Heidi C. Huitfeldt (foran) og rundt 200 andre Kampen-beboere reagerer sterkt på vedtaket om å gjøre Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke bilfri. Foto: Christian Boger

Full nabostrid på Kampen etter at Thorbjørn Egners plass ble vedtatt gjort bilfri

� Kampen Vel har fått gjennom et forslag som mangler støtte i bydelen, mener motstanderne av planene om å fjerne all biltrafikk fra Thorbjørn Egners plass.

Publisert

For ett år siden kunne Kampen Vel juble da bystyret endelig vedtok at Thorbjørn Egners plass foran Kampen kirke skal bli bilfri. En lang kamp for en av fanesakene til Kampen Vel var endelig kronet med seier. Siden bystyrets ja, har bymiljøetaten utarbeidet et planforslag for den bilfrie plassen, og saken ligger nå til behandling som reguleringssak hos plan- og bygningsetaten.

Alt er likevel ikke helt rosenrødt i prosjektet. En gruppe på vel 200 Kampen-beboere føler seg totalt overkjørt i saken og har sendt et eget planforslag til plan- og bygningsetaten. Her går de imot at plassen blir bilfri.

Ja takk, begge deler

— Kampen Vel har gjennom hele prosessen gitt inntrykk av at de representerer alle beboerne her og at alle vil ha bilfri plass. Det er ikke riktig. Vi har hele tiden ment at det å gjøre torget helt bilfritt ikke er ønskelig. Dette både med hensyn til trafikksikkerheten i området og med hensyn til næringslivet her, sier ildsjel bak det alternative planforslaget, Heidi C. Huitfeldt, til VårtOslo.

Kampen Vels forslag om å stenge Thorbjørn Egners plass helt for biltrafikk fikk flertall i bystyret i 2017. Foto: Even Westvang

Etter bystyrets vedtak, har Huitfeldt samlet frustrerte naboer, som føler de ikke har blitt hørt og har forfattet et alternativt planforslag. Dette støttes av vel 200 Kampen-beboere.

— Vi mener det er nok plass for å skape både et bilfritt torg og å opprettholde dagens kjøremønster. Det er totalt sett ingen ting på Kampen som vil bli bedre av å stenge Thorbjørn Egners plass for trafikk. Det blir ikke mindre biler i gatene. Det blir ikke mindre trafikkfarlig på skoleveien. Det blir langt fra mindre farlig kjøring i trange gater og heller ikke bedre bomiljø, understreker Huitfeldt.

Frykter farligere skolevei

Et av de store ankepunktene mot å gjøre plassen totalt fri for biler er den negative innvirkningen aktivistene mener et nytt kjøremønster vil ha for trafikkbelastningen i smågatene rundt. Spesielt er de bekymret for økt trafikk rundt Kampen skole.

— Et nytt kjøremønster vil gjøre skoleveien for elevene ved Kampen skole mye mer utrygg. Flere steder finnes det ikke fortau eller fortauene er veldig smale. Dette vil gjøre at skoleveien vil bli mye farligere enn den er i dag, påpeker Huitfeldt.

Hun stiller seg svært undrende til hvordan dette passer inn i Ap/SV/MDG-byrådets sterke satsing på å innføre sikrere skoleveier rundt skoler ellers i byen.

— Denne planen vil gi en vesentlig forringelse av trafikksikkerheten i bydelen, både for gående og kjørende, mener aktivistene.

— Næringslivet er ikke blitt hørt

En annen negativ effekt kan, ifølge aksjonistene, bli butikkdød. De frykter de fem-seks siste småbutikkene i området vil måtte stenge dørene sine om trafikkmønsteret blir lagt om.

Den tradisjonsrike slakterforretningen Gunnar Ruud står i fare for å måtte lege ned når Thorbjørn Egners plass blir bilfri, mener Kampen-aksjonistene. Foto: Jan-Tore Egge / Wikimedia Commons

— De få næringsdrivende som er igjen her frykter at nytt kjøremønster vil gi så store utfordringer at de vil få vanskeligheter med å få det til å gå rundt. Spesielt en butikk vet vi frykter at de må legge ned, forteller Huitfeldt.

Butikken det er snakk om er den lokale slakteren Gunnar Ruud. Den siste gjenværende av de tradisjonelle familiebedriftene som preget Kampen fra midten av 1900-tallet. Bedriften har hatt kontinuerlig drift i 75 år, og drives i dag av tredje generasjon i familien.

— Må denne tradisjonelle bedriften legge ned vil vi miste 30 sårt tiltrengte arbeidsplasser her på Kampen, sier Huitfeldt.

