Utsikt fra Holmenkollen i Nordmarka mot Oslofjorden og Nesodden. Foto: Lise Åserud / Scanpix

Miljøpartiet De Grønne vil ha nasjonalpark i Nordmarka

Det henger ikke på greip at det drives industrielt skogbruk med omfattende flatehogst i et landets mest besøkte naturområder. Det vil Miljøpartiet De Grønne ha slutt på.

Publisert

Tenk deg en flott vinterdag om noen tiår hvor du går Marka på langs i en skog som er villere og rikere enn i dag. Suset av villmark rundt Spålen er blitt sterkere, for friluftsliv og naturmangfold er satt i førersetet for hvordan skogen forvaltes.

Et slikt Nordmarka kan vi få oppleve i fremtiden. Derfor ønsker Oslo MDG å få flere vernede helhetlige områder i Marka. Samt opprettelse av en nasjonalpark. Det bør vi unne oss selv, og de som kommer etter oss.

Oslomarka er nærnatur

En villere og mer intakt natur har stor verdi i seg selv. Flere steder i Europa arbeides det med naturfornyelse og restaurering av villmark. Til nå har naturvern handlet om å unngå nedbygging av natur. Selv om denne kampen fortsatt er helt avgjørende, trengs en ny front i kampen for naturen – der man jobber målrettet for å vinne tilbake noe av mangfoldet som er tapt.

Oslomarka er nærnatur og rekreasjonsområde for over én million mennesker. Derfor mener Oslo MDG at Marka må drives på friluftslivets og artsmangfoldets premisser.

Samtidig er skogene hjem for et stort biologisk mangfold inkludert mange utrydningstruede arter. Oslomarka er godt egent til å være et pionerområde for denne typen restaurering av en villere og rikere natur i Norge.

Markas verdi ligger i naturopplevelse

Markaloven gir ikke vern av skogen i seg selv, og i dag er opplevelsesverdiene i store deler av Oslomarka betydelig redusert fordi det drives industrielt skogbruk med omfattende flatehogst på store arealer.

Vi vet hvordan det kan bli. I Oslo har vi gått gått foran i arbeidet med å utvikle miljøvennlig skogsdrift som skaper en mer variert og opplevelsesrik skog i de markaområdene som eies av kommunen. Plante- og dyreliv er allerede på vei tilbake i disse områdene. En utvidelse av restaureringsarbeidet til å omfatte større deler av Oslo-marka vil gi en mangedoblet effekt.

Den økonomiske gevinsten av gran-åkre og flatehogst i området er liten sett opp mot tapet av livs- og naturglede. Det er i naturopplevelsene og friluftsliv at Markas virkelige verdi ligger. En restaurering av naturverdiene i Marka skal nettopp styrke friluftslivet - og dagens praksis for skiløyper, stinett, hytter, og bruk av skogsveier til sykkelturer skal selvsagt videreføres.

For å restaurere og gjenskape villmark i større områder i Marka, ønsker vi at det settes i gang et arbeid for å verne større sammenhengende deler av området etter naturmangfoldsloven. Målet må være å skape større, sammenhengende vernekorridorer i Nordmarka, og verne om områdene som er viktigst for berikelse for både naturen og for oss som bruker marka til friluftsliv.

Powered by Labrador CMS