Utredningen om utbyggingen av nytt sykehus for Oslo og nedleggelsen av Ullevål sykehus er iike foretatt på en gof nok måte, mener tidligere BU-leder i bydel St. Hanshaugen Anne Christine Kroepelien. Foto: André Kjernsli

Hva oppnår man egentlig ved å bygge sykehus på Gaustad fremfor utbygging av Ullevål?

Alle er enige om at det er behov for nye sykehusbygg i Oslo. Men for meg virker det som om vinneren av konkurransen er kåret før konkurransen er gjennomført.

Publisert

Oslo Universitetssykehus (OUS) består av Ullevål sykehus, Rikshospitalet og Aker sykehus og er Nord-Europas største sykehus. OUS eies av helseforetaket Helse Sør-Øst (HSØ) hvor tidligere sentralbanksjef Sven Gjedrem er styreleder.

HSØ planlegger nye sykehusbygg på grunnlag av et «målbilde» fra 2016. Dette målbildet innebærer et samlet og komplett regionsykehus, inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet.

Er vinneren allerede kåret?

Styreleder Svein Gjedrem sier det er nødvendig å selge Ullevåltomta til boligområde for å finansiere nybygg, og at det ikke er nødvendig å utrede et alternativ fordi han vet at de ikke vil være «bærekraftige». Hvordan vet Gjedrem det før et likeverdig alternativ er likeverdig utredet?

� Hvorfor sa HSØs styreleder Svein Gjedrem i høring på Rådhuset i september 2018 at noen milliarder fra eller til ikke er så viktig, spør Anne Christine Kroepelien (H). Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Alle er enige om at det er behov for nye sykehusbygg i Oslo. Spørsmålet er om lokaliseringen av nye sykehusbygg bør være basert på et tre år gammelt «målbilde». På meg virker det som om vinneren av konkurransen er kåret før konkurransen er gjennomført.

For Oslos befolkning er det avgjørende at det bygges ut nok kapasitet til å møte fremtidig befolkningsvekst og at det er reserveareal for videre utbygning. Burde det ikke heller være slik at nye sykehusbygg plasseres på den tomten som gir det beste fremtidige helsetilbudet til Oslos befolkning?

Viktige spørsmål må besvares

Har helseministeren har fått den informasjon han trenger før han ber Stortinget om å låne penger til HSØ for å bygge nye bygg? Eller har det tilkommet ny informasjon de siste tre årene som tilsier behov for å utrede Ullevål-alternativet som likeverdig alternativ til Gaustad-alternativet?

En viktig oppgave for en styreleder er å sørge for at administrasjonen utreder likeverdige alternativer. Bent Høie er avhengig av at styret i HSØ gjør gode og selvstendige vurderinger før de anbefaler løsninger. Her er en liste med spørsmål som Bent Høie bør få svar på før det settes en spade i jorden på Gaustad.

Høye blokker og kompakt sykehusområde er skissert på Gaustad. Illustrasjon: Ratio Architema architects

Hva blir konsekvensen for pasientens helsetjenester når dyreste alternativ velges? Sykehusbygging finansieres med lån som skal tilbakebetales. I 2011 ble nybygging og oppusning av Ullevål beregnet til cirka 17,5 milliarder kroner.

Dagens planer for Aker/Gaustadutbyggingen er beregnet å koste cirka 45 milliarder kroner. Hvorfor sa Svein Gjedrem i høring på Rådhuset i september 2018 at noen milliarder fra eller til ikke er så viktig? Betyr det at HSØs «sørge-for» ansvar ikke er viktig?

Hvor mye mindre penger blir igjen til helsetjenester for innbyggere i Oslo dersom nye bygg koster 45 milliarder og ikke 17,5 milliard?

Advarer om at liv kan gå tapt

Hva er driftsinnsparingen ved å legge nye bygg til Gaustad fremfor å bygge nytt på Ullevålstomta?

Har Oslo Universitetssykehus robust nok økonomi til å velge dyreste alternativ?

