DEBATT

– Det sentrale eldreråd dokumenterte i 2017 at bemanningen ved sykehjem i Oslo lå under landsgjennomsnittet, skriver Tore Nyseter. Foto: Frank May / NTB

– Underbemanningen i eldreomsorgen må bli et politisk tema

Ansvarlige politikere for eldreomsorgen i Oslo bør kjenne til følgende fakta: Eldrerådet dokumenterte i 2017 at bemanningen ved sykehjem i Oslo lå under landsgjennomsnittet.

Publisert

Helse- og sosialutvalget i Oslo kommune behandlet 3. desember et notat fra byrådet om bemanningsnivået på sykehjemmene. Notatet gir inntrykk av at det er politisk enighet om bemanningssituasjonen på sykehjemmene. Men det er langt fra tilfelle. Hvorfor denne tausheten?

Notatet ga ingen informasjon om den reelle bemanningssituasjonen eller om behovet ved sykehjem i Oslo. Notatet inneholder også tabeller med tall som ikke gir mening fordi de ikke er knyttet konkret til beboernes behov og situasjon.

Hva er det faktiske behovet?

Tabellene inneholder ikke vurderinger av om bemanningen er tilstrekkelig, det sies ingen ting om sykefravær, ubesatte stillinger, nattevakter og helgebemanning, som er velkjente problemer. Det eneste vi får vite er at bemanningen på sykehjem er styrket med 110 årsverk, og at bemanningsfaktor og pleiefaktor har økt noe fra 2016-2020. Det sier ingen ting om det faktiske bemanningsbehovet.

Vi får vite at kommersielt driftede sykehjem har høyere bemanningsfaktor og pleiefaktor enn kommunalt driftede. Det opplyses at ved inngåelse av kontrakter med kommersielle aktører er kravene til drift av sykehjem: kvalitet og bemanning. Spørsmålet som reiser seg er: Stiller ikke kommunen de samme krav til egne sykehjem? Er det politisk enighet om dette?

Dokumenterte mangel på folk

Ansvarlige politikere for eldreomsorgen i Oslo bør kjenne til følgende fakta: Det sentrale eldreråd dokumenterte i 2017 at bemanningen ved sykehjem i Oslo lå under landsgjennomsnittet, og at sykehjemsetatens pleiefaktor som grunnlag for beregning av bemanningsbehovet på ordinære langtidsplasser er for lav til å sikre en god og verdig eldreomsorg.

Sosial- og eldreombudet i Oslo, som daglig får henvendelser om eldreomsorgen har i årsmeldingen for 2019 spesielt pekt på store bemanningsproblemer når det gjelder natte- og helgevakter. Dette er alvorlig. Sykepleierforbundet i Oslo foretok i 2019 en undersøkelse som viser stor sykepleiermangel ved sykehjemmene i hovedstaden. I løpet av en to ukers periode ble det dokumentert at det manglet sykepleiere på 1700 vakter. Undersøkelsen viste også stor mangel på helsefagarbeidere og utstrakt bruk av ufaglærte. 107 sykepleierstillinger sto ubesatt.

Vold og utagering

Aftenposten (A-Magasinet 29.11.19) har gransket 128. 000 avviksmeldinger fra sykehjem over hele landet, inkludert Oslo. Hver tiende handler om vold og utagering. Ingen har visst hvor mye vold beboere på norske sykehjem utøver. Før nå. Dette handler også om tilstrekkelig bemanning og kompetanse, og ikke minst mangel på trivsel og aktivitet.

Det forekommer også brudd på menneskerettigheter i norske sykehjem. Norges institusjon for menneskerettigheter dokumenterte i en rapport i 2014 at det forekommer slike brudd, som vold, overgrep og umyndiggjøring. De anbefalte at dette snarest må kartlegges. Derfor er menneskerettighetsperspektivet også et viktig arbeid i sykehjem. Dette har igjen sammenheng med bemanning og kompetanse.

Mangler sykepleiere

Vi har også en sykepleierkrise. Statistisk Sentralbyrå rapporterte i 2019 at Norge på landsbasis kommer til å mangle 28.000 sykepleiere i 2035. Og NAVs bedriftsundersøkelse i 2019 viste at det allerede er en underdekning av sykepleiere på 5500 i overgangen mellom 2017 og 2018. I 2021 ansås dette tallet til 2900. Det er på tide at bemanningssituasjonen, som er kritisk, blir et politisk tema. Det er kjernen i all eldreomsorg.

Sykehjem er et bosted/hjem for personer med behov for pleie- og omsorgstjenester. Mange har flere og ulike sykdomstilstander. Det er naturlig at helse har sterkt fokus. Allikevel vet vi fra pleietyngdemålinger at den medisinske pleie- og behandling bare utgjør en mindre del av døgnets timer. Omsorg er den beste medisin. Det som ofte overses er trivselstiltak som kan stimulere til bedre livskvalitet.

Må kjenne bemanningsbehovet

Et sykehjem har ulike funksjoner som krever ulik bemanning med ulik kompetanse. Alle er like viktige. De viktigste funksjonene er: hotellfunksjon, pleie- og omsorgsfunksjon samt aktivitets- og trivselsfunksjon. Det må være mulig ut fra et visst antall beboere, deres behov og sykehjemmets fysiske utforming, samt erfaringer å beregne en tilfredsstillende bemanning. Det krever ledelse med innsikt og forståelse, og at de ansatte tar del i vurderingen av bemanningsbehovet. Når de økonomiske rammene skal fastsettes må det være kjent hva som er det faktiske bemanningsbehovet. Det vet vi ikke i dag.P

– Nedsett et utvalg

Ansvarlige politikere må vite hva som er de reelle behovene. Det bør derfor nedsettes et utvalg med blant annet representanter fra berørte yrkesgrupper og folk med praktisk erfaring, som får i oppdrag å kartlegge nåværende og framtidige bemanningsbehov i Oslo kommune.

Det hersker ingen tvil om at eldreomsorgen i Oslo trenger et løft, og det er både byrådets og helse- og sosialutvalgets ansvar.

Powered by Labrador CMS