Medlemmer av Det sentrale eldrerådet har henvendt seg til eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen for å klargjøre eldrerådets funksjon. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen / Flickr

Harde slag i eldrerådet. Rådet omtales som "et dysfunksjonelt kommunalt utvalg"

Publisert

– Måten eldrerådet fungerer på, hindrer oss i å synliggjøre problemene med eldreomsorgen i Oslo, mener medlemmer av eldrerådet.

I et klagebrev, som er sendt til eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen, omtaler to medlemmer av Det sentrale eldrerådet organet som "dysfunksjonelt". De to melder om dårlig samarbeidsklima og manglende selvforståelse i eldrerådet.

Det sentrale eldrerådet er et rådgivende organ for byrådet og bystyret i saker som angår levekårene for eldre i Oslo kommune. Eldrerådet er oppnevnt for å styrke eldres deltakelse og innflytelse i lokalpolitikken. Rådet har åtte medlemmer og kan gi uttalelser, anmodninger og råd til byens politikere.

Peker på rådets leder

I brevet til alle rådets medlemmer, samt byråden, står det blant annet: "Hovedårsaken til at rådet er i en slik uholdbar situasjon, er manglende evne og vilje hos rådets leder og de øvrige medlemmer av arbeidsutvalget til å følge vanlige rutiner for saksbehandling i kommunale komiteer og utvalg".

Det hevdes videre at medlemmer har deltatt i en mobbekampanje mot to av rådets medlemmer fordi de har kritisert rådets leder og arbeidsutvalg. De to gjengir at et annet medlem av rådet, nestlederen, mener forholdet i rådet er "helt forferdelig". Et varamedlem skal også ha fortalt at han gikk fra møtene med vond smak i munnen.

Eldrerådet fungerer som et passivt høringsorgan

– Vi mener at noe av praksisen i eldrerådet ikke samsvarer med gjeldende regelverk og praksis. Det går i stor grad på saksbehandlingsregler, som for eksempel innkalling til møter, og at referater kommer for sent, sier Tore Nyseter, som sammen med Knut Elgsaas skrev brevet.

Tore Nyseter er en av to personer som nå melder til eldrebyrådet i Oslo at det kommunale organet er "dysfunksjonelt". Foto: Res Publica

De sitter begge i rådet og har foreslått endring i retningslinjene for det kommunale organet.

– Men det har ledelsen avvist, og derfor er vi i en komplisert situasjon nå. Det har vært sånn lenge, og jeg har aldri opplevd et så dårlig samarbeidsklima noe annet sted, sier Nyseter.

Står i "den gamle tradisjonen"

Han mener lederen og flere medlemmer i rådet representerer "den gamle tradisjonen i eldrerådet", hvor det fungerer som et passivt høringsorgan.

– I retningslinjene som byrådet la med i 1995, står det klart av eldrerådet også må ta opp saker på egenhånd. Hver gang jeg har prøvd å gjøre dette, har det blitt nedstemt, mener han.

Mener rådet generelt samarbeider godt

– Det denne saken bunner i og grunnen til at enkelte hevder at vi har et dårlig samarbeidsklima i eldrerådet, er at et forslag til en handlingsplan noen lagde ikke ble behandlet i rådet. To menn var forfattere av denne, og det er disse som reagerer, sier leder i rådet, Wenche Hansgaard.

Hun mener at det ikke har vært et dårlig samarbeidsklima i det sentrale eldrerådet før denne hendelsen, og at det generelt er et godt samarbeid i de åpne, kommunale møtene.

– Vi begynte med handlingsplanen i fjor. Grunnen til at vi ikke ville bruke det aktuelle forslaget, som var for omfattende og mer å regne som en utredning fremfor forslag til en handlingsplan, er at det ikke passer til rådet, sier Hansgaard.

– Men det er ikke sånn at vi går og skuler på hverandre. Jeg tror dette vil løse seg. Min oppgave som leder er å få frem alt det beste og få fram hvert og ett medlem, og jeg håper alle føler seg trygge, sier hun.

Eldreomsorgen henger etter i Oslo

– Vi som står for brevet og disse meningene er klart i mindretall, og da blir det motsetninger. Flertallet vil ikke diskutere realitetene og går heller på person – noe som gjør situasjonen vanskeligere, sier Nyseter.

Han forteller også om en tidligere uoverensstemmelse med ledelsen. Etter å ha holdt et foredrag om eldreomsorgen i Oslo skal han ha fått beskjed om at han ikke hadde lov til dette, noe han mener er helt feil.

– Vår intensjon, både med brevet og kritikken vi har rettet mot rådet, er å gjøre det lettere å løfte opp de problemstillingene som ligger i eldreomsorgen i Oslo. Denne henger etter på så mange områder. Vi griper fatt i dette fordi vi føler at slik ting fungerer i rådet i dag, så får vi ikke synliggjort problemene, sier Nyseter.

"Normalt ikke et anliggende for byråden"

I et brev, datert 27. oktober, besvarer byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester de to rådsmedlemmene. Brevet er signert kommunaldirektør Endre Sandvik og konstituert seksjonssjef Camilla Melvold. De to henviser til saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel seks.

Videre sier de: "Forholdet mellom medlemmene i et råd oppnevnt av bystyret er normalt ikke et anliggende for byråden eller byrådsavdelingen. I denne saken vil vi likevel gi uttrykk for vårt synspunkt."

Dersom rådet mener at egne nye og presise saksbehandlingsregler for rådet vil gjøre samarbeidet mellom rådet og kommune bedre, bør rådet sende en henvendelse om dette til byrådsavdelingen.

Powered by Labrador CMS