringskonsulenter. Dette er ansatte med høy kompetanse og erfaring fra fagfeltet.

Fyrlyset og Feltpleien tilbyr gratis mat/drikke, sosialfaglige tjenester, dusj/vaskeri, toaletter, helsetjenester, vaksiner, legevisitt, psykolog og kulturelle opplevelser m.m. Vi er stolte over tjenestene vi leverer og vet at vi redder mange liv hvert år.

— Stigmatiserende beskrivelser

Den siste tidens beskrivelser av rusavhengige i Urtegata har vært ensartet og svært stigmatiserende.

Vi forstår at naboene setter ting på spissen for å få sin stemme hørt, men mange av beretningene fra Urtegata sammenfaller ikke med den virkeligheten vi ser. Majoriteten av våre gjester oppfører seg rolig, og forlater området når de har fått hjelpen de trenger.

Det blir fremsatt feilaktige påstander og enkelthendelser blir omtalt som om de skjer hver dag.

To eksempler, Berit Jagmann, leder for Grønland beboerforening sier til Avisa Oslo: sprøyter kastes inn i barnehagen, urin og avføring havner hvor som helst, og miljøet er preget av høylytt krangel og slåssing.

Det har dessverre blitt funnet brukerutstyr i barnehagen, og det er selvfølgelig helt uakseptabelt og forferdelig trist. Allikevel ville majoriteten av våre gjester aldri ha funnet på å legge fra seg brukerutstyr ute, og aldri kastet sprøyter inn i en barnehage.

Å fremstille virkeligheten som at rusavhengige kaster sprøyter etter barnehagebarn er grovt uriktig og egnet til å skape frykt og avstand.

— Nedsettende omtale av en sårbar gruppe

Majoriteten av de rusavhengige synes også at dette er uakseptabelt, og det er også langt fra sikkert at det har skjedd i vår åpningstid eller av våre gjester.

Videre sier Jagmann: "Det settes sprøyter åpenlyst, det urineres og bæsjes overalt".

Det er sjeldent at det injiseres åpenlyst i Urtegata/Urtehagen. De rusavhengige selv ønsker ikke slik aktivitet. Det gis inntrykk av at de fleste rusavhengige gjør sitt fornødne uten noen hemninger, og helst i uteområdet til en barnehage.

Dette er selvsagt ikke riktig, men derimot en stigmatiserende og nedsettende omtale av en stor sårbar gruppe. Under deler av pandemien var brukerrommet til Oslo kommune stengt, da var det et større problem med injisering i det offentlige rom, men nå er tilstanden mer tilbake til “normalen”.

Dessverre er det et problem med injisering og brukerutstyr i det offentlige rom, men det er andre deler av sentrum som i mye større grad er belastet av dette.

— Vi ønsker samarbeid

Fyrlyset tilbyr toaletter i vår åpningstid. Vi har dunker for forsvarlig oppbevaring av brukerutstyr og vi er til stede utendørs og bidrar til et renere og tryggere nabolag.

Frelsesarmeens rusomsorg tar initiativ til og ønsker et nært samarbeid med naboene våre. Vi har også kommet med et konkret forslag til flytting av våre lokaler til Grønlandsleiret 30.

Det ville i våre øyne være mindre belastende for barn og unge på Grønland, da det er færre boliger og småbarnsfamilier i umiddelbar nærhet.

Vi ønsker alle en god påske, og ser frem til et godt samarbeid for å finne gode løsninger for en utsatt gruppe.

Powered by Labrador CMS