— Høyre har nulltoleranse for mobbing. Skolen skal være et trygt og godt sted å være! Ingen skal oppleve mobbing, skriver Afshan Rafiq (H).

- Mobbetallene i Oslo-skolen øker. Hva gjør skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV)?

— Høyre har nulltoleranse for mobbing i skolen. Ingen skal oppleve mobbing! Men hva gjør skolebyråd Sunniva Homås Eidsvoll (SV) med de økende mobbetallene i Oslo-skolen? Vi etterlyser handling.

Publisert

Elever i Oslo-skolen sliter med synkende motivasjon og ligger på landstoppen i opplevd skolestress.

Samtidig viser tall fra den nasjonale Elevundersøkelsen 2021 at det blant 15-åringene, altså sisteåret på ungdomsskolen, at mobbingen har økt mest under pandemien.

— Vi kan ikke lukke øynene

Mobbetallene blant 15-åringene på 10. trinn har økt med ett prosentpoeng fra 5,3 til 6,2 i Oslo i løpet av det siste året, og ligger nå over landsgjennomsnittet (på 5,7 prosent). Samtidig viser undersøkelsen at elever på videregående skoler, særlig i Oslo, er mest negativt påvirket av pandemien.

Det understreker nok en gang at det fremdeles er alt for mange som blir mobbet i og utenfor skolegården. Vi kan ikke lukke øynene, og håpe at dette går over av seg selv.

Høyre har nulltoleranse for mobbing. Skolen skal være et trygt og godt sted å være! Ingen skal oppleve mobbing!

Vi vet alle at et godt læringsmiljø er helt avgjørende for at man skal få til god læring. Mindre mobbing bidrar til mindre frafall, færre med skolevegring og flere elever som gleder seg til å gå på skolen for å møte venner.

— Hva har skjedd siden høring for halvannet år siden?

Mobbing er et stort samfunnsproblem. All forskning viser at det å gi barn en trygg og god barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltaket vi har.

Da Høyre satt i regjering satte vi i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Vi har blant annet innført en ny og streng mobbelov, som styrker rettighetene til den som mobbes, og ansatt mobbeombud i alle fylker.

Som skolepolitiker i Oslo ser jeg hvor viktig jobb Mobbeombudet i Oslo gjør hver eneste dag for å gi barn og unge en trygg hverdag i skolen.

Det er nesten halvannet år siden det ble gjennomført en stor høring om elevenes læringsmiljø i Utdanningsutvalget i Oslo bystyre (21.01.2021). Her fikk vi høre fra daværende skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen (SV), om blant annet systemene som var i ferd med å falle på plass og alle planene som var rett rundt hjørnet.

— På tide at skolenyråden tar ansvar

Våren 2021 anbefalte også Mobbeombudet i Oslo at det måtte legges ned en ekstra innsats for elevenes psykososiale miljø ved skolestart høsten 2021 for å minske risikoen for mobbing og utenforskap.

Denne anbefalingen vet heller ingen hvordan blir fulgt opp. Mobbeombudet sier de har blitt svært lite involvert i dette arbeidet. Sett fra mobbeombudets perspektiv er skolene fremdeles overlatt til seg selv i uforholdsmessig stor grad i kampen mot mobbing.

Høyre etterspør derfor hva konkret som er gjort fra skoleeiers side for å ivareta elevenes rett til et trygt og godt psykososialt miljø, og hvordan man har målt effekten av dette arbeidet?

Det er på tide at den nåværende skolebyråden, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), tar ansvar og viser handlekraft.

Powered by Labrador CMS