� Trafikkmålingene viser at det var feil å legge deler av en av byrutene for sykkel til Eilert Sundts gate, sier beboer og medlem av Frogner Høyre, Stian Krosby. Foto: Arnsten Linstad
� Trafikkmålingene viser at det var feil å legge deler av en av byrutene for sykkel til Eilert Sundts gate, sier beboer og medlem av Frogner Høyre, Stian Krosby. Foto: Arnsten Linstad

Fjernet p-plasser og bygde sykkelvei i Eilert Sundts gate. Resultatet ble flere lastebiler og færre syklister

Ikke bare økte tungtransporten i Eilert Sundts gate da sykkelvei ble opprettet i 2017, men bilistene kjører også mye fortere. Det viser trafikkmålinger bymiljøetaten bestilte. Målinger som ikke ble sendt til Frogners bydelspolitikere.

Publisert

VårtOslo har fått tilgang til resultatene og rådata fra to separate trafikkmålinger fra 2016 og 2018 gjennomført av Via Traffic Controlling i Eilert Sundts gate i bydel Frogner. Målingene er gjort på oppdrag fra sykkelveiens utbygger, bymiljøetaten i Oslo kommune.

Den ene målingen er utført rundt ett år før sykkelveien ble anlagt. Den andre målingen er fra omlag ett år etter at trasèen for sykkelruten sto ferdig.

Dobling av brudd på fartsgrense

Samlet har den totale biltrafikken gjennom gaten økt med 70 prosent, viser målingene. Og antallet biler som bryter fartsgrensen er gått opp fra 12 prosent i 2016, til 26 prosent i 2018. Trafikkmålingene viser at over dobbelt så mange bilister bryter fartsgrensen etter at Eilert Sundts gate fikk sykkelvei.

— Boligstrøket vårt er blitt endret fra å være en stille og rolig gate til å bli en gjennomfartsåre for all mulig motorisert trafikk, sier beboer Stian Krosby til VårtOslo.

Andelen tunge lastebiler og trailere har økt kraftig i Eilert Sundts gate etter at sykkelveien ble anlagt i 2017. Samtidig har andelen syklister i den totale trafikkmengden gått ned. Foto: Stian Krosby/Privat
Andelen tunge lastebiler og trailere har økt kraftig i Eilert Sundts gate etter at sykkelveien ble anlagt i 2017. Samtidig har andelen syklister i den totale trafikkmengden gått ned. Foto: Stian Krosby/Privat

Krosby er, foruten å være beboer i Eilert Sundts gate, også styremedlem i Frogner Høyre. Han har, sammen med de fleste naboene og flertallet av lokalpolitikerne i bydelen, lenge vært motstander av å legge byrutetraséen for sykkel gjennom Eilert Sundts gate.

— Det var ikke særlig vanskelig å spå at det kom til å bli økt motorisert trafikk gjennom gaten. Det sa vi med en gang planene ble kjent. Nå har vi dokumentasjon på at vi dessverre fikk rett, sier Krosby.

— Gaten ble mer åpen

— Jeg er tilhenger av sykkelveier, og å skille myke og harde trafikanter. Men denne traséen burde vært lagt til Camilla Colletts vei. Da parkering på den ene siden av Eilert Sundts gate ble fjernet til fordel for sykkeltrasè, ble gatearealet mer åpent. Og det har ført til økt fart og mer tung biltrafikk, sier Stian Krosby.

Stolpediagrammet viser hastighet på trafikk i Eilert Sundts gate i 2018. Det er omlag ett år etter at traséen for en av byrutene for sykkel anlegges. Trafikken har økt, og hastighetene på alle typer kjøretøy har også gått opp. Illustrasjon: Via Traffic Controlling / Bymiljøetaten / Oslo kommune
Stolpediagrammet viser hastighet på trafikk i Eilert Sundts gate i 2018. Det er omlag ett år etter at traséen for en av byrutene for sykkel anlegges. Trafikken har økt, og hastighetene på alle typer kjøretøy har også gått opp. Illustrasjon: Via Traffic Controlling / Bymiljøetaten / Oslo kommune

Den ene trafikkmålingen er utført fra og med 26. september til og med 3. oktober i 2016. Det er ett drøyt år før kommunen, til protester fra naboer og flertallet av bydelspolitikerne, legger deler av en av byrutene for sykkel via Eilert Sundts gate.

Måling nummer to er utført et knapt år etter at sykkelveien ble anlagt i Eilert Sundts gate. Denne målingen strekker seg fra og med 21. september til og med 27. september 2018.

Det er med andre ord en måling som strekker seg over sju dager, og en måling som strekker seg over åtte dager. VårtOslo har bedt bymiljøetaten kommentere tallene i målingene. Det har vist seg å være vanskelig. Bymiljøetaten mener nemlig det ikke er mulig å trekke noen bestemte konklusjoner fra målingene etaten selv har bestilt og betalt for.

