P-vaktskandalen

I løpet av en periode på 10 måneder skal de kommunale betjentene i Oslo ha skrevet ut over 3.400 parkeringsbøter som manglet gyldig dokumentasjon. Foto: KS bedrift

Oslo kommunes parkeringsvakter skrev ut fiktive bøter, viser en hemmeligholdt rapport

I flere år gikk ryktene om at kommunale parkeringsvakter i Oslo trikset med bøter. En gransking av bymiljøetatens p-vakter avdekker at det faktisk ble skrevet ut flere tusen bøter uten dokumentasjon.

Publisert

I ett og et halvt år har en granskingsrapport om forholdene blant Oslos bybetjenter og vakter i bymiljøetaten blitt hemmeligholdt. I flere år svirret ubekreftede rykter om at kommunens parkeringsvakter skrev ut fiktive, falske parkeringsbøter til bilister i Oslo.

Etter flere interne varsler om en ukultur blant de ansatte, satte ledelsen i bymiljøetaten revisjonsbyrået Ernst & Young til å granske seg selv. Funnene til revisjonsbyrået er oppsiktsvekkende.

Bybetjentene i Oslo

  • Bymiljøetaten har etter rapporten fra Ernst & Young omorganisert divisjonen der trafikkbetjentene jobbet.
  • Nå omtales de tidligere oslovaktene og trafikkbetjentene som bybetjenter.
  • 130 bybetjenter er ansatt i bydivisjonen og er fordelt på 10 team som går døgnturnus.
  • Bybetjentene skal sikre fremkommelighet i trafikken, blant annet ved å utstede gebyr til feilparkerte biler. Men betjentene har også flere andre trygghets- og miljøoppgaver.

Granskingen avdekket omfattende triksing

Da Ernst & Young gransket påstandene i 2016, var det kun én betjent som erkjente å ha skrevet ut fiktive bøter. De falske bøtene ble angivelig skrevet ut fordi betjenten ville pynte på sin egen gebyrstatistikk. Men tallene revisjonsfirmaet gikk gjennom viste et langt større omfang av triksingen med parkeringsbøter.

I et internt notat fra bymiljøetaten, før granskingen kom i gang i september 2016, står det om det pågående kartleggingsarbeidet: "Foreta uttrekk og analyser av data fra gebyrregister for å avklare om flere har praktisert ileggelse av fiktive gebyrer til utenlandskregisterte kjøretøy for å bedre egen gebyrstatistikk".

Bymiljøetaten ble omorganisert etter den knusende granskingsrapporten fra revisjonsselskapet Ernst & Young. Foto: Bymiljøetaten/Oslo kommune

Jaktet biler med utenlandske skilt

Etter hvert viste granskingen til Ernst & Young at påstandene om fiktive gebyrer faktisk stemte. Det var særlig biler med utenlandske skilt som ble ilagt bøter det var trikset med, men også drosjer, viste granskingen.

Gang på gang ble gebyrer skrevet ut til en feilparkert, utenlandsregistrert bil, men betjenten unnlot deretter å ta bilder som dokumenterte den angivelige feilparkeringen. Slik kunne enkelte kommunale trafikkbetjenter vise sine overordnede at de var aktive i felten og skrev ut mange gebyrer.

3478 p-bøter uten gyldig dokumentasjon

Fra 1. januar 2016 til 18. oktober samme år, viser en oversikt at 3.478 parkeringsgebyrer ble skrevet ut uten tilstrekkelig dokumentasjon med bilder. Men det er helt uvisst hvor mange av bøtene som ble inndrevet. Kun en håndfull av de ilagte bøtene er påklaget. Samtlige av disse klagerne fikk medhold og slapp å betale boten.

I granskingen blir det til slutt satt fokus på 372 fiktive og falske gebyrer i tidsrommet januar til oktober 2016. Hva som skjedde med inndrivningen av disse har ikke bymiljøetaten ordentlig svar på. Til sammen ble det utstedt 150.483 kommunale parkeringsbøter til bilister i Oslo i denne perioden.

Drosjer fikk bøter i strid med reglene

I granskingsrapporten kommer det også frem at en kommunal parkeringsbetjent skal ha brukt en innleid vekter fra et privat sikkerhetsselskap til å "hjelpe" seg. Betjenten fra bymiljøetaten skal ha instruert vekteren til å notere ned opplysninger om drosjer som sto feilparkert. Deretter samlet vekteren inn opplysningene som drosjenummer, registreringsskilt og plassering. Så leverte vekteren opplysningene til trafikkbetjenten i bymiljøetaten, som så skrev ut parkeringsbøter til drosjene.

Denne praksisen er i strid med reglene. Det er kun kommunalt opplærte og godkjente betjenter i bymiljøetaten som kan samle inn opplysninger og skrive ut parkeringsbøter.

