DEBATT

Slik ønsker aksjonisten i Nydalen at parken i Sandakerveien 113-119 skal bli seende ut.
Slik ønsker aksjonisten i Nydalen at parken i Sandakerveien 113-119 skal bli seende ut.

– En ny og banebrytende høyesterettsdom kan gjøre det mulig med en stor park i Nydalen

Mange år som leder i næringslivet har lært meg at det gjelder å ta tak i uttalelser som «dette har vi aldri gjort før» som begrunnelse for at vi ikke skal forsøke noe nytt. Å tenke nytt og utenfor boksen er hva som i mange tilfeller skaper fremgang, innovasjon og utvikling.

Publisert

Nylig kom plan- og bygningsetaten med tilsvar på spørsmål fra varaordfører Abdullah Alsabeehg (AP) om kommunen kan benytte rekkefølgekrav for å finansiere ekspropriering av Sandakerveien 113-119 i Nydalen. Dette for å etablere en stor park på 15-20 mål, slik bydel Sagene og bydel Nordre Aker ønsker.

Gjennom vinteren har Aksjonsgruppa Ja til Stor Park i Nydalen jobbet med å utrede muligheten for om rekkefølgekrav kan benyttes for å finansiere ekspropriering av tilstrekkelig areal for å hjelpe kommunen å finansiere en stor park.

Aksjonsgruppen har gjennomført en underskriftskampanje om forslaget, hatt dialog med jurister med ekspertise på eiendomsrett, sendt en lengre utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet om saken og hatt flere møter på Rådhuset, blant annet med varaordføreren.

Ekspropriere tomta

Styringsgruppen for utvikling av Nydalen, med de ulike kommunale etatene, Avantor og Obos har på sin side kommet frem til et forslag om en L-formet park på 11,5 mål. Forslaget til park er uheldig utformet, og den er mer enn 30 prosent mindre enn hva både bydel Sagene og bydel Nordre Aker har vedtatt at det er behov for.

Kort forklart går forslaget om bruk av rekkefølgekrav ut på at kommunen eksproprierer tomten, men ilegger et krav om finansiering i et gitt område rundt parken. Her vil nye utbyggingsprosjekter, enten det er nybygg, påbygg eller tilbygg være med å finansiere eksproprieringen over en bestemt tidsperiode. Detaljene rundt en slik løsning kan eiendoms- og byfornyelsesetaten utforme.

Det bør tenkes utenfor boksen

Hvis vi likevel anslår at prisen på tomten er 750 millioner kroner, og man ilegger rekkefølgekrav på sju prosent av prosjektsummen for de ulike prosjektene, så trenger man 35-40 prosjekter i størrelsesorden 300 millioner kroner for å finansiere tomten.

Basert på at det bare i dag er 18 prosjekter i ulik utviklingsfase i Nydalen, i mindre enn 500 meters radius fra parktomta, så er det ikke helt umulig å anta at man kan finansiere en stor park ved hjelp av denne løsningen over tid.

I sitt tilsvar til varaordføreren skriver kommunen at Oslo ikke har hatt tradisjon for å bruke dette virkemiddelet som de omtaler som arrondering. Det at det ikke har vært tradisjon for å gjøre ting før, kan ikke være et argument for å ikke benytte virkemiddelet nå.

Mange år som leder i næringslivet har lært meg at det gjelder å ta tak i uttalelser som «det har vi prøvd før og det fungerte ikke» eller «dette har vi aldri gjort før», som begrunnelse for at vi ikke skal forsøke noe nytt. Å tenke nytt og utenfor boksen er hva som i mange tilfeller skaper fremgang, innovasjon og utvikling.

Juristene er usikre

Å ta i bruk arronderingsvirkemiddelet vil ikke være enkelt. Gjennom aksjonsgruppens arbeid har vi i møte med varaordføreren pekt på en spesifikk høyesterettsdom av mai 2022. Dommen omtales som Mortensruddommen.

Her påla kommunen rekkefølgekrav utenfor aktuell tomt. Saken ble anket til Statsforvalteren, deretter til lagmannsretten og til slutt til Høyesterett, som i sin funksjon setter presedens. Googler man dommen kommer det frem en rekke vurderinger fra jurister innen eiendomsrett.

I aksjonsgruppens arbeidsprosess for park i Nydalen har vi registrert over 20 ulike jurister som har vært involvert fra utbyggeres side. Uttalelsene fra de ulike juristhusene vurderer dommen som uklar og tolker Høyesteretts vurdering bredt.

I vår dialog med jurister på området, viser det seg at de ikke vil uttale seg om saken offisielt, da de har direkte eller indirekte bindinger til aktuelle utbyggere. Uttalelsen fra kommunen som nå foreligger er den første uavhengige vurderingen av dommen.

Banebrytende dom

Slik vi lesere kommunens vurdering av dommen er den banebrytende og kan utløse nye premisser for byutvikling i fremtiden. Kommunen uttaler i sitt svar at dommen åpner opp for virkemiddelet, men at den også setter strenge krav til hvordan virkemiddelet kan benyttes.

At noe er krevende er heller ikke et argument for at det ikke skal gjøres. Det er nettopp derfor vi har de flinkeste embetsfolka på dette området i kommunen. Det er altså en mulighet for å realisere en stor park på 15-20 mål i Nydalen uten at det skal koste kommunen all verden.

Som et neste skritt foreslår Aksjonsgruppa Ja til Stor Park i Nydalen at kommunen gjør en scenarioutredning av aktuelle byggeprosjekter i Nydalen de neste 20 årene. Basert på en slik utredning vil kommunen kunne gjøre en kvalifisert vurdering av hvor raskt eksproprieringen av Sandakerveien 113-119 kan finansieres ved bruk av arronderingsvirkemiddelet.

Powered by Labrador CMS