Fra Kampendagene på Thorbjørn Egners plass. Foto: Børge Øgaard
Fra Kampendagene på Thorbjørn Egners plass. Foto: Børge Øgaard

– Frp, forandringene som skjer på Kampen er positive

-- Vi skal få et attraktivt torg, 60-bussen skal fortsatt gå over Kampen og viktige gatestrekninger blir oppgradert for å sikre fremkommelighet for gående og syklende, heriblant barn og unge på vei til skole og fritidsaktiviteter.

Publisert

Mange vil nok legge til nye Jordal amfi og også Jordal park, der store trær og akebakke er bevart og Hovinbekken hentes fram i dagen.

Det er derfor overraskende at Frp og motaksjonen «Alternativ Plan for Kampen» (etablert i forbindelse med planene om å gjøre Thorbjørn Egners plass til bilfritt torg), igjen gjentar de samme upresise eller feilaktige påstandene som vi har besvart ved flere tidligere anledninger, også i denne avisen.

Lang og grundig prosess

Initiativet Thorbjørn Egners plass til torg og møteplass har utgangspunkt i et åpent møte sensommeren 2015. Der ble det nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe, med representanter for FAU, kirken, næringslivet ved plassen, og naboer.

Mye hardt arbeid ble lagt ned før gjennomslaget kom i 2017, og et enstemmig bystyre vedtok å gjøre torget foran Kampen kirke til bilfri plass. Vedtaket ble så utredet i 2018 og 2019 av Bymiljøetaten, som nå har lagt fram konkrete planer for torget og en noe endret trasé for 60-bussen.

— Mange innspill er hensyntatt

Underveis har det vært åpent møte for innbyggerne på Kampen og alle har kunnet uttale seg til saken. Innspill fra «Alternativ Plan for Kampen» ble tatt med i vurderingen og ytterligere utredninger med påfølgende justeringer og tilpasninger ble foretatt av Bymiljøetaten og Ruter.

Mange innspill er hensyntatt og har etter vårt syn ført til enda bedre løsninger. Kampen vel hevder ikke at alle på Kampen er enige, men vi må med god ryggdekning kunne si at planene er godt forankret.

Kampen vels leder og en av innleggsforfatterne, Tommy Grotterød på Thorbjørn Egners plass i 2017. Her med velets styremedlem Tuva Løkse og Kampen-gutt Ola Løkse (som da var 6). De har lenge kjempet for torg, ikke bilkryss. På bildet hadde deler av lokalbefolkningen 'okkupert' plassen for en dag. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Kampen vels leder og en av innleggsforfatterne, Tommy Grotterød på Thorbjørn Egners plass i 2017. Her med velets styremedlem Tuva Løkse og Kampen-gutt Ola Løkse (som da var 6). De har lenge kjempet for torg, ikke bilkryss. På bildet hadde deler av lokalbefolkningen "okkupert" plassen for en dag. Foto: Tarjei Kidd Olsen

— Jordal-trafikk skal ikke gå over Kampen

Frp hevder at Thorbjørn Egners plass får for store konsekvenser for trafikken til og fra et nytt Jordal Amfi.

Det er verken planlagt eller meningen at motorisert trafikk til og fra Jordal skal gå over Kampen. Busser og annen motorisert ferdsel i forbindelse med Jordal Amfi skal gå via Jordalgata.

— Skoleveien blir tryggere, ikke farligere

Videre påstås det at planene for bilfritt torg vil føre til mer utrygg skolevei for barna på Kampen.

Påstanden er ikke underbygget, og da som nå, stiller vi oss undrende til at verken fagfolks, skolens eller FAUs konklusjon om at endringene vil føre til bedre trafikksikkerhet, synes å affisere motkreftenes syn på saken.

Hvis barnas ve og vel er så sentralt – hvorfor har ikke Alternativ Plan for Kampen eller Frp funnet det på sin plass å samtale med skolen og FAU om bilfritt torg?

Kampen FAU vil fortsette arbeidet med å sikre skoleveien for de myke trafikantene og eventuelle endringer i trafikkmønsteret vil bli fulgt opp.

— Utrygt med trafikk over torget

En annen påstand i innlegget er at buss- og biltrafikk fortsatt kan gå over torget.

Fagfolkene har vurdert dette som en utrygg løsning. Kampen vel og arbeidsgruppa har valgt å lytte til faglige innspill. Vi vil ha et trygt torg for små og store, samtidig som vi har forsøkt å minimere flest mulig ulemper for de som blir berørt.

Et viktig moment har vært å sikre at torget og trafikale endringer ikke hindrer varelevering og av- og pålessing for berørt næringsvirksomhet. Vi vet at noen vil at trafikken fortsatt skal gå som i dag, men de kan ikke si at de ikke er hørt. Deres innspill er både hørt og i stor grad hensyntatt. Vi er kjent med ett konkret unntak og det jobber vi fortsatt for å finne løsning på.

— Ingen mangel på parkeringsplasser

Til slutt dette med beboerparkering og p-plasser. Kampen har i dag overskudd av p-plasser. Etter innføringen av beboerparkering er det ikke lenger noen som har vansker med å finne p-plass.

Med torg, endret trasé for bussen, og gateopprusting med vekt på forholdene for gående og syklende, vil endel p-plasser måtte fjernes. Her verserer det en rekke ulike tall og p.t. er det vanskelig å si hva som er korrekt. Det vi vet er at Bymiljøetaten ser på hvor plasser fortsatt kan beholdes og vellet og arbeidsgruppa vil fortsette å jobbe for at det skal være tilstrekkelig med p-plasser på Kampen.

Vi tror det er fullt mulig å kombinere bedre forhold for gående og syklene samtidig som man skal kunne finne et sted å plassere bilen sin på Kampen.

Utenfra må motstanden se rar ut. Kampen er en idyll midt i byen. Det er allerede svært lite biltrafikk, kollektivtrafikken er rett rundt hjørnet, og vi får snart et levende torg med utsikt over byen der det før var et femarmet veikryss.

Merk: Skribentene sitter i arbeidsgruppa for torg og møteplass på Thorbjørn Egners plass.

Powered by Labrador CMS