Hardt gebyrpress

"Dette til tross for at det i lengre tid har vært krav om minimum ett bilde ved ileggelse av gebyr til utenlandsregistrerte biler", skriver Ernst & Young i granskingsrapporten. I intervjuer med granskerne hevdet flere betjenter at de ikke var kjent med kravene til dokumentasjon. Enkelte betjenter hevdet derimot at det eksisterte et press på å skrive ut så mange gebyrer som mulig i løpet av en vakt.

� Kun et fåtall betjenter var innblandet i saken med fiktive parkeringsgebyrer, sier divisjonsdirektør Kjetil Storaas Hansen i bymiljøetaten. Foto: Richard Kongsteien/Oslo kommune

— Nå er det viktig for meg å understreke at ingen ansatte har hatt noen personlig vinning av å skrive ut fiktive parkeringsgebyrer, sier direktør for bydivisjonen i bymiljøetaten, Kjetil Storaas Hansen, til VårtOslo.

Kommunen budsjetterer med p-bøter

— Vi stiller nå mye strengere krav til at alle gebyrer blir ordentlig dokumentert. Alle gebyrer skal ha bildedokumentasjon og alle bilder av feilparkerte biler blir geotagget. Noe som viser en nøyaktig geografisk plassering og tidspunkt, sier divisjonsdirektør Hansen.

— Men flere betjenter hevder i intervjuer gitt til granskerne fra Ernst & Young at det var et gebyrpress fra nærmeste leder. Er eller var det et press på at betjentene måtte nå et visst antall gebyrer?

— Nei, jeg kjenner ikke til noe gebyrpress. Når det er sagt, så vet jo de ansatte her at det i etatens budsjett ligger at vi skal ta inn i underkant av to hundre millioner kroner årlig i parkeringsgebyrer. Enkelte kan kanskje ha misforstått. Men antallet gebyrer er ikke noe betjentene hos oss ble eller blir målt på, sier Storaas Hansen.

— I etterkant av rapporten fra Ernst & Young har vi i bymiljøetatens ledelse vært helt tydelige på at det ikke skal være et gebypress, legger bymiljøetatens HR-direktør, Marit Lea Sivertsen, til.

Nå blir bilder av feilparkerte biler geotagget slik at både tidspunkt og geografisk posisjon er helt nøyaktig. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

To betjenter fikk sparken

De to direktørene bekrefter at to betjenter ble avskjediget og måtte gå på dagen etter avsløringene i Ernst & Young-rapporten. Men det går ikke frem av rapporten om de to ble avskjediget som en direkte følge av triksingen. Det har også vært flere oppsigelser i den delen av bymiljøetaten der ansatte trikset med parkeringsgebyrer.

� Vi har fulgt opp alle anbefalinger i rapporten fra Ernst & Young, sier HR-direktør Marit Lea Sivertsen i Bymiljøetaten. Foto: Richard Kongsteien/Oslo kommune

— Dette er personalsaker som vi ikke kan kommentere utover at vi bekrefter at to ansatte er avskjediget. Vi har, som ledere i kommunen, både taushetsplikt og personvernhensyn å ivareta, sier Sivertsen til VårtOslo.

Bymiljøtetaten politianmeldte også de to ansatte for dokumentforfalskning i kjølvannet av Ernst & Youngs rapport om fiktive bøter. Men anmeldelsene har ikke fått noen konsekvenser for de to tidligere betjentene utover at de mistet jobben. Politiet henla begge sakene.

— Det er også blitt påvist gjenbruk av bilder enkelte betjenter tok av biler. Men dette handler om noen svært få ansatte og ligger nær to år tilbake i tid, oppgir divisjonsdirektør Storaas Hansen.

LES OGSÅ: Hovedstaden får sykkelveinett til over 13 milliarder

— Vi har ikke hemmeligholdt rapporten

Siden desember i 2016 har rapporten vært unntatt offentlighet og først etter å ha begjært innsyn har VårtOslo fått en sladdet versjon. Begge de to direktørene i bymiljøetaten stiller seg uforstående til hvorfor granskingsrapporten ble unntatt offentlighet etter at granskingen var ferdig. Sannsynligvis ble den heller ikke korrekt ført inn i postjournalen. 

— Vi har ikke hemmeligholdt noe. Men vi er selvfølgelig nødt til å ta personvernhensyn. Derfor er det svært begrenset hva vi kan gå inn på av enkeltsaker. Men da rapporten var ferdig, startet vi en stor og omfattende jobb med å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet, sier HR-direktør Sivertsen.

Ifølge divisjonsdirektøren og HR-direktøren har bymiljøetaten fulgt opp alle anbefalinger i rapporten fra Ernst & Young og ryddet opp i den delen av etaten som ble gransket.

— Bymiljøetaten består av svært dyktige og faglig kompetente medarbeidere. Jeg syns det er synd hvis det som nå kommer frem i VårtOslo brukes mot våre ansatte, sier Marit Lea Sivertsen.

Har du informasjon i denne saken, send oss en mail til tips@vartoslo.no

[Annonse]

Powered by Labrador CMS