Her ligger inngangen til utestedet Ringnes bryggeri ønsker å åpne i Ringnes Park. Foto: Vegard Velle
Her ligger inngangen til utestedet Ringnes bryggeri ønsker å åpne i Ringnes Park. Foto: Vegard Velle

– Byggesaken til utestedet i Ringnes Park ble behandlet politisk i bydelen

Publisert

Jeg viser til leserinnlegg fra beboere i Ringnes park hvor jeg får spørsmål om hvorfor ikke reguleringen av utestedet i Ringnes park ble behandlet politisk.

For det første så er ikke dette en omregulering, men en bruksendring. Det vil si at det allerede er bestemt hva lokalet kan brukes til, nemlig servering. Det er nettopp det Ringnes vil bruke sine lokaler til. En omreguleringssak vil si at et lokale eller område skal brukes til noe helt annet enn det det brukes til i dag, og da er det andre krav til hvordan saksgangen er.

Men i alle saker, også bruksendringer, har bydelen mulighet til å uttale seg. I mindre saker er det helt vanlig at administrasjonen kommer med disse uttalelsene, mens i større saker og i saker der en endring kan få store negative konsekvenser, er det vanlig at bydelens politikere uttaler seg.

Alle partiene i bydel Sagene vurderte saken

Så er det slik at bydelsutvalget kun har 8 møter i året, og saker vi får på høring tar ofte ikke hensyn til når disse møtene er lagt. Derfor er det ofte slik at frister for tilbakemelding faller slik at det ikke er mulig med en full politisk behandling, men at det enten lages et administrativt høringssvar eller at det kun behandles i en av våre fagkomiteer.

Denne konkrete saken kom til bydelen med knapp frist, og fristen for uttalelse var før bydelsutvalget hadde møte. Derfor lagde bydelens administrasjon en uttalelse som var basert på samtaler med beboere i Ringnes park og en befaring i lokalene.

Uttalelsen inneholdt flere bekymringer, som beboerne fortsatt har. Denne uttalelsen ble lagt fram for miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, som er vår fagkomite for byggesaker. Denne komiteen har medlemmer fra alle de politiske partiene som er representert i bydelsutvalget.

I komiteen ble alle punktene i uttalelse fra administrasjonen gått gjennom, og ingen av komitemedlemmene hadde noen innvendinger. De sluttet seg til den. Det medfører derfor ikke riktighet at saken ikke er behandlet av politikerne i bydelen.

Negativ til alvorlige beskyldninger

Så vil jeg gjerne få si at jeg reagerer negativt på at representanter fra beboerne i Ringnes Park forsøker å tillegge andre meninger og holdninger de ikke har. Når det står at bakgrunnen for den manglende politiske behandlingen kan skyldes dårlig håndverk eller at man har et ønske om å unndra en sak fra publisitet eller politisk behandling, så er dette alvorlige beskyldninger. Jeg etterlyser dokumentasjon eller en begrunnelse på hvorfor noen skulle ønske dette.

Saken om bruksendring er klaget inn for Fylkesmannen, og jeg ser fram til at klagen avgjøres der. Det er også slik at før Ringnes kan starte opp en virksomhet, må man ha en skjenkebevilling, og bevillingen skal behandles av bydelsutvalget straks en søknad foreligger. Jeg ser fortsatt fram til dialog med beboerne i Ringnes Park og Ringnes om hvordan dette kan løses til det beste for alle parter.

Powered by Labrador CMS