Nav-reformen har gitt folk en lukket dør å forholde seg til, mener Ivar Johansen. Illustrasjon: Wikimedia Commons

– Folk gir opp å søke utvidet uføregrad. De klarer ikke fylle ut søknaden og blir i tillegg avvist når de søker hjelp på NAV-kontoret

Folk får ikke den hjelpen de trenger hos NAV. I stedet for veiledningen de ble lovet, møter de lukkede dører og uforståelige skjemaer.

Publisert

Kjernen i NAV-reformen var aldeles utmerket. NAV skulle være et partnerskap mellom stat og kommune, og tanken var samordning.

NAV-brukerne skulle få en eneste dør å banke på. Der skulle brukeren bli møtt av en NAV-veileder som var generalist, en som kunne hjelpe de fleste med det aller meste. Enten det var sosialhjelp, økonomisk rådgivning, sykepenger, arbeidsledighet eller trygdeordninger.

NAV-veilederen skulle være deres kontaktperson i systemet. Slik kunne man få en organisasjon med klart eierskap til problemene, som kunne gå på tvers av statlig og kommunalt ansvarsområde, sosial-, trygde- og arbeidsetaten, og hjelpe folk med deres sammensatte problemer.

Døra på NAV-kontoret er stengt

Men mange føler det stikk motsatte: At NAV-døra er stengt. Ikke minst på grunn av reduserte åpningstider.

Det blir sannelig ikke bedre med NAV Stats siste endring:

NAV-kontorene i en rekke fylker har satt opp plakater til mottakene, der de opplyser at man ikke tar i mot dokumenter som vedrører den statlige delen av tjenesteområdet til NAV. Dette gjelder tjenester innenfor pensjon, arbeid og trygd.

Brukerne henvises til internett og ordinær post. Dette på tross av at en rekke skjemaer ikke er tilgjengelig for elektronisk innsending. Det er også til dels svært kompliserte rutiner for innsending.

Ordningen er belastende

Tillitsvalgt for de ansatte i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Yanni Vikan, opplyser til medlemsbladet deres, Gaiden, at hans medlemmer opplever ordningen som belastende. Dette er fordi håndhevingen av regelen har vært spesielt rigid i Oslo. Det har ført til irritasjon hos brukerne, som igjen oppfattes som et arbeidsmiljøproblem.

Jeg hører om folk som har gitt opp å søke utvidet uføregrad fordi vedkommende ikke klarte å fylle ut søknaden og i tillegg ble avvist da vedkommende søkte hjelp på NAV-kontoret.

Det er litt ironisk: Nav-reformen der folk skulle få bare en lukket dør å forholde seg til?

Powered by Labrador CMS