DEBATT

Her dreier seg om et moralsk ansvar man ikke kan se bort fra, sier kronikkforfatterne Theresa Wilberg, Elfrida Hartveit Kvarstein og Kjetil Bremer.
Her dreier seg om et moralsk ansvar man ikke kan se bort fra, sier kronikkforfatterne Theresa Wilberg, Elfrida Hartveit Kvarstein og Kjetil Bremer.

– Dersom nedleggelsen av Personlighetspoliklinikken gjennomføres, vil pasienter med personlighetsforstyrrelse få dårligere behandling i byen vår

Budsjettene ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus reduseres år for år for å spare penger til nye sykehusbygg. Det fremstår som ønsketenkning at dette ikke går ut over pasientbehandlingen. Nå må sykehusledelsen og politikerne på banen.

Publisert

Det er oppsiktsvekkende at Personlighetspoliklinikken ved Oslo universitetssykehus nå er foreslått nedlagt. Dette er en spesialpoliklinikk for personlighetsforstyrrelser som tilbyr spesialisert terapi for unge voksne med alvorlig emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.

Pasientene det gjelder har store problemer med å opprettholde en stabil og god selvopplevelse, opplever intense og raske følelsesmessige svingninger og har ofte store vanskeligheter i sine forhold til andre mennesker.

Problemene innebærer ikke bare mye lidelse for den enkelte, men også for de rundt. Å fullføre utdannelse og mestre en jobbsituasjon kan være vanskelig. Mange er i risiko for varig arbeidsuførhet.

Samtidig er behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten ofte mangelfull, fragmentert og for kortvarig. For en del pasienter innebærer dette innleggelser i akuttpsykiatriske avdelinger i forbindelse med alvorlig selvskading og selvmordsrisiko.

Alvorlige personlighetsforstyrrelser

Det tar år å bygge opp spisskompetanse og et godt behandlingsmiljø for pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse, og det kreves betydelig innsats for å opprettholde gode behandlingsprosesser.

God behandling av pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse foregår i team bestående av behandlere med spesiell opplæring.

Det at pasientene har denne tendensen til å inngå i selvforsterkende negative relasjoner med andre spiller seg naturlig nok også ofte ut i forhold til terapeutene.

Behandling av pasienter med alvorlig personlighetsforstyrrelse krever derfor regelmessig veiledning av terapeuter og behandlingsteam for å sikre gode behandlingsprosesser.

Pågående forskning må avbrytes

Personlighetspoliklinikken tilbyr behandling som er godt dokumentert i internasjonal forskning. I tillegg har poliklinikken selv i en årrekke drevet aktiv forskning på behandling av denne målgruppen.

Basert på egen forskning har vi stadig forbedret organiseringen og innholdet i behandlingen.

Det er få behandlingsenheter i den psykiske spesialisthelsetjenesten i Norge som gjennom forskning på egne pasienter, slik vi har gjort, kan dokumentere at kostnadene ved grundig og omfattende behandling oppveies av reduksjon i antall akuttpsykiatriske innleggelser og bruk av annen behandling.

Poliklinikken er et eksempel på god integrering av behandling og forskning. Den foreslåtte nedleggelsen av poliklinikken er derfor oppsiktsvekkende i lys av at nettopp satsning på pasientnær forskning inngår i de strategiske målene til Oslo universitetssykehus.

En nedleggelse vil innebære at pågående forskningsprosjekter ved poliklinikken avbrytes.

Et tap for pasienter og forskningen

Kompetansemiljøet for personlighetsforstyrrelse ved Oslo universitetssykehus er bygget opp over mange tiår og har viktige nasjonale funksjoner i form av undervisning og veiledning av andre behandlingsenheter i Norge som følge av aktiv klinisk forskning.

Fagmiljøet består av flere komponenter som gjensidig styrker hverandre, ikke minst Nettverk for personlighetsforstyrrelse, som er et klinisk forskningssamarbeid og kvalitetsregister med nasjonal utbredelse.

Kvalitetsregisteret omfatter nå over 14.000 pasienter med personlighetsforstyrrelse, inkludert nær 900 pasienter i pågående behandling. Databasen er unik i verdenssammenheng og har gitt opphav til et stort antall forskningspublikasjoner og høyt internasjonalt omdømme.

En annen viktig komponent i fagmiljøet er Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, som driver utstrakt undervisning og formidling av oppdatert kunnskap om personlighetsforstyrrelser.

Nedbygging av dette høyt verdsatte fagmiljøet representerer et tap for pasienter og behandlere, og vil ha store konsekvenser for fagutvikling og forskning på feltet.

Politikerne har også et moralsk ansvar

Budsjettene ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus reduseres år for år for å spare penger til nye sykehusbygg. Det fremstår som ønsketenkning at dette ikke går ut over pasientbehandlingen. Nå må sykehusledelsen og politikerne på banen.

Helseforetaksmodellen gjør det kanskje mulig for politikerne å fraskrive seg det formelle ansvaret for konsekvensene av de planlagte budsjettkuttene, men her dreier seg også om et moralsk ansvar man ikke kan se bort fra.

Det er på tide at politikerne setter handling bak velvillige ord om økt satsing på psykiatrien nå når det røyner på. Hvor alvorlig vi tar behovene til sårbare grupper forteller mye om hvilke verdier vi setter høyt i samfunnet vårt.

Dersom den foreslåtte nedleggelsen av Personlighetspoliklinikken gjennomføres, vil pasienter med personlighetsforstyrrelse få dårligere behandlingsmuligheter i byen vår.

Powered by Labrador CMS