DEBATT

Fra venstre: Maren Esmark, Zdena Cervenka og Per-Anders Hansen
Fra venstre: Maren Esmark, Zdena Cervenka og Per-Anders Hansen

– Bevar Gjersrud-Stensrud grønt

Visste du at Oslo er kommunen med flest rødlistede arter i Norge? Bare spør noen av våre eldre om de har merket forskjell i fuglekvitring, antall bier eller sommerfugler. Vi vil kjempe for at det vakre naturområdet på Gjersrud-Stensrud bevares, fremfor å bygges ned.

Publisert

I Søndre Nordstrand ligger skog og mark tett på boområdene, og villdyr tråkker fra Ljanselva helt til Østmarka. Søndre Nordstrand er trolig den grønneste bydelen i Oslo – enn så lenge.

4.000 dekar urørt natur på Gjersrud-Stensrud er den siste delen av Oslos byggesone som ikke er regulert og bygd ut. Fire millioner kvadratmeter skog, matjord, beitemark og innsjøer risikerer å bli rasert for å gjøre plass til 10.000 nye boliger.

Det vil bli 25.000 nye innbyggere, altså på størrelse med Kristiansund. Selv om det foreligger et vedtak om Gjersrud-Stensrud som utviklingsområde fra bystyret, mener vi at området likevel ikke bør bygges ut.

Trær og natur i Østmarka
Denne naturen, fra Gjersrud-Stensrud, blir kanskje ødelagt om få år.

Vil miste 100.000 trær

Her er tre grunner for å bevare Gjersrud-Stensrud grønt:

For det første: En utbygging vil føre til tap av både jordbruksarealer og natur. Et forsiktig anslag viser at man vil måtte hugge ned minst 100.000 trær.

Den artsrike beitemarken øst for Holstad gård, en viktig naturtypelokalitet, blir bygget ned. Det vil også bli tap av habitat for fugleliv og lokal viktig gammel barskog og gråor/heggeskog. Biotoper og vandringskorridorer for rødlistede amfibiearter blir delvis ødelagt. Disse store naturområdene med robuste økosystemer bør bevares av hensyn til naturmangfold, klimatilpasning og karbonlagring.

Svært usikkert kollektivtilbud

For det andre: Det er svært usikkert om området får et tilstrekkelig kollektivtilbud, selv om reguleringen krever at det etableres en forstadsbane før eventuell utbygging. Det er neppe realistisk at en bane, sammen med sykkel og gange, vil dekke hele transportbehovet til 25.000 innbyggere.

Luftige tanker om å borre en milliard-tunnel til Rosenholm togstasjon er nettopp – luftige. Statens vegvesen har vendt tommelen ned og kan ikke anbefale tunnelen. Togene er fulle, selv med seks avganger i timen i rushtiden, og det før Rosenholm er bygget ut, med opp imot 2.000 nye boliger.

Og til slutt: De 25.000 nye innbyggerne kan bli boende i en slags «soveby», der mange vil reise på jobb til andre deler av Oslo og Nordre Follo. Svært ofte med bil, stikk i strid med Oslos klimamål. Det blir enda større trafikkork og kaos - for eksempel på Hauketo - enn det er i dag.

Gjør plass til dyra

Oslo trenger boliger, og det bygges og skal bygges mye i vår bydel. Det er smart å bygge ved kollektive knutepunkt. Samtidig er det utrolig viktig å ta vare på naturmangfoldet. Det er viktig å se helheten av alle naturtap som nå planlegges i vår bydel.

På Mortensrud er det foreslått å bygge 665 boliger på Felt 16, der et stort skogsområde må ofres. Vi er bekymret for at den planlagte viltkorridoren ved Jettegryta barnehage ikke er tilstrekkelig for dyra, og at altfor store skogsområder, nærskog og vegetasjon forsvinner.

Plan- og bygningsetaten har valgt høy grad av fortetting ved et prioritert kollektivt knutepunkt fremfor grønne verdier. I flere plansaker er dette akseptabelt. Vi mener likevel at man burde tenkt annerledes og utviklet Mortensrud til et best mulig bomiljø med sosial bærekraft, fremfor å legge til rette for rasering av et stort skogsområde.

Vi i Søndre Nordstrand MDG håper at byrådet tenker seg om og ber plan- og bygningsetaten om å justere utnyttelsen av tomten ned og bevare mer natur.

Det vi ikke har råd til å miste

Naturen trenger plass og artene trenger leveområder, men vi spiser oss inn det grønne, bit for bit, skog for skog. De norske artene forsvinner i et alarmerende tempo.

Miljøpartiet de Grønne i Oslo vil kjempe for å bevare naturen i byen. Derfor må vi bevare det grønne området på Gjersrud-Stensrud som et fantastisk naturområde til glede for både mennesker og dyr.

Powered by Labrador CMS