P-vaktskandalen

Direktør i bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, har styrket etatens mulighet til å oppdage forsøk på bedrageri etter saken rundt kunstgressbanene. Foto: Arnsten Linstad

Toppsjefen i bymiljøetaten orienterte politikere om triksing med parkeringsbøter, ulovligheter og ukultur

� Forholdene strekker seg mange år bakover i tid, er ryddet opp i eller er under endring, sa direktør Gerd Robsahm Kjørven, da hun for første gang informerte Oslos bystyrepolitikere om triksing med bøter og lovbrudd blant kommunens parkeringsvakter.

Publisert

VårtOslo har i en serie saker om Oslo kommunes parkeringsbetjenter og Oslovakter avdekket lovbrudd, triksing, bruk av fysisk makt mot publikum og et arbeidsmiljø preget av trusler og mobbing. Sakene bygger på en hemmeligholdt rapport fra revisjonsfirmaet Ernst & Young som ble overlevert bymiljøetaten i desember 2016.

Tirsdag kveld fikk Oslo bystyres miljø- og samferdselskomite for første gang informasjon om rapporten, som til da hadde vært unntatt offentlighet og merket med "konfidensielt" på forsiden.

Ukjent for byens politikere

I forkant av møtet henvendte flere politikere fra ulike partier seg til VårtOslo for å få en kopi av granskingsrapporten. Oslos fremste tillitsvalgte var ikke tidligere blitt informert av hverken byrådet eller kommunens toppbyråkrater.

Under møtet med bystyrets politikere leste direktør for bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, opp en redegjørelse. VårtOslo velger å publisere hele redegjørelsen (se under). Den er også sendt som epost til alle de ansatte i kommunens bymiljøetat.

– Jeg synes det er svært beklagelig at det kommer negativ presseomtale av gamle hendelser i Bypatruljen, sier bymiljøetatens toppleder, Gerd Robsahm Kjørven.

Bymiljøetaten forteller sin versjon

Gerd Robsahm Kjørven:

"Etter at jeg tiltrådte i april 2016, mottok jeg i slutten av mai 2016 varsler med påstander om alvorlige forhold i Bypatruljen. I juni 2016 kontaktet jeg byrådsavdelingen og fikk støtte fra Internrevisjonen i Rådhuset til å engasjere rådgivningsfirmaet EY til å gjennomføre en omfattende granskning og gjennomgang av avdelingen. I undersøkelsen ble det avdekket forhold knyttet til ukultur og ulovligheter.

VårtOslo har søkt innsyn i rapporten, og i henhold til offentlighetsloven har de fått en sladdet versjon av denne, som ivaretar de regler som gjelder for taushetplikt. Innsynet som VårtOslo har fått, har medført en rekke presseoppslag de siste dagene.

Jeg synes det er svært beklagelig at det kommer negativ presseomtale av gamle hendelser i Bypatruljen. Mange av de forholdene  som er tatt opp i gjennomgangen fra EY ligger tilbake i tid, så langt tilbake som fra Trafikketatens tid i 2007.

Det har vært jobbet målrettet i BYM med oppfølging av rapporten som EY laget. Etaten har hatt ekstern bistand fra  flere i oppfølgingen av saken. Alle ansatte i Bypatruljen har bl.a. gjennom allmøter i 2016 fått informasjon om  de funn EY gjorde i sin gjennomgang. Saken har også vært oppe internt i møter i divisjonen og avdelingen.

På vanlig måte har BYM også gitt informasjon til byrådsavdeling, Kommunerevisjonen og Internrevisjonen og det sentrale varslingsrådet i Oslo kommune.

I oppslagene i VårtOslo står det at rapporten fra EY er hemmeligholdt. Det er ikke riktig. Rapporten er journalført og på grunn av personopplysninger, er dokumenter unntatt fra offentlighet etter de lovbestemte regler som gjelder for dette.

De som jobber i denne avdelingen i dag er godt motiverte og gjør en god og viktig jobb for Oslo hver dag. Forholdene som omtales strekker seg mange år bakover i tid, er ryddet opp i eller er under endring. Oppfølgingen av avdelingen er godt i gang.

Gjennom de intervjuer som har vært med ledelsen i BYM er det gitt informasjon til VårtOslo om at etaten  i etterkant av rapporten fra EY har jobbet systematisk med arbeidsmiljø og kultur. Alle de tiltak som EY har anbefalt kommunen å gjennomføre er iverksatt, og etaten og jeg har stor fokus på at jobben vil fortsette. Å utvikle en god organisasjonskultur er noe som forutsetter et bidrag fra alle, og etaten vil derfor opprettholde fokus på dette, uavhengig av oppslagene som har kommet og måtte komme rundt Bypartuljen i media.

Avslutningsvis vil jeg takke alle i Bypatruljen som hver dag gjør en flott jobb i byen!"

Har du informasjon i denne saken, send oss en mail til tips@vartoslo.no

Powered by Labrador CMS