Uenighet om målinger

— Det er vanskelig å sammenligne disse tallene av to grunner. Den ene er at det krever spesifikk kunnskap om hvordan verktøyet for radarmålinger fungerer, og hva de ulike variablene betyr for å kunne tolke dataene. Den andre grunnen er at dataene er fra perioder av ulik lengde og derfor ikke sammenlignbare, skriver kommunikasjonsrådgiver Thea Leivestad i bymiljøetaten i en epost til VårtOslo.

Men i Eilert Sundts gate bor statistiker og matematiker Morten Folkeson. Han er uenig i at de to målingene er vanskelige å sammenligne.

Denne grafiske fremstillingen viser trafikkbildet i Eilert Sundts gate i 2016. Det er omlag ett år før p-plasser fjernes og erstattes med sykkelvei. Illustrasjon: Via Traffic Controlling / Bymiljøetaten / Oslo kommune
Denne grafiske fremstillingen viser trafikkbildet i Eilert Sundts gate i 2016. Det er omlag ett år før p-plasser fjernes og erstattes med sykkelvei. Illustrasjon: Via Traffic Controlling / Bymiljøetaten / Oslo kommune

— Det er fullt mulig å sammenligne tallene i undersøkelsene. For det første er det viktig å verifisere at de to periodene som undersøkes er foretatt under like forhold. Jeg har sjekket Meteorologisk institutts nettsted yr.no med tanke på værforholdene i de to periodene. Begge perioder er ideelle for syklister med dagtemperatur på 8 til 20 grader, og to dager med tre millimeter regn i begge perioder, sier statistiker Morten Folkeson.

290 prosent flere trailere

— Nå er perioden for de første målingene, fra og med 21. september til og med 3. oktober 2016, åtte dager når vi regner med første og siste dag i perioden. For den siste undersøkelsen er antall dager sju. Derfor er antall passeringer redusert til 7/8 for å få sammenliknbare målinger. Her er det viktig å nevne at begge periodene omfatter en hel helg, siden passeringsmønsteret er annerledes i helgene enn for ukedagene, skriver Folkeson i en epost til VårtOslo.

Andelen tunge lastebiler og trailere har økt kraftig i Eilert Sundts gate etter at sykkelveien ble anlagt i 2017. Samtidig har andelen syklister i den totale trafikkmengden gått ned. Foto: Stein Krosby/Privat
Andelen tunge lastebiler og trailere har økt kraftig i Eilert Sundts gate etter at sykkelveien ble anlagt i 2017. Samtidig har andelen syklister i den totale trafikkmengden gått ned. Foto: Stein Krosby/Privat

Statistikerens funn er at andelen av personbiltrafikken i Eilert Sundts gate er redusert med sju prosent. Men den øvrige trafikken med lett lastebil, vanlig lastebil og lastebil med henger er gått kraftig opp siden sykkelveien ble anlagt.

— Økningene i andelene for for lastebiler, varebiler og semitrailere er på henholdsvis 51 prosent, 64 prosent og 144 prosent, sier Morten Folkeson.

Andel syklister redusert

Målingene Via Traffic Controlling har utført for bymiljøetaten, skiller ikke mellom sykkel, moped eller motorsykkel. I stedet samles disse kjøretøyene i en gruppe som kalles tohjulinger. I målingen fra 2016, før sykkelvei ble anlagt, er det målt 1165 tohjulinger i Eilert Sundts gate. Da sykkelveien ble anlagt, var antallet steget marginalt til 1184 tohjulinger i målingen fra 2018.

Men hvis en ser på den totale trafikken, som har gått opp og har gitt mer tungtransport og høyere bilhastighet, er likevel andelen tohjulinger gått ned i Eilert Sundts gate.

— Hvis trafikkbildet hadde vært det samme, ville også disse andelene være noenlunde like. Det er de imidlertid ikke. Andelen av tohjulinger, inkludert sykkel, har gått ned med nær 30 prosent, sier statistiker Morten Folkeson.

VårtOslo har bedt om en kommentar fra bymiljøetaten, for å få vite hva som kan være årsak til til at det er mindre andel syklister i det totale trafikkbildet i Eilert Sundts gate etter at sykkelveien ble anlagt.

— Mye feil i våre målinger

— Med henhold til reduksjon i sykkeltrafikken har radarmålinger, som så mange andre typer målinger, sine svakheter. Radarmålinger er særlig dårlige når det kommer til å registrere sykkeltrafikk. Der er det mye feil, og i tillegg klarer ikke apparatet å skille mellom sykkel og MC/moped/andre kjøretøy med sammenlignbar lengde. Derfor bruker vi aldri radarmålinger til å måle sykkeltrafikk, men andre målemetoder som egner seg for å registrere sykkeltrafikken, skriver kommunikasjonsrådgiver Thea Leievestad i bymiljøetaten i en epost til VårtOslo.

