DEBATT

Høyhuset på Gullhaug Torg 2a. Bygget vil stå over Akerselva, er tegnet av Snøhetta og blir utviklet av Avantor.

Den rødgrønne miljøskandalen på Gullhaug torg i Nydalen

Det er en miljøskandale av nasjonalt format å plassere et høyhus ute i Akerselvas historiske løp.

Publisert

I VårtOslo 8. april forsvarer Line Oma, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i bystyrets byutviklingsutvalg, Avantors planer for et 70 meter høyt bygg på Gullhaug torg. Bygget er plassert ute i Akerselvas historiske løp og over den smale kulverten som Akerselva i dag er presset inn i. Oma kan ikke ha satt seg inn i saken.

Det er korrekt at høyhuset er litt lavere enn i gjeldende regulering fra 2010, men kun sju meter lavere. Til gjengjeld er høyhusets fotavtrykk på torget økt fra 120 kvadratmeter i gjeldende regulering til 1 000 kvadratmeter i planforslaget. Høyhusets bruksareal er samtidig økt fra 2 500 kvadratmeter til 10 000 kvadratmeter.

Tre ganger så stort byggevolum

Samlet fotavtrykk på Gullhaug torg med gjeldende regulering er 620 kvadratmeter. Planforslagets fotavtrykk på torget er over 60 prosent større. Samlet bruksareal som skal plasseres på Gullhaug torg, er 4 100 kvadratmeter i gjeldende regulering.

Planforslagets bruksareal som skal plasseres på det samme torget er to og en halv gang så stort. I det nye planforslaget er etasjehøydene dessuten økt, sammenholdt med dagens regulering. Bygningsvolumet som skal plasseres på torget, blir dermed tre ganger så stort som i gjeldende regulering.

Avantors Illustrasjon under viser hvor slankt høyhuset er i gjeldende regulering. Det nye planforslagets høyhus vil stjele store deler av torgarealet på denne illustrasjonen.

Slik så planen ut i 2010.

Bilene skulle vært fjernet for ti år siden

Line Oma gjør et stort nummer av at dagens parkeringsplass på Gullhaug torg omgjøres til et offentlig, bilfritt byrom. Denne parkeringsplassen, som Avantors høyhus vil beslaglegge det aller meste av, er allerede regulert til bilfritt område, og forutsatt å være tilgjengelig for allmennheten.

Paragraf 5 i reguleringsbestemmelsene fra 2010 stiller krav om at det nye torget «skal opparbeides med helhetlig dekke av god kvalitet slik at eksisterende og foreslått nytt torg samlet fremstår likt i materialbruk og detaljering. Det tillates ikke varige bygningsmessige konstruksjoner på torget. Torgets utforming skal ivareta behov for sitteplasser, rekreasjon, sykkelparkering og lek. Det tillates ikke parkering på torget».

Her har kommunen forsømt seg: Ti år etter at reguleringsplanen ble vedtatt har kommunen fortsatt ikke satt en stopper for parkeringen på Gullhaug torg.

Et lite torg gjøres enda mindre

Ved bystyrets behandling av gjeldende reguleringsplan i 2010 stemte Arbeiderpartiet, i tråd med vårt syn, imot enhver form for utbygging på Gullhaug torg, med den begrunnelse at «Gullhaug torg bedre kan utvikles til en viktig møteplass for Nydalen og bydelens beboere hvis området på begge sider av Nydalsveien defineres som torg- og møteplass».

Nå anbefaler Line Oma fra Arbeiderpartiet å gjøre torget betydelig mindre enn det Arbeiderpartiet mente var altfor lite i 2010. Forstå det den som kan!

Høyhuset i Avantors nye planforslag går helt ut i Nydalsveien. De arealene nord for Nydalsveien som ikke er avsatt til oppholdsarealer for boligene i høyhuset, er så smale at de i all hovedsak vil fungere som gang- og sykkelforbindelser, ikke torgarealer for opphold.