— Beboere har ikke blitt hørt

Prosessen som ledet fram til bystyrets vedtak har, ifølge aksjonistene bak den alternative planen, i stor grad kun vært ført av Kampen Vel, og har ikke støtte hos et flertall av beboerne på Kampen.

— Beboere og næringsdrivende på Kampen har ikke på noe tidspunkt blitt presentert for denne saken før informasjonsmøtet den 19. november 2018. Det har dermed heller ikke vært mulig å komme med innspill tidligere. I møtet ble det lagt frem at saken er vedtatt i bystyret og at bymiljøetaten kun utreder det alternativet som tilfredsstiller vedtaket om en helt bilfri plass. Videre at Ruter har tilpasset ny trasé i henhold til dette, hevder aksjonistene.

Underskrifter fra ikke-beboere

Initiativtakerne bak det nye planforslaget viser også til at Kampen Vels initiativ, som hadde rundt 800 underskrifter, ikke har stor lokal tilslutning. En gjennomgang av underskriftslistene, aksjonistgruppa har foretatt, viser at i alt 35 prosent av underskriftene kommer fra utlandet eller fra folk som bor andre steder i landet.

— Disse underskriftslistene har gjerne blitt presentert på Egner-dagene og ved andre offentlige anledninger. Forslaget har fått støtte både fra anonyme og fra folk som bor i andre byer, og til og med andre land. Det blir helt feil å forankre et vedtak på et slikt grunnlag, mener Heidi C. Huitfeldt.

Nå som planprosessen har startet hos plan og bygg er motstanderne av bilfritt torg klare for å kjempe til siste håp er ute.

— Vi kommer til å bruke de ankemulighetene vi har om forslaget om å stenge plassen helt blir vedtatt, forsikrer aksjonslederen.

Kampen Vel: — Ingen ting har blitt holdt skjult

Leder for kampen Vel, Tommy Grotterød, setter pris på at politikerne så behovet for en bilfri plass utenfor sentrum. Han er klar på at Kampen Vel ikke har holdt noe skjult i denne saken.

Leder for Kampen Vel, Tommy Grotterød, mener vellet ikke har noe å skjule i striden om Thorbjørn Egners plass. Foto: Anders Høilund

— Prosessen startet med et åpent møte høsten 2015 og har vært fullt opplyst siden den gang. Blant annet har prosjektet vært omtalt i Kampenposten en rekke ganger. Den avisa går til alle husstandene på Kampen, forteller Grotterød.

— Etter folkemøtet ble det satt ned en bred arbeidsgruppe med representanter for beboere og næringslivet ved plassen, kirken og FAU ved skolen, Kampen Vel og andre engasjerte kampenbeboere, for å utforme prosjektet. Arbeidet i denne gruppa har det blitt informert om hvert årsmøte siden oppstarten, sier lederen av Kampen Vel.

— Kjenner ikke til anonyme underskrifter

Tommy Grotterød var ikke kjent med at det finnes anonyme underskrifter. Lederen av Kampen Vel understreker at de aller fleste underskriftene er samlet inn på Kampen. Blant annet på en rekke arrangementer.

— De aller, aller fleste som har signert bor på Kampen, og har skrevet under med navn og adresse, sier Tommy Grotterød.

Han mener det er helt greit at folk som bor andre steder, men er opptatt av Kampen, underskriver på en slik kampanje.

Har jobbet for en best mulig løsning

Etter bystyrevedtaket i desember 2017 har Kampen Vel jobbet opp mot bymiljøetaten og Ruter for å forsikre seg om at planforslaget skal bli så spiselig for alle på Kampen som mulig.

— Vi har jobbet hardt for at flest mulig skal bli fornøyde med planene for torget og med alternativ rute for bussen. Vi har blant annet klart å forhindre Ruters ønske om toveis busstrafikk på store deler av strekningen. Men vi må tåle toveistrafikk fra Norderhovgata og opp til Skedsmogata.  I tillegg ber vi om at næringslivets muligheter for parkering og varelevering ivaretas, sier Grotterød.

— Kampen Vel ser at det er ulike meninger om løsning for buss- og biltrafikken. Vi velger å høre på fagpersonene som har vurdert alternativene når de sier at buss over plassen ikke er forenlig med planer om bilfritt torg. De begrunner dette med sikkerhet for myke trafikanter, sier lederen av Kampen Vel.

— Nå har alle kunnet spille inn til bymiljøetaten det de er opptatt av. Kampen Vel har jobbet for å få til best mulig trasé for bussen utenom Thorbjørn Egners plass. Så skal vi fortsette å påvirke slik at løsningen til slutt blir så optimal som overhodet mulig, sier Tommy Grotterød.

Powered by Labrador CMS