Elever og foreldre fra Bolteløkka ved tomten de mener kan huse en paviljongskole på Adamstuen. Men nå er de i ferd med å tape kampen mot utdanningsetaten og planene om bussing til Brynseng skole i over to år. Foto: Arnsten Linstad

Bolteløkka-foreldre taper trolig kamp om midlertidig skole i nærmiljøet: - Vi føler oss sveket av byrådet

I valgkampen støttet Ap, SV og MDG Bolteløkka-foreldre i kampen mot bussing av elever mens sentrumsskolen pusses opp. Men nå har støtten fra de rødgrønne kjølnet.

Publisert

Ifølge planen skal Bolteløkka skole stå ferdig rehabilitert i 2022. Utdanningsetaten har hele tiden vært tydelig på at over 400 elever skal fraktes med buss, tvers gjennom byen og til Brynseng skole.

Trolig vil bussingen pågå i to og et halvt år. Dette har foreldrene ved Bolteløkka skole slåss mot. De har ønsket en skoleløsning i nærmiljøet, med en midlertidig paviljongskole satt opp ved Veterinærhøyskolen på Adamstuen.

Sprik på 66 millioner kroner

Gjennom egne undersøkelser og bruk av konsulenter har FAU, foreldrenes arbeidsutvalg, ved Bolteløkka skole regnet seg frem til at kostnadene ved en midlertidig paviljongskole samlet er på omlag 24 millioner kroner.

Utdanningsetaten legger derimot frem en prislapp på 80-90 millioner kroner for en midlertidig paviljongskole.

Men etaten har ikke gitt FAU eller utdanningsutvalget i bystyret innsyn i hvordan prisen ender på 80-90 millioner kroner. Som er drøyt 60 millioner høyere enn foreldrenes beregninger.

— Vi kan jo ikke stole på tall som folk kommer med på en serviett, sier Abdullah Alsabeehg (Ap) om FAUs beregninger, som viser at en paviljongskole koster omlag 24 millioner kroner. Foto: Stig Ark

I valgkampen var riktignok ikke utdanningsetatens prislapp klar, likevel fikk Bolteløkka-foreldrene støtte fra Høyre, Ap, SV og MDG. Dermed var det et klart bystyreflertall for paviljongskole på Adamstuen.

— Gikk høyt ut i valgkampen

Nå er imidlertid det klare bystyreflertallet skrumpet inn. Høyre mener fortsatt at elevene ved Bolteløkka må slippe bussing, og få en midlertidig løsning i nærmiljøet.

Men støtten fra de tre rødgrønne byrådspartiene har kjølnet betraktelig. Og fører til kraftige reaksjoner fra FAU ved Bolteløkka.

— Vi føler oss sveket av Ap/SV/MDG-byrådet. Byrådspartiene gikk høyt ut i valgkampen og sa at den beste løsningen for barna er en løsning i nærmiljøet, sier FAU-leder Magnus Ravlo-Stokke til VårtOslo.

— Bussing til Brynseng er atskillig rimeligere enn å måtte gjøre tiltak på Bolteløkka for at skolen skal kunne benyttes, mens man venter på en omregulering av veterinærhøyskoletomta, utgifter til omregulering og til oppsetting av brakker, skrev assisterende utdanningsdirektør Dag Hovdhaugen i epost til VårtOslo i juni i år. Foto: Susanne Skaug

Til VårtOslo uttalte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) klar støtte til Bolteløkka-foreldrenes ønske om midlertidig skole i stedet for bussing.

— Foreldrenes arbeidsutvalg, FAU, har gode argumenter og har foreslått en god løsning. Nå har utdanningsetaten bedt om en vurdering av forslaget fra plan- og bygningsetaten, og byrådet har bedt om at dette arbeidet prioriteres, sa Thorkildsen.

— Ingen ytterligere politisk behandling

Men nå har SV-byrådens byrådssekretær Tarjei Helland sendt en epost til FAU ved Bolteløkka skole. I eposten står det:

— Vi gjør ingen ytterligere politisk behandling av dette i byrådsavdelingen. Det vi har vært engasjert i er at det skal være en skikkelig dialog mellom etaten som fatter beslutningen og dere som innbyggere og foreldre til barna på Bolteløkka skole. Helt konkret i denne saken har det også vært avgjørende for oss å forsikre oss om at forslaget dere i FAU har presentert blir utredet og vurdert, skriver byrådssekretær Tarjei Helland.

