Til venstre husene på Hylla og til høyre togsporene som skal utvides oppover Brynsbakken. Oslo bystyres vedtak om utvidelsen er nå kjent ugyldig.
Til venstre husene på Hylla og til høyre togsporene som skal utvides oppover Brynsbakken. Oslo bystyres vedtak om utvidelsen er nå kjent ugyldig.

Omstridt vedtak om jernbanespor i Brynsbakken er ugyldig. Hard kritikk fra Statsforvalteren

Oslo bystyres vedtak om å tillate nye jernbanespor gjennom Gamle Oslo forbi Vålerenga er ugyldig, slår Statsforvalteren i Oslo og Viken fast.

Publisert

Statsforvalteren har behandlet mer enn 77 klager på vedtaket. Det var NRK som først meldte om saken.

Bane Nor ville bygge nytt dobbeltspor mellom Oslo sentralstasjon og bydelen Bryn for å bedre togkapasiteten. Prosjektet har vært omstridt fordi et verneverdig trehusmiljø på Vålerenga, den såkalte Hylla, går tapt.

Ikke godt nok utredet

Klagernes hovedargument har vært at løsninger med lokk over jernbanesporene ikke er skikkelig utredet. Det er Statsforvalteren enig i.

– Planforslaget er ikke tilfredsstillende opplyst og utredet. Kommunen hadde ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelse i saken, heter det i vedtaket.

– Uheldig vurdering

I vedtaket skriver Statsforvalteren blant annet følgende:

"Etter vårt syn er det noe uheldig at kommunen her gir uttrykk for at Bane NORs vurdering av kostnader og stengetid skal være avgjørende. Vi legger til grunn at dette i utgangspunktet er politiske spørsmål, som hører inn under et planfaglig skjønn. Vi har noe vanskelig for å se for oss at en annen utbygger ville bli hørt med argumentasjon om at planløsningene var for dyre eller for omfattende, hvis løsningene var ment å ivareta hensyn kommunen mente var viktige."

Mangler utredning av lokk

Videre sier de om å legge et lyddempende lokk over sporene:

Vedrørende en lokk-løsning, er det etter vårt syn manglende utredninger og vurderinger av dette som alternativ. Vi har vanskelig for å se at kommunen har foretatt en planfaglig avveining av et eventuelt lokks innvirkning på miljøet, et eventuelt lokks estetiske virkning, og om eventuelle positive sider ved et lokk veier opp for merkostnadene.

Statsforvalteren henviser til forslaget om lokk fra den beboer Trond Bølviken, på vegne av Vålerenga Vel:

"Argumentasjonen i denne presentasjonen taler etter vårt syn for at en slik løsning kan være realistisk og relevant, og underbygger at å unnta slike alternativer fra utredning ikke er i tråd med utredningsplikten i denne saken."

Klagen førte frem

Statsforvalteren oppsummerer på denne måten:

"Statsforvalteren har etter dette kommet til at planforslaget ikke er tilfredsstillende opplyst og utredet. Kommunen hadde ikke et tilstrekkelig grunnlag for å fatte avgjørelse i saken. Relevante og realistiske alternativer til Bane NORs løsning var ikke utredet, og denne mangelen ved utredningen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er ugyldig."

"Konklusjon: Kommunens vedtak av 24.03.2021 i sak 66 oppheves. Klagen har ført frem. Kommunen må behandle saken på nytt."

Powered by Labrador CMS