Rune Gjøs er direktør for Sykkelprosjektet i bymiljøetaten i Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Undervisningsbygg
Rune Gjøs er direktør for Sykkelprosjektet i bymiljøetaten i Oslo kommune. Illustrasjonsfoto: Undervisningsbygg

Eilert Sundts gate munner ut i Gyldenløves gate. Her er bymiljøetatens planer for sykkelrute mer eller mindre klare til å realiseres. Planene har møtt kraftig motstand fra flertallet i Frogner bydelsutvalg. Bydelsutvalgets leder har sogar gått ut og ment bymiljøetaten ikke informerer lokalpolitikerne godt nok om planene.

— Vi har en muntlig og skriftlig avtale med bymiljøetaten om at de skulle konsultere oss underveis om det det som er ganske store inngrep i lokalmiljøet. Vår bydelsarkitekt skulle være i dialog med etaten før implementering. Men vi ble aldri konsultert, sa BU-leder på Frogner, Jens Jørgen Lie (H), til VårtOslo i januar i år da sykkelveiplanene for Gyldenløves gate var presentert.

— Ikke hemmeligholdt målingene

Nå viser det seg at bydelsutvalget på Frogner heller aldri fikk tilsendt trafikkmålingene som er gjort i Eilert Sundts gate før og etter at byruten for sykkel ble anlagt. Når VårtOslo spør direktør for mobilitetsdivisjonen i bymiljøetaten, Rune Gjøs, hvorfor bydelsutvalget ikke fikk tilsendt trafikkmålingene, svarer han slik:

— Vi har ikke hemmeligholdt målingene. De er journalført i våre postjournaler. Og da Stian Krosby ba om innsyn i målingene, fikk han dem tilsendt, sier direktør Rune Gjøs.

— Men burde ikke bymiljøetaten på eget initiativ sendt trafikkmålingene til Frogner bydelsutvalg? 

— Jeg ser at det er uheldig at de ikke fikk tilsendt trafikkmålingene. Det burde de fått. Men de er som sagt offentlige, sier Gjøs.

— Men tallene viser at andelen syklister er gått ned, og at biltrafikken er gått opp. Samtidig viser tallene også at gjennomsnittsfarten til bilene er økt. Hva sier det deg?

— Nå sier våre folk i bymiljøetaten at personbiltrafikken er gått noe ned. Men vi mener at disse målingene ikke er sammenlignbare fordi de er fra to forskjellige perioder med ulik lengde. Og vi leser ikke tallene slik at trafikken er gått opp, sier Rune Gjøs.

— Må innrømme feil strategi

— Målingene viser klart at bilister bryter fartsgrensen hyppigere nå enn tidligere, og at høyeste målte hastighet etter at sykkeltraséen ble anlagt er målt til 70 km/t, mot 53 km/t før byruten for sykkel ble klar. Hva mener du om det?

— Det er ikke bra. Vi må se nøye på hva som bør gjøres av ytterligere trafikksikring i Eilert Sundts gate. Det kan være aktuelt å få flere fartsdumper, sier direktøren for bymiljøetatens mobilitetsdivisjon.

� Vi spådde at biltrafikken kom til å øke når p-plassene på den ene siden av Eilert Sundts gate ble erstattet med sykkelfelt, sier beboer Stian Krosby. Foto: Arnsten Linstad
� Vi spådde at biltrafikken kom til å øke når p-plassene på den ene siden av Eilert Sundts gate ble erstattet med sykkelfelt, sier beboer Stian Krosby. Foto: Arnsten Linstad

Men beboer Stian Krosby er dypt uenig med bymiljøetatens mobilitetsdirektør Rune Gjøs. Bymiljøetatens egne trafikkmålinger viser at det var feil å legge en del av byruten for sykkel til Eilert Sundts gate, mener Krosby. Han mener det er sterkt kritikkverdig at bydelsutvalgets medlemmer ikke har fått se trafikkmålingene før nå.

— Det er en skandale at bymiljøetaten, etter så mye kritikk for manglende informasjon, ikke ser på det som sin plikt å rapportere etterrettelig på resultater. Trafikkmålingene viser at byrutetraséen for sykkel ikke burde vært lagt til Eilert Sundts gate. Selv om jeg skjønner at det er svært ubehagelig for bymiljøetaten å måtte innrømme at dette har vært en feilslått strategi, sier Krosby.

Her er dataene

Under ligger datagrunnlaget fra bymiljøetaten til trafikken i Eilert Sundts gate:

Eilert Sundts gate

Eilert Sundts gate_datagrunnlag

Powered by Labrador CMS