Eldrekonvensjonen holder en markering utenfor Stortinget mot likegyldighet i eldreomsorgen.

– Oslos eldreombud er bekymret. Bydelseldrerådene må komme sammen

Oslo kommune har ennå ikke oppnevnt Det sentrale eldrerådet, selv om det er et lovpålagt organ.

Publisert

Oslo kommune er den eneste i landet som har et eget eldreombud. Nå foreligger Sosial- og eldreombudets årsmelding for 2019. Her peker de på at de daglig mottar henvendelser fra eldre som ikke mottar de helse- og omsorgstjenester de har behov for.

Årsmeldingen er ikke en tilstandsrapport, men Ombudets erfaringer og dokumentasjon tydeliggjør svakheter og forbedringspotensial i eldreomsorgen.

Ombudet er bekymret

Ombudet er bekymret for reduksjonen av dagtilbudet og mener at et godt dagtilbud er avgjørende for at «eldre skal bo trygt hjemme så lenge som mulig», som jo er et politisk mål.

Informasjon om kommunens tjenester kunne vært bedre. «Rosa busser», som er vellykket, bør utvides til hele kommunen. Rett til tannhelsetjeneste er en skjult hemmelighet for mange. Kommunen bør lage retningslinjer for kvaliteten på Omsorg+ og hva leilighetene fysisk bør inneholde. Dette er noe av årsmeldingens innhold.

Nyttig og viktig informasjon

Ombudet fanger opp en rekke problemstillinger som ikke berøres i sykehjemetatens eller helseetatens årsmeldinger. For eldrerådene i bydelene, som har et lovpålagt ansvar å ivareta de eldres interesser, er derfor Ombudet en sentral og viktig informasjonskilde.

Bydelseldrerådene bør derfor grundig behandle Ombudets årsmelding. Mange temaer har generell interesse. Ombudet peker på at det er store variasjoner i hvordan bydelsutvalg og administrasjon involverer eldrerådene.

Eldrerådet ikke oppnevnt

Derfor bør bydelseldrerådene kunne samles for å avgi en felles uttalelse til bystyret om behov og prioriteringer i eldreomsorgen. Eldrerådene må vitaliseres og synligjøres. Særlig i disse koronatider hvor det er varslet kutt i eldreomsorgen.

Helse- og sosialutvalget skal behandle årsmeldingen før den legges fram for bystyret. Men kommunen har ennå ikke oppnevnt Det sentrale eldreråd, som også er et lovpålagt organ.

Powered by Labrador CMS