Hvorfor foreslås det å ødelegge et velfungerende Ullevål sykehus? Godt samarbeid mellom medisinsk personell tar mange år å etablere. Legene ved både Ullevål og Rikshospitalet mener de foreslåtte sykehusplaner gir et dårligere pasienttilbud. Hva er grunnen til at det ikke lyttes til advarslene fra leger og Legeforeningen?

Hvordan blir det nye multi-traumetilbud for Norges innbyggere? Multi-traumeteamet tar hånd om hardt skadede pasienter etter ulykker og terroraksjoner. Enheten ved Ullevål sykehus var den eneste som ikke fikk kritikk i Gjørv-rapporten. Medisinsk ansvarlige advarer at «liv vil gå tapt» hvis enhetens kapasitet og grunnlag reduseres slik som foreslått i Gaustad-alternativet.

Hva betyr forlenget fase?

Hvis en stor ulykke eller terrorhandling rammer Norge hvordan skal det forklares at vi har redusert muligheten til å redde liv?

Hvor skal nyfødte barn og mødre med komplikasjoner og behov for øyeblikkelig hjelp behandles? Hvorfor planlegger HSØ 10 000 årlige fødsler på Aker uten nyfødtintensiv når det er mulig å bevare dagens løsning med nyfødt intensiv og føde på Ullevål?

Tilhengere for bevaring av Ullevål sykehus arrangerte i vinter fakkeltog og markering utenfor Stortinget. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hvilke nye tilbud får psykiatripasienter i henhold til dagens sykehusplaner? Og når? Det snakkes om en forlenget fase 1 på Aker, hva menes med «forlenget»?

Når kan innbyggerne i Groruddalen (bydelene Grorud, Stovner, Alna og Bjerke) samles i et lokalsykehus på Aker?

Oslo får kraftig eldrebølge

Er det mulig å redusere antall liggedøgn på sykehus i Oslo-regionen mer enn det som allerede er gjort? Kan hjemmesykehus og kommunale tjenester avlaste enda mer enn de gjør i dag?

Er det planlagt å økte bevilgning til Oslo kommune for å kompensere for at kommunen skal yte flere helsetjenester? Hva med belastningen for pårørende som skal støtte hjemmesykehus i hverdagen, og hva med pasienter som ikke har pårørende?

Befolkningsveksten er høyere i Oslo enn landsgjennomsnittet. Veksten i aldersgruppen 80-90 år vil medføre at det kan bli dobbelt så mange innbyggere i denne aldersgruppen som i dag. Hvorfor foreslås nye sykehusbygg med mindre sykehuskapasitet enn i dag?

Hva er reguleringsrisikoen ved dagens Gaustad-alternativ?

Hva er muligheten for å bygge ut på Gaustad senere? Vil en eventuell senere utbygning komme i konflikt med vernede områder?

Advarslene er mange

Hvorfor er ikke saksbehandlingsreglene i Sykehusbyggs Veileder for tidligfase i sykehusbyggprosjekt fulgt? Veileder ble vedtatt i 2017 og er en bearbeidet og utviklet revisjonen og en konsekvens av dyrekjøpte erfaringer (nytt Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nye Rikshospitalet, St. Olavs Hospital, Nye Ahus). Hvorfor reagerer ikke Gjedrem på at administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus sier at Veilederen ikke er fulgt fordi den «bare er en veileder»?

Hvor lang tid vil det ta å utrede en alternativ samling på Ullevål?

Planene har ingen omtale av CBRNE beredskap (kjemiske stoffer, biologiske agens, radioaktive stoffer, nukleært materiale og eksplosiver) beredskap. Bør ikke det være med?

Advarslene er mange og Norges største byggeprosjekt noensinne fremstår som utilstrekkelig utredet. Mislykkes prosjektet vil det få betydning for Solberg II -regjerings ettermæle. Tiden er inne til å få utredet et likeverdig alternativ til Gaustadprosjektet. Dagens beslutninger vil bli gjenstand for granskning med morgendagens briller.

Powered by Labrador CMS