Det er kanskje ikke rart at det klør i fingrene hos utbyggerne når de ser områder som Myraløkka. Foto: Anders Høilund

Bydelene langs elva frykter Akerselva miljøpark smuldrer bort under stadig nye byggeprosjekter

Akerselva miljøpark er noe Oslo gjerne skryter av når festtalene skal holdes. Men stadig nye boligprosjekter truer idyllen. Nå vil bydelene langs Akerselva ha strengere vern av elva og miljøparken.

Publisert

— Oslo vokser, grøntanleggene blir bygget ned, samtidig som folk trenger rekreasjonsområder. Hos oss i bydel Sagene er utbyggingen tettest i området Storo, Lillo og Nydalen, sier enhetsleder for kultur og nærmiljø i bydel Sagene, Fredrik von Krogh Monclaire.

— Vi ser at det ikke er lagt nok til rette for offentlige møteplasser i de boligområdene som nå blir utbygd. Idrettsanlegg og parker, som også er viktig for de som nå flytter inn, er mangelvare, sier Monclaire til VårtOslo.

Enhetsleder for kultur og nærmiljø i Sagene bydel, Fredrik von Krogh Monclair mener det haster med å få et bedre vern av Akerselva Miljøpark, ellers kan den forsvinne bit for bit. Foto: Privat

— Kommunedelplanen, KDP, er underlagt kommuneplanen. Det betyr at vi må sloss for å beholde miljøparken intakt for hver byggesak som vil ha innvirkning på elva og området rundt. Med et sterkere vern ville vi slippe å ta de kampene hver eneste gang. Da kan vi i stedet lage en god og langsiktig forvaltning, sier Monclaire.

Grønt fra Marka til fjorden

Akerselva miljøpark er vernet gjennom kommunedelplanen som sier at Akerselva miljøpark er ment å være sammenhengende en grønn streng fra Maridalen og Nordmarka, gjennom byen, og ned til Oslofjorden.

En kommunedelplan er en plan for arealbruk i kommunen eller en avgrenset del av kommunen. Den er juridisk bindende og gir føringer for et mer detaljert planarbeid. Kommunedelplanen for Akerselva miljøpark ble vedtatt av Oslo bystyre i 1990, og ble oppjustert i 2015.

Foreslo sterkere vern for to år siden

Lokalpolitiker for MDG i bydel Sagene, Sirin Hellvin Stav, var den som først foreslo et sterkere vern av Akerselva Miljøpark. Det skjedde for to år siden i forbindelse med høringen av kommuneplanen.

— Parkene og grøntdragene langs Akerselva og mulighetene for rekreasjon er verdier som betyr mye for oslofolks trivsel. De historiske industribyggene langs elva representerer også en viktig kulturarv og er en del av identiteten for mange oslofolk, sier hun.

Hun frykter at Akerselva Miljøpark trues av nedbygging og privatisering.

– Jeg er glad for at alle bydelene langs elva nå har sluttet opp om forslaget mitt. Et eksempel på at miljøparken er truet av utbygging er Lilleborgtomta. Der var det planer om å bygge et elleve etasjer høyt bygg klin inntil elva. Etter påtrykk fra De Grønne og et enstemmig bydelsutvalg, bestemte byrådet seg for å kjøpe opp tomta for å bygge skole på sikt, og med det sikre både sosial infrastruktur og et sammenhengende grøntdrag.

Lokalpolitiker Sirin Hellvin Stav MDG var den som først fremmet forslaget om et sterkere vern av Akerselva Miljøpark. Foto: Ole Klamas

Hun trekker frem Gullhaug torg 2a som et annet eksempel. Her er det foreslått å bygge oppå Akerselvas historiske løp i Nydalen.

– Denne saken er fortsatt i spill og er nok et bevis på at regelen om å ikke bygge nærmere enn 20 meter fra elva ikke overholdes, verken av utbyggere eller plan- og bygningsetaten, som har anbefalt forslaget. Jeg jobber hardt for at vi ikke skal vedta dette. Det vil vi stenge for muligheten av å gjenåpne elva, mener Stav.

Ønsker landskapsvernområde

Sagene Bydelsutvalg har nå  fått med seg de øvrige bydelene langs elva. Byrådet får beskjed om at Akerselva miljøpark må få et sterkere vern.

I mars vedtok Nordre Aker, og i mai vedtok bydel Grünerløkka å slutte seg til oppfordringen om et sterkere vern av miljøparken.

Bydelene langs elva sikter på å få oppjustert vernestatusen til landskapsvernområde. Et landskapsvernområde er vernet mot inngrep som i vesentlig grad kan endre landskapets karakter. Dermed vil miljøparken stå sterkere enn i dag.

Miljøparken skal verne både kultur og miljø., som her ved Hønse Lovisas hus på Sagene. Foto: Morten Lauveng Jørgensen

Stigende bekymring for nye byggeprosjekter

— Bydelene som elva går igjennom, har med stigende bekymring sett at det stadig fremmes reguleringsforslag for nye boligprosjekter som har en beliggenhet, størrelse eller utforming som ikke tar hensyn til miljøparken, skriver bydel Sagene i sitt saksfremlegg.

— Boligprosjekter som ikke tar hensyn til de historiske omgivelser og naturkvalitetene i området. Skal miljøparken bevares for ettertiden, er det maktpåliggende å unngå at nybygging medfører tap av blågrønne verdier. Den historiske bygningsmassen skal ikke rives eller blir redusert til kulisser, heter det videre i saken fra bydel Sagene.

Akerselva miljøpark skal være en grønn streng fra marka til fjorden, tvers igjennom byen fra nord til sør. Foto: Anders Høilund

— For stort, for høyt og for nærme elva, har lederen for Akerselvas venner, Are Eriksen, kommentert om noen av disse byggeprosjektene som har dukket opp med stadig kortere intervaller de seneste årene.

Ønsker langsiktig plan

Miljøparken nevnes som et eksempel på vellykket bevaring av kultur- og naturverdier. Den omtales gjerne i festtaler, og blir kalt en suksesshistorie. Akerselva er viktig for Oslos identitet, selv om industrien langs elva er borte.

I dag er den 8,2 kilometer lange elva omgitt av en grønn park som går tvers gjennom byen fra nord til sør, som et viktig rekreasjonsområde for befolkningen.

Bydelene kommer med en oppfordring om at byråd for miljø og samferdsel gir bymiljøetaten i oppdrag å utarbeide et forslag til en langsiktig og helhetlig plan for forvaltning av miljøparken.

Powered by Labrador CMS