– Det har ikke blitt ført korrekte personallister på fire år. Det er det kontrollene viser. Feilene fremstår som grove og systematiske, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen. Foto: Tom Olsen

Victoria Marie Evensen: – Derfor mistet Olsen Restaurant på Bryn skjenkebevillingen

Det er ikke med lett hjerte at man fratar noen skjenkebevilling fordi det har så alvorlige konsekvenser. Og det er kanskje særlig synd når det gjelder steder i ytre by, hvor man ikke har så mange alternativer.

Publisert

I Norge har vi en streng alkohollovgivning, og det er kommunene som håndhever denne. Fra 2014 har det vært krav til føring av personallister for serveringsvirksomheter. Formålet med disse reglene er å motvirke svart arbeid.

Det er ikke første gang Oslo kommune slår ned på forhold tilsvarende det som er avdekket ved kontrollene hos Olsen Restaurant på Bryn. Oslo kommune har en etablert praksis fra der brudd på bestemmelsene om føring av personallister har ført til inndragning av bevillinger.

I 2016 ble tre bevillinger inndratt og i 2019 fem bevillinger inndratt på dette grunnlaget. Det er i underkant av 1300 skjenkeløyver i Oslo. Vi foretar mange tusen kontroller knyttet til ulike sider ved skjenking hvert år. I 2019 foretok vi ca. 100 vandelskontroller.

Er Olsens feil alvorlige?

I debatten knyttet til Olsen Restaurant på Bryn påstås det at det er småfeil fra Olsens side og at kommunen slår uforholdsmessig hardt ned på disse. Det er feil.

Det har ikke blitt ført korrekte personallister på fire år. Det er det kontrollene viser.

Kontrollene viser heller ikke enkeltfeil, men mange forskjellige feil ved hver kontroll. Det vesentlige er manglende registrering av personer på jobb, manglende registrering av arbeidstid, manglende legitimering og uleselige arbeidslister.

Når dette gjentar seg over år og ved flere kontroller, fremstår feilene som grove og systematiske. Bruddene gjentar seg på tross av veiledning og selv om Olsen Restaurant fikk en bok for utfylling av personallister for å gjøre dette riktig.

Det er viktig å understreke at dette er et enkelt system, som de aller fleste greier å håndtere. Personallistene føres dermed riktig og i tråd med loven.

Strenge krav til vandel

For å få skjenkebevilling krever alkoholloven at man har uklanderlig vandel. Det innebærer at bevillingshaveren og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel opp mot alkohollovgivningen og annen lovgivning knyttet til alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen.

Formålet med kravet til vandel er blant annet å komme uønskede forhold i serveringsbransjen til livs, herunder svart økonomi og svart arbeidskraft.

Hvem planlegger kontrollerene?

Hvem som skal kontrolleres er ikke en politisk beslutning. Det er mange som blir kontrollert, og kontrollene baserer seg på tips fra publikum, info fra samarbeidspartnere og andre kontrollinstanser samt opplysninger gitt i søknaden.

Næringsetaten i Oslo kommune inndro skjenkebevillingen til Olsen Restaurant 6. juni 2019. Vedtaket ble klaget på. Det er byrådsavdeling for næring og eierskap som fatter vedtak om å opprettholde næringsetatens vedtak eller gi klageren medhold, før klagen sendes til Fylkesmannen for en endelig beslutning.

I debatten på NRK torsdag kveld ble det hevdet at alle de 94 ansatte i næringsetaten bruker all sin tid på å jobbe med de 20 klagesakene som ligger til behandling. Dette er ikke riktig. Det er ingen som jobber med klager på fulltid, men klagesakene behandles av etatens fem-seks mest erfarne saksbehandlere. Næringsetaten fatter omtrent 4000 vedtak i året.

Synd å frata en bevilling

Det er ikke med lett hjerte at man fratar noen skjenkebevilling fordi det nettopp har så alvorlige konsekvenser. Og det er kanskje særlig synd når det gjelder steder i ytre by hvor man ikke har så mange alternativer.

Det betyr ikke at det er greit at steder utenfor sentrum bryter regelverket. Det å frata noen en bevilling har store konsekvenser og gjør det viktig med en særlig grundig saksbehandling og juridiske vurderinger.

Vi ønsker å ivareta de ansatte i denne bransjen. Mange har serverings- og skjenkenæringen som sin første kontakt med arbeidslivet og kommer inn med få eller ingen formelle kvalifikasjoner. Disse er derfor også mer utsatt for arbeidslivskriminalitet.

Viktig bransje for byen

Restaurant- og utelivsbransjen er en viktig bransje i byen vår hvor det jobber 17 000 mennesker. Det er en bransje som gir smak og lukt til byen – og som mange har stor glede av.

Jeg er opptatt av at vi skal ha en god dialog med bransjen og at kommunen er en god samarbeidspartner. Det er viktig for meg å understreke at Oslos restaurant- og uteliv i stor grad består av gode og profesjonelle næringsdrivende som bidrar til stor verdiskapning.

Samtidig er denne delen av næringslivet spesielt utsatt for økonomisk kriminalitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Slik forhold er det viktig for Arbeiderpartiet og byrådet å bekjempe fordi arbeidstakere faller utenfor velferdssystemet, de mister forutsigbarhet og rettigheter som kan få konsekvenser både nå og resten av livet.

Jeg har stor forståelse for at saken skaper stort engasjement. Det er bra at man bryr seg om lokalmiljøet sitt. Det store engasjementet kan likevel ikke være avgjørende for kommunens vedtak i saken.

Vi må legge alkoholloven og bokføringsforskriften, samt etablert praksis til grunn når vi fatter vedtak i en slik sak. Det skal være lik konkurranse på like vilkår i restaurant- og utelivsbransjen.

Powered by Labrador CMS