DEBATT

Også adresser og navn er verdifulle immaterielle kulturminner. Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med rehabiliteringen endret adressen fra Sagveien 24 til Våghalsen 15.
Også adresser og navn er verdifulle immaterielle kulturminner. Plan- og bygningsetaten har i forbindelse med rehabiliteringen endret adressen fra Sagveien 24 til Våghalsen 15.

– Plan- og bygningsetaten: Lytt til hva lokalmiljøet og historikere sier om Sagveien 24

Sagveien ved Akerselva har mistet mange av sine adresser. Hus for hus er blitt revet. Ta en tur og tell selv. Hvilken bevissthet har vi på at gatenavn og adresser også er verdifulle kulturminner?

Publisert

I Oslo er det svært få kulturminner knyttet til sagbrukstida i byens historie. Byens utvikling hadde sin rot i denne perioden. Elva ga energi til sagbladene i oppgangssagene. Ved havna lå bordtomtene. Vi snakker om plankeadelen.

Alt av fysiske kulturminner er borte, men noen navn har vi som minner oss om denne næringen som fantes, nemlig Sagene og Sagveien. Disse navnene er svært verdifulle immaterielle kulturminner. Kanskje de burde fredes? At dette skulle være nødvendig å foreslå, er uventet.

— Forstår ikke hvorfor adressen ble endret

Men i januar 2021 ble vi gjort kjent med at Sagveien 24, selveste Lohrbauers villa, bygd i 1872, hadde fått ny adresse til gangveien Våghalsen, som går ved siden av bygget. Våghalsen går på tvers mellom to av byens eldste veifar: Maridalsveien og Sagveien.

Våghalsens innkjøring er ved Sagveien 24. Våghalsen er fin adresse det. Historisk er den tilknyttet til Fossefallet i elva, like nedenfor. Men hvorfor endre adressen til den historisk interessante villaen i Sagveien 24?

Som historiker og formidlingsansvarlig i Arbeidermuseet, med tema industrihistorie og arbeiderkultur, er det innenfor ansvarsområdet å være engasjert i denne uforståelige navnesaken.

Lohrbauers Villa ligger foran leilighetskomplekset som nylig skiftet navn. Her blir det leiligheter.
Lohrbauers Villa ligger foran leilighetskomplekset som nylig skiftet navn. Her blir det leiligheter.

Beslutning fattet på feil grunnlag

«Sagveien 24» er inngangen til historiske kilder om byggets historie, og vi er mange som ber om at adresseendringen tilbakekalles: Bydel Sagenes politikere, Fortidsminneforeningen, Historielaget, Oslo Byes vel og Arbeidermuseet.

Byantikvaren har kalt endringen «historieløs». På Sagene og i Oslo er Sagveien en av byens mest verdifulle gatenavn. Å fjerne Sagveien-adresser skal ikke være mulig.

Beslutningen er fattet på feil grunnlag. Den er dessuten unødvendig i forhold til hva siktemålet med adresseendringen er begrunnet i: At det skal være lett å finne fram til adresser for utrykningskjøretøy/bud og leveringer.

Jeg lurer. Hvem er det som først initierte adresseendring? Hvilken rolle har Kartverket i sin veiledning om hvordan sikre å finne fram til adresser? Er utbyggingen av en bakbygning til hovedhuset årsaken?

Krever reversering av adresse-endringen

Arbeidermuseets syn er at en tilbakeføring til Sagveien 24 kan begrunnes i flere forhold:

  • Feil saksbehandling. Det er bydelen som har delegert myndighet for fastsetting av veinavn og adresser innenfor bydelens grenser.
  • Byantikvaren må alltid konsulteres angående kulturmiljøet på Sagene. Alle adresser her er regulert til bevaring.
  • En tilbakeføring er mulig ved anvendelse av matrikkelforskriften paragraf 50: Tildeling eller endring av adresse.
Fortsatt har flere flotte og eldre bygårder adresse i Sagveien.
Fortsatt har flere flotte og eldre bygårder adresse i Sagveien.

Bygningene med særskilt verneverdig kultur- og sosialhistorie har hatt adresse til Sagveien 24 tilbake til år 1872. Bygningene står fysisk slik de alltid har gjort og er ikke vanskelig å navigere seg fram til.

Gangveien Våghalsen har til og med innkjøring fra Sagveien, til alt overmål, inn ved Sagveien 24. Navigering til Sagveien 24, med seksjonerte leiligheter, er tydelig og synlig fra Sagveien. Om det krever for eksempel ambulanseutrykning, vil denne enkelt finne innkjøring på gangveien Våghalsen.

Har en særskilt verdi

Ved å tilsidesette plan- og bygningsetatens adresseendring, sendes det klare signaler om at det bevaringsverdige Sagene kulturmiljø har særskilt høy verdi, og at byens arbeider- og industrihistorie har særskilt verdi.

Likedan viser dette at man lytter til et samstemt kulturminnemiljø, historiemiljø, lokalmiljø og bydelens politiske miljø, nemlig vernet av en bevaringsverdig historisk verdifull adresse.

Arbeidermuseet ser fram til fortsatt å forholde seg til Lohrbauers villa – med adresse Sagveien 24. Leve Sagveien og nr. 24 i den!

Powered by Labrador CMS