DEBATT

Slik forestiller ariktekt Snøhetta at det vil se ut på Gullhaug torg når det nye bygget står klart.

– Akerselvas venner tar feil om Gullhaug torg

En må klø seg i hodet av at Are Eriksen i Akerselvas venner kaller et miljømessig banebrytende forbilde-bygg for en miljøskandale av nasjonalt format.

Publisert

Det er ikke uvanlig at tonen blir særdeles kvass når ny utbygging utfordrer høyder eller ligger i nærheten av friområder, som for eksempel Akerselva. Det er derfor ikke uventet at Are Eriksen og Akerselvas Venner spisser formuleringene i sitt innlegg om utbyggingen på Gullhaug torg i Nydalen, en tomt som allerede for ti år siden ble regulert til høyhus.

Jeg vil gi honnør for engasjementet, men spissformuleringene bidrar dessverre til at leserne får en både forvrengt og villedende fremstilling.

Nydalen lever

Nydalen har i løpet av de siste 20 årene gjennomgått en total transformasjon. Fra å være et typisk industriområde med spinnerier, møller og spikerverk, er det blitt et levende bydelssenter i bydel Nordre Aker.

Antall arbeidsplasser er mangedoblet, og snart bor det nesten 10 000 mennesker her. Med etablering av T-baneringen samt jernbane og bussruter, har det også blitt et stort kollektivknutepunkt som frakter beboere, studenter og arbeidsfolk til og fra på en miljøvennlig måte.

Før var Akerselva dekket av produksjonslokaler som benyttet elvas energi, i dag har vi fått en åpnet og renset elv som igjen benyttes til bading og fisking. Elva lever. Nydalen lever.

Denne transformasjonen har grunneier Avantor i tett samarbeid med byens planmyndigheter og bystyret fått til. Bestillingen fra byens politikere har i tillegg til åpning av elva vært at det skal bygges servicetilbud, boliger og arbeidsplasser. I tråd med byens miljøpolitikk skal det også bygges høyt og tett ved kollektivknutepunkter, som Nydalen.

Klimavennlig bygg

Tomten det nå er en del debatt rundt var ferdigregulert av byens politikere allerede for ti år siden. Avantor kunne strengt tatt bygget et høyt bygg på 77 meter på gjeldende reguleringsplan.

De har likevel valgt å fremme et nytt forslag med høyere miljøambisjoner, men fortsatt i tråd med at Nydalen skal bygges tett og høyt.

Om vi skal nå klimamålene satt i Paris, må også bygge- og eiendomsbransjen ta tak og sette i gang innovative prosjekter. Utbyggingen av Gullhaug torg er en del av kommunens FutureBuilt-program – pekt på som forbildeeksempel i inn- og utland.

Å utvikle en bransje og ny teknologi koster, men utbygger har valgt å være med på miljøsatsingen. Bygget vil gi 50 prosent reduksjon av CO2 og det vil ikke kreve mer energi enn det selv skaper. Dessuten vil bygget sørge for naturlig klimatisering og skal bestå av bestandige materialer.

Historien er ivaretatt

Den nye og forbedrede planen for Gullhaug torg vil bli et landemerke av et miljøfyrtårn, tegnet av Snøhetta, og den nye reguleringen vil sikre folk tilgang til elva, torg og friområder. Planforslaget er en brikke i en større transformasjon av Nydalen som skal sikre at gategrunnen og byrommene reguleres til offentlig eierform.

Akerselvas historie er preget av bygg tett på og til dels helt inntil elva, ettersom det var elva som gav kraft til industriutviklingen. Vi mener dagens reguleringer ivaretar både den historiske bebyggelsen og tilgjengelighet til elva for alle.

Kommunedelplan for Akerselva miljøpark legger ikke opp til gjenåpning av elva ved Gullhaug torg, men at det skal være torgfunksjoner og byliv i tråd med denne viktige delen av Akerselvas historie. Planforslaget på Gullhaug torg sikrer likevel at elva vil kunne åpnes i framtida.

Nå er det først og fremst Riksteaterbygningen som ligger i veien for åpning av elva her, og jeg oppfatter ikke at Akerselvas venner mener dette bygget må rives snarest. I tillegg er alle hensyn til flomsikring ivaretatt i reguleringen.

En attraktiv møteplass

Som stort kollektivknutepunkt ligger alt til rette for et «bilfritt sentrum» i Nydalen rundt Gullhaug torg, som i dag er en parkeringsplass. I stedet foreslås det å bygge et bygg med offentlige gategrunn som gir folk bedre gangfasiliteter og god tilgang til Akerselva.

Planforslaget legger til rette for at Gullhaug Torg vil kunne bli en attraktiv møteplass, der myke trafikanter er prioritert og der det finnes oppholdsarealer med gode solforhold og et godt servicetilbud for bydelens beboere og brukere.

Byrådspartiene har store ambisjoner for Akerselva og vil alltid ha en streng praksis for bygging ved elva. Det er viktig å stille strenge miljøkrav og til allmennhetens tilgjengelighet.

Det nye planforslaget på Gullhaug torg er bedre både for miljøet, for de gående og for tilgang på offentlige arealer. Det finnes ikke et alternativ til en løsning sammen med tomteeier. Da er det godt å kunne si at planen som legges frem er svært god på mange måter, og at plan- og bygningsetaten støtter forslaget.

Powered by Labrador CMS