DEBATT

Overføringene til bydelene har økt betydelig siden det rødgrønne byrådet overtok, sier Gudmund Brede (AP), leder for St.Hanshaugen bydelsutvalg.
Overføringene til bydelene har økt betydelig siden det rødgrønne byrådet overtok, sier Gudmund Brede (AP), leder for St.Hanshaugen bydelsutvalg.

- Høyres kutt vil ramme barn, syke og eldre. Vi styrer bydel St. Hanshaugen trygt!

- For å snu dagens situasjon, samtidig som tilbudet til bydelens innbyggere opprettholdes, så tas det flere grep. Mange av grepene er investeringer som i første omgang fremkommer som en utgift, men som på litt sikt vil være besparende. Samtidig vil tjenestene også kunne bedres.

Publisert

I debattinnlegg 17. august hevder Høyres kandidater til bydelsutvalget at bydel St. Hanshaugen ikke styres økonomisk trygt. Og at dette ville sett annerledes ut med et bydelsutvalg under deres ledelse. 

Det vises i den anledning til at bydelens økonomi har beveget seg fra et overskudd (mindreforbruk) til et underskudd (merforbruk). 

- Åpenbart uriktig av Høyre

I følge kandidatene vil differansen de siste fire årene utgjøre nesten 60 millioner kroner. Det siste er åpenbart uriktig og det foreslås at Høyre opererer med riktige tall. Sittende bydelsutvalg ble konstituert 15. oktober i 2019.

Regnskapstallene viser at mindreforbruket for 2019 var 24,1 millioner. Tilsvarende regnskapstall viste et merforbruk på 5,8 millioner for 2022. 

Tall for 2023 foreligger ikke, men bydelsutvalget er kjent med at merforbruket vil kunne øke. 

Bydelen har ansvaret for store deler av de kommunale tjenestene, herunder barnehager, barnevern, helsestasjon, skolehelsetjenesten, sosiale tjenester (inkludert økonomisk sosialhjelp), hjemmetjenester og eldreomsorg. 

De senere år har bydelen fått flere tunge brukere og sosialhjelpskostnadene har økt som følge dyrtid. 

- Høyre foreslo egenandeler for barn

Det aller meste av bydelens kostnader er knyttet til lovpålagte tjenester som ytes etter individuelle og faglige vurderinger. I den grad bydelsutvalget kan foreta "innsparinger", så knytter det seg til tjenestene som ikke er lovpålagte. 

Hvilke tjenester Høyre vil kutte skrives ikke, men ved siste budsjettbehandling foreslo de å fjerne bydelens frivillighetsmidler, likeså bydelens grønne midler (totalt 1 million).

Videre ville de innføre egenandeler på eldre sin trygghetsalarm samt egenbetaling på fritidstilbud for de unge (konkret forslag var egenbetaling for barna som benytter SFE på Marienlyst skole på til sammen 800.000 – smak på den!). 

Erfaringsmessig vet vi at en slik løsning (selvfølgelig) fører til langt færre deltakende barn. 

Videre foreslo Høyre å redusere honoraret til leder - og nestleder - av bydelsutvalget. Undertegnede vil minne om at det var det samme Høyre som i sin tid innførte gjeldende sats. 

- Egne leiligheter til barnevern

For å snu dagens situasjon, samtidig som tilbudet til bydelens innbyggere opprettholdes, så tas det flere grep. 

Mange av grepene er investeringer som i første omgang fremkommer som en utgift, men som på litt sikt vil være besparende. Samtidig vil tjenestene også kunne bedres. 

Som ett av flere eksempel nevnes at bydelen har gått til disposisjon av to leiligheter som barnevernet benytter til egne akutte plasseringer. 

Besparelsen i å bekoste dette selv kontra å betale for institusjonsplasseringer er stor, samtidig som det lokale barnevernet gis mulighet til å jobbe tett på den aktuelle ungdom/barn/familie. Dette øker sannsynligheten for bedre løsninger i hver enkelt sak. 

Overføringene til bydelene har økt betydelig siden det rødgrønne byrådet overtok.

Dette var også nødvendig etter mange år med årlig kutt under Høyres styre. I tiden etter 2015 har Høyres i sine alternative budsjetter hvert år foreslått betydelig mindre økonomisk ramme til bydelene. 

- Fortsatt satsing på eldre, barn og unge

Det fremstår fullstendig useriøst å skulle prøve å ytre at bydelen ville vært i en bedre økonomisk situasjon med et annet byråd og bystyreflertall.

På tross av en krevende økonomisk situasjon har vi i inneværende periode, blant annet, klart å gjennomføre en nødvendig styrking av fritidstilbudet til barn og unge og vi har fått på plass finansiering til nødvendig oppgradering av Kristparken. 

I neste periode vil vi ha et særlig fokus på utviklingen av tomta på gamle Veterinærhøyskolen. Vi ønsker å fortsette utviklingen av gode møteplasser for alle, herunder bidra til opprettelse av et "senioruniversitet" og vi ønsker å bidra til at det skapes nye grøntområder. 

Satsningen på barn og unge vil fortsette samtidig som vi vil sikre gode og bedre tjenester for de eldre. Min erfaringsbaserte - og berettigede - frykt er at bydelen, ved et eventuelt høyrestyrt byråd, ikke vil kunne ha råd til nevnte utvikling.

Powered by Labrador CMS