Profilbilder av tre byrådsmedlemmer
Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H), finansbyråd Hallstein Bjercke (V) og helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H), ønsker å kartlegge bydelene, og finne ut hva som fungerer bra og hvor det er behov for forbedring.

- Bydelspolitikere og samarbeidspartnere, vi vil høre fra dere! 

Vi i Byrådet ønsker at tjenestetilbudet i alle bydeler skal bli bedre og mer likeverdig. Vi gransker om bydelene kan og bør organiseres annerledes. I den forbindelse ønsker vi i løpet av våren å høre fra Oslo sine bydeler; hva fungerer bra og hva kan gjøres bedre?

Publisert

Små føtter som tripper inn barnehageporten. Furete hender som hilser hjemmesykepleien velkommen. Kommunen er med i alle faser av livet. Nå vil vi i Byrådet se nærmere på om menneskene i byen vår får gode og likeverdige tjenester, uavhengig av hvor i byen de bor.

Har du tenkt over hvorfor Bymiljøetaten har ansvar for trærne i noen parker, mens bydelen har ansvar for å klippe gresset og tømme avfallsbeholderne? Eller hvorfor bydelene har ansvar for å tildele sykehjemsplasser, mens Sykehjemsetaten står for selve oppholdet? Det er ikke alltid like klart hvorfor bydelene har ansvar for noen oppgaver, men ikke andre. 

Det kan være gode grunner til at fordelingen av oppgaver er som den er. Men det betyr ikke at det være sånn.

 - Vi setter i gang kartlegging 

Byrådet setter nå i gang arbeidet med å se på om bydelene kan og bør organiseres annerledes. Utover våren skal vi kartlegge hvordan dagens fordeling av oppgaver fungerer, både hva som fungerer godt og hva som ikke fungerer så bra. Målet er at tjenestetilbudet til innbyggerne skal bli enda bedre, mer tilgjengelig og likeverdig.

Oslo er én by, inndelt i 15 forskjellige bydeler, ganske ulikt fra resten av Norge. Bydelene tilbyr viktige tjenester, som barnehager, hjemmesykepleie og barnevern. Bydelene har ansvar for flere av byens grønne lunger og friområder. De tar imot og bosetter flyktninger, og avgir uttalelser i spørsmål om alt fra skjenkepolitikk til reguleringssaker.

Bydelenes oppgaver spenner vidt. Det gjør bydelene til en viktig arena for engasjement og demokratisk deltakelse for innbyggere med et hjerte for lokalsamfunnet sitt. Like mye som byrådet ønsker at Oslo skal være verdens beste by å bo i, ønsker lokale bydelspolitikere at deres bydel skal være Oslos beste å bo i.

Tjenester må være likeverdige

Det er ikke bare lett å være bydel i Oslo. Det forventes mye, men handlingsrommet er ikke alltid like stort. Så lenge bydelene løser de oppgavene de er pålagt å løse, har de en viss frihet til å organisere seg slik de ønsker.

For bydelene og bydelspolitikerne gir dette muligheter og handlingsrom til å prioritere. For innbyggerne kan det gi et mer variert og tilpasset tjenestetilbud.

Samtidig kan dette skape forskjeller mellom bydelene og føre til ulik praktisering av regelverk som i utgangspunktet skal være like for alle bydelene. Innbyggere som flytter mellom bydeler, kan dermed oppleve at tjenestene de får i én bydel ikke tilsvarer med det de fikk i en annen.

Forskjeller i tjenestetilbud er ikke uheldig i seg selv. Det uheldige er når det fører til at innbyggere i ulike bydeler ikke får likeverdige tjenester.

Byrådets visjon er at Oslo skal være verdens beste by å bo i. Det forutsetter mye. Tildeling av tjenester må skje på en måte som ivaretar den enkelte innbyggers behov og rettssikkerhet. Tjenestene må være likeverdige og gode. Innbyggerne må ha mulighet til å engasjere seg og påvirke sitt nærmiljø.

Bydelene ble til slik de er i dag i 2004. Siden da har Oslo forandret seg mye. Antakelig vil byen forandre seg minst like mye også de neste 20 årene. Byrådet mener det er behov for å se på hvordan bydelene er organisert, og hvordan oppgavene mellom bydelene og kommunen er fordelt.

Vi ber om tilbakemeldinger 

I løpet av våren ber vi i Byrådet om at bydelene og bydelspolitikerne kommer med sine råd og tilbakemeldinger til oss. Vi vil vite hva som fungerer i bydelene og hva som bør endres. 

Hvordan kan vi gjøre det mer motiverende å være bydelspolitiker? Oslos innbyggere er glade i byen sin og vil påvirke lokalsamfunnet de bor i. Vi vil tilrettelegge for det.

Vi ønsker også å høre fra etatene, brukerråd, ansattes organisasjoner og andre samarbeidspartnere til bydelene. Vi vil finne ut mer om hvordan dagens organisering fungerer, og hva vi kan gjøre for å få ting til å fungere bedre.

Kommunen er til for menneskene som bor her. Da må systemet tilpasses dem, ikke omvendt.

Powered by Labrador CMS