Også Arbeiderpartiet var tydelige i sin støtte til Bolteløkka-foreldrene. Utdanningspolitisk talsperson Abdullah Alsabeehg sa følgende til VårtOslo 2. september, få dager før valgdagen:

— La meg være helt tydelig: Arbeiderpartiet støtter forslaget om paviljongskole ved Veterinærhøyskolen. For oss er det viktig å sikre skoletilbud i nærmiljøet mens Bolteløkka skole pusses opp. En forutsetning for å få til dette er at løsningen FAU jobber for er mulig å få til, og at rehabiliteringen av Bolteløkka skole ikke blir forsinket, sa Alsabeehg.

— Tall på en serviett

Siden valget har Abdullah Alsabeehg skiftet rolle og blitt byrådssekretær for kulturbyråd Rina Mariann Hansen. VårtOslo ønsket å få vite om Ap sto ved den bastante uttalelsen fra valgkampen. Og hva Alsabeehg mener om at utdanningsetatens prislapp nå er på 80-90 millioner kroner mens FAUs tall er 24 millioner for en paviljongskole.

— Da stemmer garantert tallene fra utdanningsetaten, sier Abdullah Alsabeehg til VårtOslo.

— Hvordan vet du det? Har du sett tallene som ligger til grunn for utdanningsetatens anslag på 80-90 millioner kroner?

— Nei, men i 90 prosent av tilfellene stemmer de tallene fra etaten. Min erfaring er at flere interessegrupper kommer til etatene med anslag på hva ting vil koste. Når fagetatene utreder kostnadene, viser det seg at kostnaden er noe annet enn det interessegruppene trodde. Vi kan jo ikke stole på tall som folk kommer med på en serviett, sier Alsabeehg.

— Utdanningsetaten har lang erfaring med dette fra andre skoler, sier Aps tidligere utdanningspolitisk talsperson i bystyret.

— Bystyret har ikke fått se tallene

Silje Lutro (H) er utdanningspolitisk talsperson for Høyre i bystyret. Foto: Sturlason / Oslo kommune

Kunnskapen Abdullah Alsabeehg hevder å ha står i skarp kontrast til hva medlemmene av bystyrets utdanningsutvalg har fått vite. Eller ikke vite.

I et utvalgsmøte sist uke var utdanningsetatens toppledelse tilstede sammen med utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Da ble ingen bakgrunnstall lagt frem for bystyrets utdanningspolitikere.

— Vi har ikke fått se hva som ligger bak tallene til utdanningsetaten, sier Høyres utdanningspolitiske talsperson i bystyret, Silje Lutro.

Hun var tilstede i utvalgsmøtet, og understreker at FAU ved Bolteløkka i sine beregninger både forklarte hvordan de har regnet seg frem til summen på 24 millioner, og at den summen er sammenlignbar med kostandene på andre, lignende paviljongskoler.

— Så det er vanskelig å si hvorfor etaten har har kommet ut med et så voldsomt høyt tall i forhold til FAUs tall, sier Lutro.

— Grovt løftebrudd fra de rødgrønne

Høyre var tidlig ute i valgkampen og støttet Bolteløkka-foreldrenes kamp mot bussing av over 400 elever gjennom byen i to og et halvt år.

— Vi mener det som skjer nå er et ganske grovt løftebrudd fra de rødgrønne byrådspartiene. Det er problematisk at de sier en ting i valgkampen, og så skjer det helt motsatte nå. Først og fremst går dette utover barna ved Bolteløkka, mener Lutro.

Bolteløkka skole skal totalrehabiliteres. I de to og et halv årene arbeidene pågår vil skolen være helt stengt. Foto: Arnsten Linstad

— Så er det merkelig at utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen sier hun ikke vil overstyre dette når utdanningsetaten selv har skrevet at en paviljongskole vil gi elevene et godt skoletilbud, men at etaten velger bussing på bakgrunn av gjeldende føringer og kostnader.

— Hensynet til barna er viktigst

— Både føringer og økonomi er et politisk ansvar, så dette er absolutt noe utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen kan gjøre noe med, sier Silje Lutro.

Men dersom en paviljongskole koster det utdanningsetaten sier, 80-90 millioner kroner, er Høyre likevel villig til å bruke den summen for å unngå bussing av Bolteløkka-elevene?

— Hvis dette er noe man virkelig vil er jeg sikker på at man kan finne gode løsninger. Dessuten må vi huske på at en brakkerigg også kan gjenbrukes ved senere byggeprosjekter når for eksempel andre skoler skal pusses opp.

— Høyre mener det viktigste er hensynet til barna. Samtidig er dette både et miljøspørsmål og et trafikalt spørsmål, fordi en midlertidig skoleløsning reduserer bussing av elever gjennom byen. I tillegg mener Høyre at skolene spiller en veldig viktig rolle i nærmiljøet. Bussing kommer til å få uheldige konsekvenser for frivillighet, lokale aktiviteter og fritidsaktiviteter, sier Silje Lutro.

