BU-leder Anne Christine Kroepelien (H) aksjonerer sammen med beboere på St. Hanshaugen i 2017. De er lei av at presteboligen i Stensparken forfaller samtidig som bydelen mangler et ungdomshus. Foto: Trond Løkke

— SV bommer med sin kritikk av det politiske flertallet i bydel St. Hanshaugen

— St. Hanshaugen bydel er Oslo i miniatyr – bydelen er hverken øst eller vest – det er en sentrumsbydel. Derfor tar SV faktisk feil av hvordan et ikke-sosialistisk flertall har styrt St. Hanshaugen i fire år.

Publisert

Befolkningssammensetning og inntekter reflekterer Oslo med ett unntak: det er mange studenter i bydelen som bare bor her noen år. Cirka 30 prosent av innbyggerne flytter inn og ut av bydelen hvert år.

Det er skivebom å påstå at «flere år med høyrestyrt bydelsutvalg, har gått utover de som har minst» slik SVs første- og andrekandidat til bydelsutvalget på St. Hanshaugen gjør. Bydelsutvalget på St. Hanshaugen er styrt av Høyre, MDG og Venstre, og gjennom fire år med ikke-sosialistisk bydelsutvalg har vi gjennomført mange satsinger rettet spesielt mot de svakeste i bydelen.

Byrådet overfører penger til bydelene, og det direktevalgte bydelsutvalget prioriterer mellom de oppgavene bydelen skal utføre. Vi har hatt fokus på kostnadsstyring og bydelen har vært drevet effektivt.

Enstemmige vedtak i bydelsutvalget

Siden 2015 har bydelsutvalget omprioritert penger fra helse- og omsorg til ungdomssatsing og opprustning av parker. Vi har prioritert de som ikke kan ta vare på seg selv. Dette har vi kunnet gjøre fordi bydelen er ledende i bruk av velferdsteknologi og hverdagsmestring. Mottakerne av hjemmetjenester er mer fornøyd enn før, og for første gang på 50 år har ungdomstilbudene i bydelen blitt utvidet.

Hadde SVs påstand vært riktig ville i tillegg SV vært medansvarlig, fordi nesten alle vedtakene i bydelsutvalget de siste fire årene har vært enstemmige. Gjennom gode diskusjonene har vi klart å utvikle en politikk som er forankret i alle politiske leirer.

Lokaldemokratiet i bydel St. Hanshaugen har fungert, mange innbyggere møter opp i åpen halvtime. Vi har arrangert folkemøter og lyttet til innbyggerne.

Prioritert barn, unge, frivillighet og parkopprustning

Siden 2015 har bydelsutvalget gjennomført en stor ungdomssatsning. Det første nye ungdomstilbudet i bydelen på 50 år – Haugenkaféen på Fagerborg skole – ble åpnet høsten 2016.

Bydelsutvalget har arbeidet målrettet med at huset i Stensparken skal bli ungdomshus. Det er gjennomført brukermedvirkning for å sikre at ungdommer vil bruke tilbudet i huset. De siste årene har bydelens ungdommer, sammen med bydelen, arrangert Haugenfestivalen i Stensparken.

Vi har arbeidet aktivt for å redusere barnefattigdom gjennom å tilby kultursommerjobber for ungdom og stillinger som Ung ambassadør for å aktivisere andre barn.

Bydelsutvalget har støttet Skattkammeret, et sted drevet av Kirkes Bymisjon der barn og unge gratis får låne idrettsutstyr.

Gratis skolefrokost og prioritert ernæring

Bydelen har også etablert etter-skoletilbud for 5.-7. klasse på Marienlyst og Møllergata skole, gratis frokostservering på Fagerborg skole og et utredet et pilotprosjekt med frokostservering noen dager i uken på Marienlyst og Møllergata skole.

De private barnehagene scoret gjennomgående høyere enn de kommunale på foreldreundersøkelsen, og bydelen iverksatt tiltak for å heve kvaliteten i private barnehager.

Bydelsutvalget har bidratt med midler til felles ikke-kommersielle møteplasser i bydelen. Vi har bla. støttet private initiativ for å ruste opp parken Lille Jacob, Trekanttomten i Ullevålsveien, gatetun i Vidarsgate og bygget ny skaterampe ved Marienlyst. Det er bevilget penger til skaterampe og opprustning av Kristparken. Bydelsutvalget har engasjert seg og støttet utvidelsen av Bolteløkka skolegård.

