DEBATT

Utenriksfergene utgjør klimaeffektive bindeledd mellom Norge og Europa for millioner av reisende og store mengder gods, sier kommunikasjonssjefen i Color Line, Erik Brynhildsbakken.

– Color Line skulle gjerne videreutviklet Hjortnes på Filipstad. Men Kongshavn har både plass og nærhet til hovedveinettet

Color Line tilfører alene byen en verdiskaping på over 1 milliard kroner i året, og gir nesten 1,800 arbeidsplasser bare i Oslo. Color Line håper derfor at Oslo Havn i fortsettelsen vil ha en mer faktabasert tilnærming til hvor utenriksfergene skal ligge.

Publisert

Oslo har snart brukt et kvart århundre på å diskutere hvor utenriksfergene skal ligge i fremtiden, men nå går det endelig mot en avgjørelse i denne viktige saken for byen, klimaet, reiselivet og næringslivet. 

Likevel er det uklarhet om hva som skal til for å plassere de helårlige rutene mellom Norge og Europa på samme sted – og Oslo Havn har ikke bidratt til å klargjøre saken.

Mener Kongshavn alternativet må utredes

Det forventes at byrådet om kort tid vil foreslå å samle utenriksfergene enten på Vippetangen eller Kongshavn. Ved å flytte Color Line vekk fra Hjortneskaia på Filipstad kan også disse arealene inngå i byutviklingen av Filipstad, som er del av siste fase i den ellers så vellykkede fjordbyutviklingen. 

Imidlertid betyr det at Color Line og DFDS må komme og gå fra samme sted til omtrent samme tider, noe som vil kreve store arealer og effektiv trafikkavvikling.

Slik planene nå foreligger, mener Color Line at sentrumsnære Vippetangen dessverre mangler både plass og kapasitet i det lokale veinettet for to store utenriksfergerederier.

Kongshavn har derimot plass nok og ligger i umiddelbar nærhet til hovedveinettet, og Color Line mener derfor at dette er et reelt alternativ som bør utredes nærmere. 

Oslo havn vil tvinge trafikken inn i trange gater

Mot dette synet står Oslo Havn, som mener det er en god idé å tvinge alle bilene, lastebilene, trailerne, bussene og taxiene som følger av utenriksfergenes aktivitet inn i de trange gatene rundt Vippetangen. 

Havnen avfeier advarsler om at det kan skape trafikkaos og redusere utenriksfergenes transportarbeid av millioner passasjerer og store mengder gods, og ser nærmest ingen negative følger for byen, rederiene eller klimaet ved sin foretrukne løsning. 

Oslo Havns forenklinger

Spørsmålet om utenriksfergenes fremtidige plassering i Oslo har dermed havnet i en spagat mellom videre byutvikling og behovet for klimaeffektiv sjøtransport. 

Oslo Havn har som oppgave å ivareta sjøtransportens behov, men her går havnen likevel imot vurderingene til rederiene og alle øvrige bekymringer vedrørende Vippetangen. 

Oslo Havns mange meninger i saken er sammenfattet i deres nylige artikler 'Ikke kaos med to ferger på Vippetangen' og 'Mer byliv med felles fergeterminal på Vippetangen'. Der er det flere eksempler på forenklinger som strider mot fakta i saken:

  • Oslo Havn fastslår at det ikke vil oppstå kork og kø ved Vippetangen med trafikken til og fra to meget store utenriksferger. Havnen begrunner dette med en trafikkanalyse om Vippetangen som ifølge havnen vil gi «god trafikkflyt», selv om analysen viser at det ved de daglige ankomstene vil oppstå kø i 2-2,5 timer. Hvilke trafikkutfordringer som vil oppstå om ettermiddagen i forbindelse med avgang vites ikke, da dette helt er utelatt i Oslo Havns analyse.

  • Når Oslo Havn ønsker en fergeterminal for passasjertrafikken på Vippetangen, underslår havnen at utenriksfergene daglig frakter store mengder gods mellom Norge og Europa som ellers ville gått på veien. Godstransporten til utenriksfergene utgjør mellom en tredjedel og halvparten av alt gods som går over containerhavnen i Sydhavna, og havnen må hensynta at godstransport er avgjørende for utenriksfergenes rutetilbud.

  • Oslo Havn advarer om at havnen må ha tilgjengelige arealer i reserve på Kongshavn for å kunne vokse, men statistikken viser at sjøtransporten over Sydhavna faller framfor å øke. I tillegg har Oslo Havn mulighet til å frigjøre store arealer bare ved å slutte å bruke Sydhavna som parkeringsplass for nybilimporten. Videre har havnen selv fremmet flere forslag om å benytte Kongshavn til formål som vil gå på bekostning av godstransport, slik som en større drifts- og beredskapshavn, lager, verksted og fleretasjes kontorbygg.

  • Oslo Havn advarer også at en utenriksfergeterminal på Kongshavn vil true hele byutviklingen av Grønlia, fordi det «mest sannsynlig» må bygges en beskyttende skipsstøtvoll som kan true økonomien til utviklingen av den nye bydelen. Imidlertid fastslår analyser fra DNV, gjengitt i Utenriksfergeutredningens fagrapport om havnetekniske forhold, at det ikke vil være behov for en slik undersjøisk voll.

Oslo må komme først

Det viktigste for Color Line er at byen kommer til en løsning som faktisk lar seg gjennomføre praktisk og kommersielt. Utenriksfergene utgjør klimaeffektive bindeledd mellom Norge og Europa for millioner av reisende og store mengder gods. 

Begrensninger i dette transportarbeidet vil derfor ha vidtrekkende ringvirkninger for reiseliv, næringsliv og eksportindustri over hele landet, og føre til mer veitrafikk og økte klimautslipp både i og langt utenfor Oslo.

Color Line skulle gjerne ha videreutviklet Hjortnes som en integrert del av fremtidens Filipstad, men ser også behovet for byutvikling. I det perspektivet kan Kongshavn representere et godt alternativ, med nok plass og nærhet til hovedveinettet. 

I tillegg har Bane NOR utredet etablering av en togterminal for gods i Sydhavna, som kan gi helt nye muligheter for godstransporten mellom utenriksferger og tog i Norge og Europa.

Må fungere for alle typer reisende

Isolert sett er naturligvis Vippetangen en fin innfallsport til Oslo. Imidlertid er trafikkavviklingen allerede anstrengt i dag. 

Den fremtidige løsningen må fungere for alle typer reisende, godsaktørene og byen, og aktiviteten kan ikke sammenlignes med tradisjonell cruisevirksomhet. 

Oslo Havns løsning vil derfor kunne begrense effektiv ressursutnyttelse, som igjen vil redusere verdiskaping og arbeidsplasser. Color Lines aktivitet tilfører alene byen en verdiskaping på over 1 milliard kroner i året, og gir nesten 1,800 arbeidsplasser bare i Oslo.

Color Line håper derfor at Oslo Havn i fortsettelsen vil ha en mer faktabasert tilnærming i denne viktige saken for byen, og gå i en tettere dialog med både rederiene og andre interessenter om alternativene. 

Utenriksfergenes fremtidige plassering må baseres på det som vil gi den beste fellesløsningen for byen, sjøtransporten, klimaet og landet.

Powered by Labrador CMS