Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Foto: Wikipedia

Nestleder i overlegeforeningen mener at situasjonen ved Oslo Universitetssykehus er uholdbar og at Helse-Sør-Øst må splittes opp

Publisert

Ap vil vurdere å splitte opp Helse-Sør-Øst, mens helseministeren sier nei.

I 2007 ble Helse Øst og Helse Sør slått sammen til den store helseregionen Helse Sør-Øst, som hele 58 prosent av norske pasienter sogner til. Helse Sør-Øst hadde i 2015 et budsjett på 79 milliarder kroner, og er det største blant statens fire regionale helseforetak.

Nestleder i Overlegeforeningen, og nyvalgt konserntillitsvalgt i Helse Sør-Øst, Christian Grimsgaard, sier til Fagbladet Journalen at han ønsker en oppdeling av helseforetakene igjen. Han mener situasjonen ved Oslo Universitetssykehus er uholdbar.

— Helse Sør-Øst-systemet er ganske dårlig stilt økonomisk. Driften ved Oslo Universitetssykehus er dyrere en før sykehusene ble sammenslått og dette svekker økonomien i regionen, sier han til fagbladet Journalen.

— Det er i denne giga-regionen at hoveddelen av den medisinske aktiviteten i Norge foregår.

Ap åpne for å vurdere oppdeling

Torgeir Micaelsen. Foto: Bernt Sønvisen

Flere helsepolitikere snakker om at det må gjøres drastiske grep i Oslo-regionen. Blant disse er Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet, som sier at Ap er åpne for å vurdere om Helse-Sør-Ost bør splittes opp.

— En slik deling må først skje etter en grundig risiko– og sårbarhetsanalyse. Dette er en stor endring, som ikke er blitt belyst i stor nok grad i Kvinnsland-utvalget, sier Micaelsen til Journalen, og legger til at man må tenke seg nøye om.

– Sammenslåingen av Oslo-sykehusene har ikke vært vellykket. Men det må sees i sammenheng med at sykehusene var i en krevende og alvorlig økonomisk situasjon og at det ikke var bærekraftig.

Kvinslandutvalget ble oppnevnt av regjeringen i 2015 for å utrede ny organisering av eierskapet til spesialhelsetjenesten.

Helseministeren er fornøyd

Helseminister Bent Høie ønsker ikke at Helse Sør-Øst skal splittes opp.

— Kvinnsland-utvalget vurderte spørsmålet om helseregion Sør-Øst burde deles opp. Flertallet i utvalget, 11 av 16, mente at regioninndelingen burde videreføres som i dag. Christian Grimsgaard var en del av mindretallet i utvalget som mente at regionen burde deles, sier Bent Høie til Journalen.

— Jeg mener at gjennomgangen viser at det er få gevinster ved å reversere utviklingen og dele Helseregion Sør-Øst, mens det er vist store negative konsekvenser.

Til Journalen sier helseministeren også at det har tatt mange år å samle regionen og få resultater av det. Han sier at en deling av helseregionen vil ta betydelig lengre tid og bli en langt mer komplisert prosess.

— Styrings- og lederkraft vil gå til dette, på bekostning av å utvikle helsetjenesten og gjennomføre planer som allerede er lagt.

— Det er vedtatt at det nå blir bygd nytt akuttsykehus på Aker, og at det blir et nytt regionsykehus på Gaustad. Radiumhospitalet skal utvikles videre som et eget kreftsykehus. De bydelene som før har hørt inn under Ahus vil bli overført til Oslo Universitetssykehus. Når alt dette er på plass skal Ullevål avvikles som sykehus, sier Høie til Journalen.

Bent Høie. Foto: Jarle Vines/Wikipedia

Han mener det er naturlig av Oslo Universitetssykehus går gjennom lederstrukturen når den nye sykehusstrukturen er på plass.

— Man glemte at Oslo-sykehusene har mange oppgaver

Professor ved Høgskolen i Innladet, Bjarne Jensen mener at bare overordnede beregninger ble gjort da helsebyråkrater og konsulter skulle kartlegge behovet for helsetjenester i Oslo.

— Det virker som at man glemte at Oslo-sykehusene har mange oppgaver. De gir spesialist-tjenester til hele landet, driver viktig forskning og utdanner leger. Man glemte også at Oslos befolkning stadig vokser og at det blir flere eldre, sier Jensen til fagbladet Journalen.

Han sier til fagbladet at han mener det var hårreisende å legge ned Aker sykehus.

— Aker sykehus var et av mest veldrevne sykehusene i Oslo.

Powered by Labrador CMS