Byggearbeidene for å få på plass ny sykkelvei med fortau startet før jul og vil pågå fram til sommeren ved Bjerkekrysset.

Gjør strakstiltak i dette krysset for å bedre sikkerheten for syklister og gående: – Farlig

Forholdene for myke trafikanter langs deler av Trondheimsveien er så dårlige at Statens vegvesen nå har sett seg nødt til å ta umiddelbare grep.

Publisert

Reguleringsplanen for ny sykkelvei med fortau langs riksvei 4 Trondheimsveien på strekningen mellom Årvoll skole og Sinsen er i ferd med å bli utarbeidet. 

Oppgraderingen er planlagt gjennomført med formål om å øke trafikksikkerheten samt å få flere til å gå og sykle.

Deler av strekningen, nærmere bestemt gang- og sykkelveien ved Bjerkekrysset, er imidlertid i så dårlig stand at Statens vegvesen har igangsatt strakstiltak.

Dette til tross for at reguleringsplanen for hele strekningen ikke er klar.

– Strakstiltakene vi nå gjennomfører ved Bjerkekrysset, er i tråd med reguleringsplanforslaget som er under utarbeidelse, understreker byggeleder Jørgen Helgeland Stenløkk i Statens vegvesen i en pressemelding.

– Dårlig sikt

Planprosessen er i sluttfasen, og planen skal oversendes plan- og bygningsetaten i løpet av første kvartal 2024, ifølge Statens vegvesen.

Etaten vil da legge planforslaget ut til offentlig ettersyn før det sendes videre til politisk behandling. Vegvesenet har håp om at et vedtak vil komme fra Oslo kommune i 2025.

Utbedringene i Bjerkekrysset startet før jul og skal fortsette frem til sommeren.

– Ved krysset er det dårlig sikt for syklister inn og ut av undergangen som går under Årvollveien. I tillegg er innkjørselen til Trondheimsveien 258 ved krysset trafikkfarlig. Vi ønsker derfor å utbedre og bygge ut denne delen av strekningen snarest, utdyper byggelederen.

Støttemur og støyskjermer

Statens vegvesen opplyser videre om at strakstiltakene ved Bjerkekrysset har en prislapp på 14,7 millioner kroner. Mesta AS utfører arbeidet på oppdrag fra Vegvesenet.

Riving av en enebolig må blant annet til for å gi plass til den nye sykkelveien med fortau. I tillegg til oppgradering av deler av den gamle sykkelveien, skal det bygges om lag 130 meter ny sykkelvei, 30 meter støttemur og to støyskjermer på til sammen 200 meter.

– Under byggeperioden blir dagens gang- og sykkelvei innsnevret og lagt om. Vi sørger imidlertid for god omskilting for syklister og gående i hele perioden, alle skal komme seg trygt fram, forsikrer Helgeland Stenløkk.

Byggelederen påpeker samtidig at biltrafikken på Trondheimsveien går som normalt.

Powered by Labrador CMS