Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen fikk i rapporten fra inntaksutvalgets leder Berit Lødding anbefalinger for veien videre i arbeidet med å lage en ny inntaksmodell for byens videregående skoler. Foto: Christian Boger

Skoleutvalg anbefaler endring i karakterinntaket til videregående skole i Oslo

Skoleutvalget mener dagens karakterbaserte inntak må endres. Men utvalget vil ikke konkludere om en framtidig opptaksmodell til Oslos videregående skoler.

Publisert

Siden det rødgrønne byrådet tiltrådte i 2015, har det vært en uttalt målsetting å gjøre noe med dagens karakterbaserte inntakssystem ved byens videregående skoler. Byrådets kritikk av dagens system har ført til en, til tider, het politisk debatt i avisspalter og bystyresalen.

For å se på hvordan inntaket til videregående skal være, satte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen i 2018 ned et utvalg, for å se på mulige framtidige løsninger.

Onsdag kom utvalget, ledet av forsker Berit Lødding, med sine anbefalinger. Konklusjonen spriker.

– Ingen av de modellene vi har vurdert vil kunne løse de problemene byrådet ønsker å gjøre noe med. Spesielt vil de ikke løse problemet med segregering og forskjeller mellom skolene på en god måte, sier utvalgsleder Lødding.

– Ny inntaksmodell løser ikke alt

Utvalget har gått gjennom kunnskap og forskning om inntak til videregående opplæring både nasjonalt og internasjonalt. Utvalgets mener inntaksmodellen som Oslo har i dag, slår skjevt ut både for elevene og skolene.

Rapporten anbefaler å gjøre endringer for å motvirke til dels store forskjeller mellom skolene. I dagens system er det for lite mangfold, og elevene på de ulike skolene speiler ikke byens befolkning.

Gjennom sitt arbeid med å finne en god inntaksmodell, har utvalget også gjort en viktig oppdagelse.

– En ny inntaksmodell alene er ikke nok til å løse alle de utfordringene den videregående skolen i Oslo sliter med, mener Berit Lødding.

– En ny inntaksmodell vil ikke løse alle utfordringer i den videregående skole, mener leder av inntaksutvalget Berit Lødding. Foto: Christian Boger

Hun peker spesielt på at en ny modell neppe vil være nok for å bekjempe problemet med frafall i den videregående skolen.

– Dette er og blir et politisk problem som ikke kan løses gjennom et enkelt tiltak. Her må det også andre virkemidler til for å kunne klare å snu trenden, tror forskeren.

Anbefaler en viss videreføring av dagens system

På tross av at utvalget ikke har funnet noen fullgode løsninger et bedre inntakssystem, kommer de likevel med noen anbefalinger.

En av disse er å gå videre med dagens karakterbaserte inntakssystem, i en modifisert versjon.

– Et mindretall i utvalget ønsker at dagens modell, hvor karakterer vektlegges, videreføres, men at det gjøres endringer som tilgodeser de svake elevene. Hensikten er å unngå en like stor forskjell mellom "gode" og "dårlige" skoler som i dag, forklarer utvalgslederen.

Flertallet i utvalget vil derimot skrote dagens system og bygge en ny modell rundt en progresjonsmodell, der plasseringen av elevene blir fastsatt etter hvordan elevens prestasjoner har utviklet seg gjennom årene på ungdomsskolen.

– Dette er den modellen som mest sannsynlig vil bli sett på som den mest rettferdige blant elevene. Her blir innsatsen og ikke bare karakterene vektlagt, mener utvalget.

Uprøvd modell

Men det finnes også sider ved denne modellen som ikke er like tiltrekkende.

– Det er flere usikkerheter rundt denne løsningen, og det er det eneste av de syv alternativene våre som vi ikke har fått simulert.

– En utfordring er hvordan en skal dele inn elevenes prestasjonsnivåer. En annen er hvordan progresjonen skal måles og hvor tidlig dette arbeidet skal starte, sier Lødding.

– Et tydelig mandat for endring

Som en uttalt forkjemper for et nytt og, i hennes øyne, mer rettferdig inntakssystem, har skolebyråd Thorkildsen engasjert seg sterkt. Og trass i mangelen på klare anbefalinger, er hun godt fornøyd med rapporten.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen håper å ha sitt forslag til ny inntaksmodell klar i første halvdel av 2021. Foto: Christian Boger

– Utvalgets anbefalinger gir et tydelig svar på at endring i inntakssystemet til videregående er nødvendig. Nå skal jeg sette meg grundigere inn i rapporten og dens anbefalinger, og så skal vi starte arbeidet med å finne den løsningen vi mener best vil løse dagens utfordringer i osloskolen, sier hun til VårtOslo.

Og uansett hva byrådet faller ned på når det gjelder løsning, er byråden klar på en ting.

– Elevene og deres ønsker skal komme i første rekke. For meg er det viktig at elevene har en sterk stemme i arbeidet med nye inntaksregler, understreker Thorkildsen.

Maner til politisk samarbeid

Byråden maner nå til politisk samhold, for å få på plass en inntaksordning som vil gagne elevene i osloskolen, samtidig som den er med på å utjevne forskjellene mellom hovedstadens videregående skoler.

– Nå håper jeg virkelig at vi kan få en god debatt og et godt samarbeid rundt en løsning som tar fatt i segregeringen vi ser i osloskolen. Nå er det på tide at vi, fra alle deler av det politiske spekteret, deltar i å finne en løsning som kan fungere for barn og unge i framtiden.

Rapporten blir nå sendt ut på offentlig høring. Etter høringen vil skolebyråden og hennes folk utarbeide det endelige utkastet til forslag for nye inntaksregler. Går det som Thorkildsen håper, vil forslaget kunne komme til politisk behandling i løpet av første halvår i 2021.

Powered by Labrador CMS