Ikke alle barn får gå på nærskolen sin. Det er store forskjeller på hvor tilgjengelige byggene er. Foto: Designinstituttet

– Nå ringer skoleklokkene – men ikke alle kommer inn

Publisert

Hele 80 prosent av norske skoler har fysiske barrierer som stenger elever med funksjonshemming ute. Det er et likestillingsproblem. Hvordan har Oslos stortingskandidater tenkt å løse dette?

Blant Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo sine 33 medlemsorganisasjoner er det mange barn og unge med funksjonshemninger og kroniske sykdommer som har behov for fysisk tilrettelegging av skolen sin. Disse elevene møter ofte hindringer når skoleklokka ringer.

Tilgjengelige skoler og skoler med universell utforming er veien å gå for at norske skoler skal være for alle elever. Det betyr at eksisterende skolebygg må oppgraderes og at nye skoler må utformes universelt. Men hele 3 av 10 nybygde undervisningsbygg er ikke universelt utformet. Det er et lovbrudd etter plan- og bygningsloven, det er uholdbart og bidrar til at samfunnsskapte barrierer opprettholdes.

Ikke alle barn får gå på nærskolen

Ikke alle barn får gå på nærskolen sin. Det er store forskjeller på hvor tilgjengelige byggene er. Men felles for alle skolene er at de fysiske barrierene går ut over elevene. Bare 20 prosent av barn med fysisk funksjonshemming går på nærskolen sin. Slik stenges de ute fra det sosiale miljøet i nabolaget, og mange kan få en uforholdsmessig lang vei til skolen. Det er ikke rettferdig overfor barna det gjelder.

Mange elever med funksjonshemming mistrives i skolen i større grad enn andre barn. Mange mister motivasjonen til å fullføre. Nesten dobbelt så mange med bevegelseshemning har grunnskole som sin høyeste utdanning, sammenlignet med nivået i befolkningen ellers. Samtidig vet vi at funksjonshemmede med høy utdanning har større sjanse til å komme i jobb enn de med lavere utdanningsnivå. Det er i alles interesse å gi alle barn den beste skolen de kan få – også fysisk.

Skolen som inkluderende møteplass

I år skal Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) for første gang lage et veikart for en universelt utformet skole. Hensikten er å finne ut hvordan oppgradering av fysisk tilgjengelighet i eksisterende skolebygg og anlegg kan sørge for at skolene blir inkluderende møteplasser. Bufdir vil involvere de ansvarlige brukerorganisasjonene lokalt.

Dette initiativet støtter Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon helhjertet! Skal vi nå målet om at alle barn får et likeverdig opplæringstilbud, må vi sørge for at skolebyggene er tilgjengelige. Vi mener det fysiske skolemiljøet må være tilgjengelig for alle elever innen 2025 og universelt utformet få år etter – og at dette må sikres i forskrift.

I Oslo kommune har vi flere skolebygg som sårt trenger en oppgradering. Kommer stortingskandidatene i Oslo fylke til å bruke Bufdirs veileder? Hvem vil i neste stortingsperiode jobbe for å sikre bedre tilgjengelighet på norske skoler?

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo har 33 medlemsorganisasjoner med 30 000 medlemmer. Snart er det valg, og vi ser frem til stortingskandidatenes svar.

Powered by Labrador CMS