— BU aktive for å ruste opp Thereses gate

Hvert år deles det ut grønne midler til grønne prosjekter i bydelen og frivillighetsmidler. Fordi bydelen de siste fire årene har vært drevet så godt og effektivt bevilget bydelsutvalget i juni 2019 kr. 500 000 til en ekstra utlysning av i frivillighetsmidler. Dette er penger som korps, kor og alle frivillige organisasjoner kan søke på.

Flere parker i bydelen fløt over av søppel, og bydelen var først ute med å stase på smarte avfallsbeholdere i Stensparken.

For noen år siden var det en undersøkelse som konkluderte med at innbyggerne på St. Hanshaugen ikke identifiserte seg med sin bydel. For å skape identitet og tilhørighet har bydelen lagt til rette for å skape lokale fellesskap og blant annet arrangert festivalen Sammen på St. Hanshaugen.

Bydelsutvalget jobbet aktivt med å finne frem til en løsning for Thereses gate som var god for trikken, næringslivet og innbyggerne. Vi har bevilget penger til mer gatelys i Thereses gate. Lys installeres av Bymiljøetaten, i fjor fikk vi julelys i to store trær i gaten.

— Satset på psykisk helse i skolen

Bydelsutvalget har gått inn for at det skal bli flerbrukshall på Adamstuen når veterinærene flytter og at bydelens tjenester samles i et bydelssenter på Adamstuen.

Bydelsutvalget har tatt mental helse på alvor: bydelens skoler har helsesykepleiere og elevterapeuter. Alle kan få rask psykisk helsehjelp

Bydelsutvalget har prioritert ansettelse av helsesykepleiere på skolene. I perioder da det ikke fantes tilgjengelige helsesykepleiere å ansette, tenkte bydelen nytt og opprettet stilling som elevterapeut.

Nå er flere av bydelens skoler så fornøyd med elevterapeutordningen at de ønsker det fremfor helsesøstre. I juni besluttet bydelsutvalget å utvide elevterapeutordningen ved Marienlyst.

Bydelen har etablert tilbudet Rask psykisk helsehjelp, et prosjekt igangsatt av regjeringen.

Oppfølging og bosetting av rusavhengige

Bydel St. Hanshaugen er en av få bydeler i Oslo som bosetter mennesker i aktiv rus og i tillegg har vi et tverrfaglig samarbeid med Lovisenberg og et ambulerende FACT team som følger opp. Vi ivaretar personer med rusproblemer. Vi har tilrettelagt for arbeidsmuligheter for mennesker som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet.

Forholdene som SV kritiserer håndteres ikke av bydelsutvalget

Bydelsutvalget kan ikke påvirke boligpris i bydelen, det er det boligmarkedet som gjør. Det er bystyret som vedtar reguleringsplanen og størrelser på leiligheter.

Det er også byrådet som har bestemt at aktivitetsskolen bare skal være gratis for noen utvalgte skoler.

Øvrige faktafeil i SVs debattinnlegg

Bydel St. Hanshaugen har ikke en høyere andel sosialhjelpsmottakere enn gjennomsnittlig i Oslo slik SV påstår.

Fra januar til desember 2018 har det gjennomsnittlige antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp per måned økte i perioden i ni av femten bydeler, sammenlignet med 2017. Størst prosentvis økningen har det vært i bydelene Ullern med 11 prosent og Grünerløkka med 7 prosent flere sosialhjelpsmottakere per måned, fulgt av bydel Østensjø med 5 prosent. Bydel St.Hanshaugen har hatt 3 prosent økning.

Innbyggerne i bydel St. Hanshaugen har noe lavere gjennomsnittsinntekt enn snittet i Oslo, men vi har også betydelig flere studenter enn andre bydeler.

Det er mange måter å beregne fattigdom på og bydelen har mellom 11 – 17 prosent avhengig av hvilke tall som brukes. Bydelen har altså ikke flere lavinntektsfamilier enn snittet i Oslo, den er faktisk ganske representative for inntektsfordeling i Oslo.

Vi mener det er godt belegg for å påstå at vi i løpet av de siste fire årene har tatt vare på de svakeste og bidratt til at St. Hanshaugen er bydelen for alle.

Powered by Labrador CMS