DEBATT

'Forslaget om lånegaranti til Capus Ekeberg har vært utsatt og satt på vent for lenge. Nå ber vi byråden lande et verdifullt prosjekt for barn og unge i Oslo og nærområde't, sier Anita Celine Nymark, ny leder i Folket Parti, Oslo.
— Forslaget om lånegaranti til Campus Ekeberg har vært utsatt og satt på vent for lenge, sier Anita Celine Nymark, ny leder i Folket Parti Oslo.

- For å få ny barne- og videregående skole i nærområdet må bystyreflertallet gå inn for lånegaranti til Campus Ekeberg

— Campus Ekeberg er investering i kommende generasjoner! Nå må det skjæres igjennom å gi sikre levekår for idrettens ildsjeler. De som skaper mestring, miljø og tilhørighet til det beste for barna våre.

Publisert

I bystyret på onsdag skal saken om lånegaranti til Campus Ekeberg på ny opp til behandling. Ny barneskole og videregående skole i området er helt avhengig av at prosjektet blir satt i gang.

Etter flere nedturer for Bækkelagets Sportsklub og Oslo Idrettskrets på Ekeberg, ber vi bystyreflertallet støtte lånegarantien. Videre ber Folkets Parti byrådet vurdere nytt forslag til justert lånegaranti.

Nytt forslag ligger på bordet til behandling som grunnlag til søknaden. Foreløpig har byråden avslått søknad på bakgrunn av risiko.

— Forholdsmessig rimelig for kommunen

Vi i Folkets Parti tok av nysgjerrighet en prat med Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren heller til politisk interesse fremfor juridisk begrunnelse.

Hvis vi skal lære av koronaen må vi lære av ordet forholdsmessig.

Beløpet som nå er justert er forholdsmessig ikke en risiko da prosjektet rommer Oslo kommunes behov til skole og idrettsanlegg. Og det vil være lavere kostnad enn om kommunen selv må bekoste skole og idrettsanlegg fra bunnen av.

Ser man til nærliggende kommune,r ligger sammenlignbare bygg på høyere sum enn kostnaden for Campus Ekeberg.

Byrådet sa nylig nei i sin innstilling til kommunal lånegaranti for prosjektet Campus Ekeberg og Bækkelaget Sportklubs Arena.

Med nye summer på bordet håper vi byråden ser innsparing for kommunens egne utlegg og verdien i å sikre samarbeid med frivilligheten som sikrer utallige barn og unge aktiviteter vi ellers ville vært uten.

Forslaget har vært utsatt og satt på vent for lenge. Nå ber vi byråden lande et verdifullt prosjekt for barn og unge i Oslo og nærområdet.

— Støtt opp under frivilligheten.

Forutsetningen for prosjektet som nå har vart over flere år har vært en lånegaranti. En lånegaranti som ikke nødvendigvis kan argumenteres bort med vesentlig risiko.

Vi oppfordrer bystyret og byrådet til å vurdere det kommunen får igjen fra idretten i muligheter, tilrettelegging og innsparing ved å skulle stå for kostnaden selv til både skole og idrettsbygg for barna i bydelen, men som også kommer fra hele Oslo.

Campus Ekeberg er en investering i våre neste generasjoner som allerede har kostet for mye i tid, planer og utsettelser fra politikerne sin side.

Her bør etter samtlige runder foreligge en ryddig og klar støtte, og et tydelig: «Ja, nu kör vi!».

Handlekraften til byråden har ligget i trenering og utsettelser, som ikke er byrådet verdig. Nå bør det skjæres igjennom å gi sikre levekår for idrettens ildsjeler. De som skaper mestring, miljø og tilhørighet til det beste for barna våre.

Til det beste for de som setter i gang og drifter, for elevene som slipper unødvendig tid i midlertidige dårlige lokaler, til de som driver skolene som får en forutsigbar hverdag med en god plan fremover og til alle de generasjoner som får være en del av et idrettsmiljø av fagfolk bygget opp over tid.

Vi trenger ildsjelene

Det er krevende tider å drive idrettshus og kulturhus. Vi trenger de ildsjeler vi har. Kommunen trenger dem. Barna trenger dem. Vi foreldre trenger dem.

Det er krevende økonomiske tider for alle de frivillige aktørene som ivaretar barna våre innen kultur og idrett møter på lik linje med bedrifter og private enorme utfordringer grunnet manglende strømstøtte.

Åpne idrettsanlegg for deres brukere krever politisk vilje til å bistå under en svært krevende situasjon med skyhøye energipriser.

Vi skal tenke barnas beste. Hvordan kan vi da svikte idretts-Norge og kulturinstitusjoner som tilrettelegger for å ivareta at alle barn skal få en god oppvekst med sosiale arenaer.

Oslo idrettskrets har til sammen 267.680 medlemskap i idrettslag.

Idretten bidrar til samhold og tilhørighet, den skaper idrettsglede, mestring og trygge rammer for vekst og utvikling. Idretten er en møteplass, en sosial arena, bidrar til mangfold og god helse.

Det er viktig for barn og unge med møteplasser etter skoletid hvor de kan utfolde seg, oppleve glede og samhandling med andre barn, og være en del av et miljø.

Oppfordrer byrådet til å støtte forslaget

I koronaen ble vi fortalt om og om igjen hvor viktig de sosiale arenaene er for barn og unge. Vi kan ikke som lokale eller sentrale politikere gi fra oss dette ansvaret nå, og overlate idrettsklubber og kulturhus til seg selv. Til en hverdag som blir så vanskelig å drifte at institusjonene forsvinner.

Vi har et ansvar. Det må vi ta nå. Det må bystyret ta, byrådet følge opp, og regjeringen sikre.

Frivillige krefter sikrer hverdagen og fremtiden til våre barn. Det er ikke kostnadsfritt, men både regjering og byråd sparer store beløp på at idrettens og kulturens ildsjeler kontinuerlig jobber for at våre unge skal få et kvalitativt og bredt tilbud i fritiden.

Det koster å drifte. Mange frivillige timer legges ned. Det minste vi kan gjøre er å legge til rette for at klubbene som drifter og sikrer fremtidige lokaler og tilbud, trygges med kommunen i ryggen.

Å investere i barn er investering i fremtiden, og investere og støtte frivillige ildsjeler og klubber er å investere i fremtiden. Å investere i de som starter og opprettholder, og driver fremover er ikke bare forebyggende, men innsparende.

Folkets Parti Oslo oppfordrer bystyret og byråden til å støtte nytt forslag, og se ikke bare gevinsten, men også fordelen kommunen får ved å løfte det gode initiativet.

Powered by Labrador CMS