Byrådet svarer ikke

VårtOslo har flere ganger ringt og forsøkt å få svar fra Thorkildsens byrådssekretær Tarjei Helland. I tillegg har VårtOslo sendt byrådssekretæren sms med spørsmål. I en sms mandag ettermiddag ved 13-tiden skriver Helland:

— Jeg sitter i budsjettmøter. Men kommer tilbake til deg med et svar.

Sent mandag kveld hadde ikke VårtOslo fått noen svar fra hverken byrådssekretær Tarjei Helland (SV) eller noen andre i det rødgrønne Ap/SV/MDG-byrådet.

Men i valgkampen var det ikke vanskelig å få svar fra de tre byrådspartiene. Da pekte MDGs byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen på at det var et klart bystyreflertall mot bussing og for midlertidig skole ved Veterinærhøyskolen på Adamstuen.

MDG-byråd instruerte etat i valgkampen

— Jeg er veldig glad for at det nå synes å være et bredt flertall i bystyret som ønsker en slik løsning. Kortreist er alltid bra, og særlig for barn! Jeg håper nå de praktiske ting kan komme på plass, og jeg skal gjøre mitt for å få til dette også i fortsettelsen. Det er utdanningsetaten som har det siste ordet i denne saken, skrev Marcussen i en epost til VårtOslo.

Byutviklingsbyråden fra MDG sendte også en skriftlig beskjed til plan- og bygningsetaten, som er underlagt Marcussen, der hun understreket at en paviljongskole var langt bedre for miljøet enn å sende over 400 elever tvers over byen i buss.

— Jeg er opptatt av å finne kortreiste løsninger for elevene på Bolteløkka og at de skal kunne ha et skoletilbud i sitt nærmiljø mens Bolteløkka skole pusses opp. Dette er viktig både for barnas trivsel og av hensyn til å redusere trafikk og luftforurensing i byen vår, heter det i brevet fra MDGs byutviklingsbyråd til plan- og bygningsetaten.

Uttalelsene fra MDGs Hanna E. Marcussen, SVs Inga Marte Thorkildsen og Aps Abdullah Alsabeehg ble av Bolteløkka-foreldrene i valgkampen tolket som at de kunne stole på de tre byrådspartiene.

— Vi får null informasjon

— Nå fremstår det som at det hele veien har vært et sterkt håp om at det ikke ville la seg gjennomføre, siden det naturligvis er dyrere enn en bussløsning, sier FAU-leder Magnus Ravlo-Stokke ved Bolteløkka skole.

— Utdanningsetaten hevder en paviljongløsning koster 80-90 millioner kroner og at det blir betydelig dyrere enn bussing. Hva slags informasjon har etaten gitt FAU om hvordan de har regnet seg frem til kostnadene for en paviljongløsning?

— Vi har fått null informasjon om hva som er de vesentlig detaljene i utregningen, utover at tallene stammer fra Undervisningsbygg.

— Vi har ved tre anledninger etterspurt grunnlaget for utregningen, og vi har blitt lovet at det skal komme, uten av vi har hørt et kvekk.

— Senest for en uke siden ba vi om dette igjen, men jeg har ikke hørt noe tilbake på den henvendelsen, selv om også byrådet var på kopi på forespørselen vår. Det virker som om utdanningsetaten og byrådet tror at hvis de sitter helt stille i båten, så vil bussløsningen bli gjennomført uansett, sier Magnus Ravlo-Stokke.

— Er det slik de styrer resten av byen?

VårtOslo har nå begjært innsyn i underlagstallene utdanningsetaten har brukt for å komme frem til hva en midlertidig skole ved Adamstuen vil koste. Ifølge FAU-lederen ved Bolteløkka kjenner også det kommunale foretaket Undervisningsbygg til beregningene utdanningsetaten hverken har lagt frem for bystyret eller foreldrene.

— Så vidt jeg vet, er det kun Undervisningsbygg og utdanningsetaten som vet noe om dette. Ingen politikere eller noen av byrådsavdelingene har fått se noe av dette. Og til tross for dette, så er politikerne fornøyd med vurderingen til utdanningsetaten, sier Ravlo-Stokke.

— Det gjør at jeg lurer på om det er sånn de styrer resten av byen også? At de fatter beslutninger, eller i dette tilfellet: ikke fatter beslutninger, uten ordentlig faktagrunnlag?

Powered by Labrador CMS