LO i Oslo støtter forslaget om å utsette byggingen av nytt Gaustad sykehus. Kritikerne advarer mot at tomten er trang og vanskelig. Illustrasjon: Ratio Architema architects

Nytt sykehus på Gaustad: LO i Oslo sier stopp

Planene om nytt sykehus på Gaustad bør settes på vent, slik at Ullevål kan utredes som alternativ og slik at den ønskede utbyggingen av Aker prioriteres.

Publisert

Både ansattes representanter, Oslo Legeforening, helseøkonomer og andre fagfolk advarer mot Helse Sør-Østs planer og vedtak om utbygging av nytt sykehus på Gaustad. Advarslene begrunnes med at utbyggingen vil være et milliardsluk, samtidig som planene vil medføre for lav sykehuskapasitet i hovedstadsområdet i åra framover.

Det er heller ikke framlagt noe miljøregnskap for utbyggingen, og mange reagerer sterkt på om det i det hele tatt er klokt å legge ned Ullevål. Konsekvensene er langt fra skikkelig utredet. Derfor er kostnadene ved ulike alternativer høyst uklare.

Var feil å legge ned Aker

Ahus har i dagens situasjon for liten kapasitet til å ta i mot alle pasientene som hører til deres område. Det viser at det var feil å legge ned Aker Sykehus som lokalsykehus for Groruddalen og overføre pasientene til Ahus.

Selv om sykehus angår alle, fungerer dagens foretaksmodell slik at plassering og utbygging normalt ikke bestemmes av de folkevalgte. Helseminister Bent Høie er likevel øverste myndighet for Helse Sør-Øst. Stortinget kan derfor gripe inn og vedta at sykehusplaner skal revideres.

Stopp Gaustad

Vi er kjent med at Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti på Stortinget har fremmet et forslag som ber regjeringen om å prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker.

Partiene ber videre om at fortsatt sykehusdrift på Ullevål utredes og at eventuelle planer om tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil utredning av Ullevål er gjennomført. Dette innebærer at videre utbyggingsplaner på Gaustad settes på vent, slik at tomtealternativene kan sammenliknes og den ønskede utbyggingen av Aker kan prioriteres.

LO i Oslo støtter stortingspartienes forslag og oppfordrer alle partier i bystyret til å gjøre det samme eller fatte lignende vedtak.

Powered by Labrador CMS