Line Oma lar seg lure

For at forbindelsene skal bli brede nok, lukkes til og med 85 kvadratmeter av Akerselva som i dag er åpen. Det er dette Avantor, med hjelp av plan- og bygningsetaten, har forsøkt å kamuflere som et tiltak som skal bedre tilgangen til elva. Dette agnet har det rødgrønne byrådet og Line Oma bitt på, og slukt rått.

Line Oma har imidlertid ett poeng: I det nye planforslaget stenges Nydalsveien over Gullhaug bru, og veien gjøres om til torgareal. Dette er et strålende tiltak. I gjeldende regulering er det kun krav om at Nydalsveien «skal utformes med samme visuelle uttrykk [og] samme materiale som torgflaten for øvrig».

Men det er da ikke nødvendig å tillate Avantor å bygge 10 000 kvadratmeter på den nordre delen av Gullhaug torg for å stenge en vei for biltrafikk!

Høyhus i Akerselvas historiske løp

Line Oma hevder at høyhuset i gjeldende regulering ligger «delvis i elva», mens høyhuset i det nye planforslaget er «trukket unna elveløpet». Det motsatte er tilfellet.

I planforslaget bygges høyhuset ute i Akerselvas historiske løp, fundamenteres 0,5 meter fra den trange kulverten som Akerselva ble presset inn i da den 20-30 meter brede elva ble lukket over Gullhaug torg i 1956.

Høyhusets kjeller skal bygges 1,0 meter fra kulvertveggen, og høyhuset skal krage langt ut over den smale kulverten helt nede på bakkeplan. I gjeldende regulering ligger ingen deler av høyhuset nærmere dagens elvekulvert enn åtte meter.

Gjenåpning av Akerselva i fremtiden

Line Oma gjør et poeng av at «det vil være mulig å åpne Akerselva en gang i framtiden» med høyhusets plassering i planforslaget. Hun sier ingenting om med hvilken bredde eller med hvilken elvetrasé.

Med Avantors planforslag kan Akerselva en gang i fremtiden gjenåpnes i elvas historiske løp i en bredde på 6–8 meter forbi høyhuset, men da mister beboerne i høyhuset alt regulert uteareal på bakkeplan.

Dersom elveløpet legges radikalt om slik at det ikke lenger går over Gullhaug torg, er det mulig å åpne hele det lukkede partiet av Akerselva i Nydalen allerede i dag, selv med høyhusets foreslåtte plassering: i en bredde på ca. fire meter mellom Redskapsfabrikken og Riksteatret. Men da forsvinner turveien langs elva.

Flomproblematikken tilsier gjenåpning

I planforslaget foreslås det å senke denne delen av turveien og benytte turveitraseen som flomvei. Dagens elvekulvert under Riksteatret og Gullhaug torg har nemlig ikke kapasitet til å håndtere en ekstremflom.

Tverrsnittet i elvekulverten er faktisk 30 prosent mindre over Gullhaug torg enn rett ovenfor. Der hvor høyhuset skal plasseres over elvekulverten helt nede på bakkeplan, er kulvertens innvendige tverrsnitt kun 19–20 kvadratmeter. Rett oppstrøms er dette tverrsnittet 27–28 kvadratmeter. Til sammenligning er tverrsnittet for Akerselvas kulvert under sporområdet på Oslo S, altså på strekningen fra Vaterlandsparken til Operaen, hele 68 kvadratmeter.

Det beste flomsikringstiltaket som kan gjøres i Nydalen, er følgelig å gjenåpne Akerselva over Gullhaug torg.

Miljøskandale av nasjonalt format

Et FutureBuilt-forbildeprosjekt som ikke tar flomproblematikken på alvor og ikke forholder seg til den statlig initierte kommunedelplanen for Akerselva miljøpark, er ikke noe forbildeprosjekt, uansett hvor mange miljøkvaliteter prosjektet ellers måtte ha.

Det er en miljøskandale av nasjonalt format å plassere et høyhus ute i Akerselvas historiske løp!

Powered by Labrador CMS