Her, ved Akershusstranda, kan det bli aktuelt med småbåthavn.

— Ja til flere båtplasser og båtboere i Oslo

Publisert

Båtentusiaster som ønsker å bo i båt trenger et utvidet tilbud, særlig vinterstid.

Høyres og Venstres forslag til småbåtstrategi

• Bystyret ber byrådet lage en småbåtstrategi for å sikre flere båtplasser, samt vinterlagringsplasser for småbåter. Strategien legges fram som egen bystyresak innen 30. juni 2017. Saken skal inneholde:
1. en kartlegging av gjeldende reguleringsbestemmelser for småbåthavnene, både på landsiden og sjøsiden.
2. en utredning av hvor det kan legges nye moloanlegg for båtforeningene i Oslo. Moloanleggene skal sikre dagens båtplasser, men også legge til rette for en utvidelse av antall plasser.
3. en kartlegging av mulighetene for å anlegge sanitæranlegg i forbindelse med eksisterende småbåthavner.
4. en vurdering av om havnekassen innenfor regelverket kan benyttes til å finansiere mudring, moloanlegg, sanitæranlegg og utbedring av private og kommunale småbåthavner. Den juridiske analysen bør omfatte hva havnekassene finansierer av tilsvarende tiltak i andre kommuner.

• Bystyret ber byrådet anlegge gjestehavn med tilbud om toaletter, dusj og vaskeri ved Akershusstranda. Anlegget skal også kunne benyttes som vinterhavn for dem som benytter båt som helårsbolig. Gjestehavnen skal være etablert innen sommeren 2017.

• Bystyret ber byrådet fremme en reguleringssak for småbåthavner og andre idrettsanlegg for båt- og idrettsforeninger i Oslo. Målsettingen er forutsigbare utviklingsmuligheter for foreningene.

Oslo har mange båtentusiaster, og jeg leser fra innlegget til Rune Kvarme i VårtOslo at han er en av dem. Dessverre er det ventelister mange steder for å få en båtplass, og det er derfor et behov for økt kapasitet i småbåthavnene, særlig vinterstid.

Høyre og Venstre fremmet derfor i fjor høst et forslag om en ny småbåtstrategi for Oslo, der disse problemstillingene ble tatt opp. Dessverre fikk vi ikke støtte fra Arbeiderpartiet, SV og MDG for forslagene våre.

Gjestehavn ved Akershusstranda
I løpet av en sesong mottar Oslo mange besøkende sjøveien. I dag benytter besøkende eksisterende småbåthavner og anlegget på Aker Brygge. Oslo kommune har ikke egen gjestehavn med et godt sanitæranlegg som er lett tilgjengelig for besøkende. Dette er vanlige i andre nordiske land.

Som fjordby skulle det bare mangle at ikke byen legger til rette for småbåter og båtentusiaster. Forslaget omfattet også en gjestehavn med muligheten for å legge til rette for båtfolket som velger å bo i båt. Høyre foreslo som et utgangspunkt å legge denne gjestehavnen til Akershusstranda. Der er det både plass og mulighet til å legge en båthavn. Samtidig fins det alternativer, blant annet ved Filipstad.

Gjestehavna kan være et vinterbosted
Ved Akershusstranda, der havnepolitiet holder til i dag, er det plass til å legge ut gjestebrygger, og det er bygninger på land som kan bygges om til et anlegg med dusj, toalett og vaskeri. En gjestehavn bør også kunne brukes som vinterbosted for dem som bor i båt på helårsbasis. For å sikre nok vinterplasser bør det lages en oversikt over hva som fins av muligheter i dag og hvordan denne kapasiteten kan utvides.båter

Moloanlegg kan bety båtplasser
Det er forøvrig flere steder i Oslo som egner seg for nye småbåthavner. Kommunens småbåtutvalg har pekt på noen lokaliteter, men det bør gjøres et utredningsarbeid for å identifisere potensialet både for helt nye småbåthavner og en utvidelse av kapasiteten i eksisterende anlegg. Etablering av moloanlegg kan også bidra til å utvide antall båtplasser i kommunens sjøområde.

Sanitæranlegg lett tilgjengelig
Fordi det finnes mange båter i Oslofjorden, er det nødvendig å legge til rette for flere anlegg hvor båtene kan tømme septiktanken. I dag finnes det få tilbud, som også er vanskelig tilgjengelige. Båtene bruker derfor ikke tilbudet, og septiken tømmes direkte i fjorden. Det bør derfor planlegges flere anlegg i både private og kommunale småbåthavner.

Mudring for å få båtene frem
Noen båtforeninger, både kommunale og private, har behov for å mudre sjøbunnen, altså å flytte sand og slam på havbunnen, for å kunne beholde og utvide kapasiteten i marinaen. Oslo havn har selv behov for mudring av og til, og i forbindelse med disse mudringsoppdragene bør de kunne bistå småbåthavner med mudring, uavhengig av om de er kommunale eller private. Dette bør kunne finansieres via havnekassen, siden også dette er havnerelatert virksomhet.

Powered by Labrador CMS