Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner avbildet for noen år tilbake. Byggeier Statsbygg er bekymret for brannsikkerheten.
Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner avbildet for noen år tilbake. Byggeier Statsbygg er bekymret for brannsikkerheten.

Iverksetter umiddelbare tiltak på Bredtveit: – Fengselet vil bli stengt så snart de innsatte er ivaretatt

Svært dårlig stand og bekymring for brannsikkerheten gjør at innsatte ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner må flyttes til andre fengsler.

Publisert

Kriminalomsorgen melder i en pressemelding at Statsbygg anbefaler at kvinnefengselet på Bredtvet i bydel Grorud stenges midlertidig.

Det er i år hundre år siden staten overtok eiendommen, opprinnelig en gård, og Statsbygg eier bygningsmassen som i 1945 ble tatt i bruk som kvinnefengsel i kjølvannet av rettsoppgjøret etter andre verdenskrig. 

En nylig brannteknisk gjennomgang avdekket at byggene er i svært dårlig stand, hvilket påvirker brannsikkerheten.

Bekymringen førte til at det tirsdag denne uken ble gjennomført møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Kriminalomsorgen region øst og Statsbygg der den midlertidige stengningen var tema.

«Samlet sett er Statsbygg av den oppfatning at opphold i bygget generelt, og bruk av bygget til fengselsdrift spesielt, representerer en risiko for liv og helse. De anbefaler derfor at dagens bruk i byggene opphører så snart som mulig», heter det i pressemeldingen fra Kriminalomsorgen der de støtter Statsbyggs anmodning. 

Også Justis- og beredskapsdepartementet stiller seg bak anbefalingen fra Statsbygg.

Vil skje snarlig

«Fengselet vil bli stengt så snart de innsatte er ivaretatt ved egnede fengsler», melder Kriminalomsorgen.

Det påpekes videre at de innsatte i fengslet er en sårbar gruppe med høy grad av selvskading og selvmordsforsøk, hvilket krever at de flyttes til fengsler de de kan følges opp på en god måte.

I påvente av den midlertidige stengingen, skal umiddelbare risikoreduserende tiltak i tilknytning til brann og evakuering innføres. Færre innsatte og økt nattbemanning er blant tiltakene som er aktuelle.

Ingen oppsigelser

«Det jobbes nå ut ulike alternativer for hvor raskt og hvordan dette bør og kan skje, der både innsatte, ansatte og hensynet til samfunnsvern må ivaretas på en best mulig måte», skriver Kriminalomsorgen.

Avdelingen med lavere sikkerhetsnivå, B2, er ikke omfattet av beslutningen da denne ligger et stykke unna hovedhusene på Bredtveit. 

De gamle bygningene er, ifølge Statsbygg, brannfarlige og egner seg ikke til bruk for soning.
De gamle bygningene er, ifølge Statsbygg, brannfarlige og egner seg ikke til bruk for soning.

Det heter videre at fagorganisasjoner og ansatte på Bredtveit i et allmøte onsdag ble informert om beslutningen samt at det skal vurderes fremtidige løsninger for Bredtveit når den akutte og midlertidige situasjonen er løst.

Fra Kriminalomsorgsdirektoratet og Kriminalomsorgen region øst sitt hold understrekes det at det ikke vil bli oppsigelser som følge av den midlertidige stengningen.

Vil bygge nytt fengsel på tomta

Fengselsleder på Bredtveit, Levi Tyriberget, sier til NRK at i underkant av 30 innsatte og 80 ansatte blir berørt av stenging og flytting.

Leder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund uttrykker overfor kanalen at han nå mener det er nødvendig med et nytt fengsel på Bredtveit-tomta.

– Vi eier tomta. Det er fullt mulig å bygge et fengsel for kvinnene der, som ikke er til sjenanse verken for de som bor i området, eller andre. Vi trenger et fengsel for kvinner i Oslo, og nå er det en gyllen anledning til å sette i gang det arbeidet, sier han til kanalen.

«Det viktigste nå er å sikre liv og helse til både innsatte og ansatte. Det er derfor viktig at vi handler raskt, KDI og Statsbygg er allerede i gang med dette», skriver statssekretær John-Erik Vika (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet i en e-post til VG.

Powered by Labrador CMS