Oslo S innvendig. Foto: Wikipedia

– All togtrafikken kan ikke fortsette å gå gjennom Oslo S. Det er visjonsløst

Publisert

Jernbanetraseene gjennom Oslo er foreldet og skaper problemer både for trafikkavvikling, miljø, byutvikling i sentrum, reisende og godstransport. Men problemene løses ikke med stadig mer transport gjennom sentrum.

Nasjonal transportplan og Jernbanedirektoratet/Bane NORs løsninger forskyver problemet. Det er sentrumsløsningen som er proppen, ikke Brynsbakken. Den flikkingen som nå gjøres, løser ikke de langsiktige problemene.

Jernbane gjennom sentrum skaper «støy». Nå sist gjennom planer om arbeider i Brynsbakken for å justere sporene inn mot Oslo Sentralstasjon. Verneverdige hus må rives eller flyttes. Det argumenteres med at arbeidet er påkrevd både for å løse midlertidige problemer med trafikkavvikling og i forhold til ny sentrumstunnel.

Men det er god grunn til å anta at sentrums-problemene ikke løses ved å øke antallet spor og kapasitet gjennom sentrum.

Etterlyser visjonære løsninger

Beboer Carl Torvund mener prosjektet er for lite fremtidsrettet:

«Dette er et visjonsløst prosjekt. Her må det tenkes helt nytt, for jernbanesporet som går inn til Oslo S gjennom vårt område og Gamlebyen, er jo sprengt. Det er ikke plass på noen sider av sporet uten at det går utover beboerområdet. Og da tror jeg at vi om 20 år sitter i saksa fremdeles», sier han.

Bydelsutvalget i Gamle Oslo har engasjert seg i jernbaneløsninger fra 2006 og fram til i dag. Det er stadig vist til at så mange spor og sporstopper i sentrum er forhistorisk i forhold til moderne transportavvikling og byutvikling.

Bydelsutvalget har pekt på nødvendigheten av en alternativ løsning med dyptunnel og jernbanering! Bydelsutvalget har for eksempel pekt på Citytunnelen i Malmø og på Västlenken, som skal bygges i Gøteborg, som forbilder. Trolig vil man med en slik løsning oppnå at alle nye jernbanelinjer i Gamle Oslo kan bygges som lukkede fjelltunneler.

En alternativ togløsning

Jernbaneverket og Bane NORs løsninger bærer preg av lappeteppetenkning. Utviklingen i kollektivtrafikken betyr at banestrekningen må effektiviseres slik at det kan kjøres flere tog ut og inn av Oslo. Men poenget er at det også må legges til rette for at flere tog ikke behøver å sluses gjennom sentrum.

Her er en planskisse med ringløsning, i tråd med bydel Gamle Oslos forslag:

Alternativt forslag for togtraseer.

Denne løsningen vil på en helt annen måte lette trykket på arbeid knyttet til den såkalte «Brynsbakken».

Feil løsning på sikt

Regjeringen prioriterer anleggsstart for ny jernbanetunnel mellom Oslo S og Lysaker med planlagt ferdigstilling rundt 2032. Derfor planlegges det for flere mindre tiltak, blant annet "Rutemodell 2027" for å styrke togtilbudet på Østlandet tidligere.

Den nye rutemodellen krever en omlegging av hvordan togene kjører inn til Oslo S og en annen fordeling av kapasiteten i Oslotunnelen enn i dag. Rutemodell 2027 antas å gi forbedringer i tilbudet for mange av de reisende på Østlandet, med en økning i frekvens på mange forbindelser og redusert vente- og reisetid. Men disse endringene adresserer ikke hovedproblemene med proppen på Oslo S, og de forutsetter infrastrukturendringer som kan gå i feil retning på lengre sikt.

Opptatt av feil flaskehals

Bydel Gamle Oslo mener det må legges til rette for bedre kollektivtrafikk, men at dette ikke må bety flere spor inn mot og gjennom Oslo S. Nå foreslås nytt spor i Brynsbakken – i stedet for færre.

Bane NOR kaller Brynsbakken for «den største flaskehalsen i norsk jernbane», men da har de svært nærsynte briller og har glemt selve Oslo S. I dag kjører Gjøvikbanen, Gardermobanen og Hovedbanen på fire enkle spor over Brynsbakken.

Regjeringen har ennå ikke tatt endelig stilling til konsept for Oslo-navet. Det er ikke for sent å snu.

Powered by Labrador CMS