DEBATT

Barn og unge ved Juniorklubben G fikk reddet sitt tilbud før nyttår. Men mange andre barn og unge i bydel Gamle Oslo og på Grønland savner trygge fritidstilbud

- Rødt krever konkrete ungdomstiltak for ungdom på Grønland

— Flertallspartiene Ap, SV, MDG og Høyre stemmer alle mot ungdomstiltakene Rødt foreslår etter et folkemøte på Grønland 12. februar i år.

Publisert

For meg som Rødt-politiker er det viktig å be byrådet om å komme med konkrete bevilgninger til tiltak som er målrettet mot ungdommen på Grønland, som vi alle vet det er behov for.

Å be om "fortsatt styrket barne- og ungdomstiltak på Grønland", slik Ap, SV og MDG vil vedta, blir lite konkret og lite forpliktende. I bydelsutvalgets oppvekstkomite i bydel Gamle Oslo stemte dessverre bare Venstre og FrP sammen med Rødt, mens Høyre stemte for forslaget fra Ap, SV og MDG.

Fem konkrete Rødt-forslag

Her er strakstiltak som Rødt mener raskt bedrer situasjonen på Grønland:

- Opprette og styrke ungdomstiltak på Grønland. Blant annet gjennom Riverside, uteseksjonen, og Sterlings integreringsarbeid.

- Bystyret må fatte vedtak angående de åpne rusmiljøene i boligområdene, f.eks. bedre situasjonen utenfor Fyrlyset.

- Bydelen initierer raskt samarbeidet mellom ungdomstiltakene, skolen, tjenestene for ungdom og politiet.

- Bydelen kan i samarbeid med kommunen forbedre belysningen, øke hyppigheten på rengjøring av gater, sette ut flere søppelkasser i området og initiere kampanje for å fjerne tagging.

- Starte et målrettet arbeid med å få flytte Frelsesarmeens Fyrlyset fra Urtegata til et annet sted, utenfor boligområder.

— Pengene tas ikke fra bydelens budsjett

På bakgrunn av disse konkrete tiltakene la Rødt frem, innenfor oppsatt frist, følgende forslag til bydelsutvalget. Forslag Rødt mener det bør være mulig for alle partier å samle seg om:

Partiene i Bydel Gamle Oslo ber herved byrådet om raskt og ekstraordinært å styrke ungdomsarbeidet i bydelen ved å bevilge:

- 3 millioner kroner for til å styrke rammen til ungdomstilbudet Riverside (et byomfattende tiltak)

- 3,5 millioner kroner til tiltak der miljøarbeidere arbeider i miljøet og skaper trygghet blant barn og unge. Det samarbeides med politi, nærmiljøet, skoler og frivillige organisasjoner. Tiltaket koordineres fra Riverside.

- 2,5 millioner kroner til et nytt aktivitetstilbud for barn og unge f.eks. i Olafia-området. Et aktuelt lokale kan f.eks. være lokalene som i dag brukes av skjenkestedet Star Gate.

- Øremerkede midler til forbedret belysning, hyppigere rengjøring av gater og utsetting av flere søppelkasser.

- Partiene ber også byrådet om å be regjeringen ved statsråd Mæland om en umiddelbar styrking av politiets forebyggende arbeid ved en rask ekstraordinær bevilgning til dette formål, og eventuelt også om å bidra til tiltakene ovenfor.

Vage forslag fra Ap, SV og MDG

Men i stedet for å gå inn for Rødts konstruktive, konkrete tiltak kom Arbeiderpartiet, SV og MDG etter fristen med et eget, mindre forpliktende forslag for å bedre ungdoms situasjon på Grønland og bydel Gamle Oslo:

1) Bydelsutvalget ber byrådet om å ta opp igjen dialogen med Frelsesarmeen om muligheten for å flytte tiltaket Fyrlyset til et annet egnet sted som ikke ligger så tett innpå barnefamilier, skoler og barnehager. Bydelsutvalget mener at byrådet i en slik dialog må bidra til å finne egnet erstatningslokale.

2) Bydelsutvalget ber byrådet om å fortsette å styrke barne- og ungdomstiltak på Grønland.

3) Bydelsutvalget ber Oslo politidistrikt sørge for mer trygghetsskapende og synlig politi på Grønland og at flere ressurser brukes på det forebyggende politiarbeidet i området.

4) Bydelsutvalget viser til byrådets innføring av “trivselsvektere”, og ber om at ordningen vurderes utvidet til å omfatte utsatte gater på Grønland, slik som Olafiagangen og vestre del av Urtegata.

Disse forslagene fra Ap, SV og MDG er for vage, for lite forpliktende og ikke konkrete nok. Dessverre stemte også flertallet i bydelens ungdomsråd ned Rødts forslag. Begrunnelsen i protokollen fra ungdomsrådet er:

" Ungdomsrådet er uenig i at det skal brukes så mye penger på et Ungdomstiltak i bydelen, som er byomfattende og da et tilbud til alle i Oslo".

— Gi ungdom et tilbud!

Rødt vil påpeke at Riverside er et byomfattende tiltak som ligger på Grønland, i det mest belastede området. For ungdom i området har det stor betydning hvordan dette tilbudet fungerer, selv om tilbudet er åpent for alle i Oslo.

Bevilgningene til Riverside kommer i hovedsak fra kommunen, ikke fra bydel Gamle Oslo. De to andre konkrete tallforslagene fra Rødt er til lokale, sårt tiltrengte tiltak. I et belastet område.

Tilbudet til ungdom på Grønland er fra før svært dårlig, samtidig som flertallet av ungdommene er svært sårbare ved at de kommer fra fattige familier, med tilhørende trangboddhet og sosiale problemer.

I alle forslagene fra Rødt skal pengene tas fra byrådet og bystyrets budsjett. Eventuelt statsbudsjettet.

Dermed er det faktisk slik at Rødts forslag er både ansvarlig og konkret. Forslagene fra Rødt belaster ikke bydel Gamle Oslos budsjett. Men sikrer ungdom på Grønland og fra resten av bydelen og byen et sårt tiltrengt tilbud.

Powered by Labrador CMS