Kløverhumla er en av artene som står i fare for å utryddes. Foto: James K. Lindsey / Wikipedia

– I Oslo er 1186 arter utrydningstruet. Hele 531 arter er ikke påvist etter 1980. Dette er alvorlig

Oslo er kommunen med det rikeste artsmangfoldet i Norge. Men ødelegges økosystemet, ødelegges livsgrunnlaget vårt. Vi må stoppe naturødeleggelsene og ta tilbake tapte leveområder.

Publisert

Av verdens antatt åtte millioner arter, er nå en million arter i fare for utryddelse. Kløverhumla er snart borte og kornspurven finnes ikke lenger her. Vi er i ferd med å kappe av den grenen vi sitter på. Hovedårsaken til tapet av natur er arealødeleggelse. Likevel tillates ødeleggelse av stadig nye områder med verdifull natur.

Under landsmøtet til helgen, skal MDG behandle forslaget vårt om en rekke tiltak som kan forhindre slike ødeleggelser av viktige naturområder.

For det haster med å igangsette tiltak. Siste eksempel på område som står i fare for å ødelegges, er Vefsn kommunes planer om å fylle elvedelta i Drevja med steinmasse, for å lage industriområde. Elvedeltaet i Drevja er det siste våtmarksområdet i Vefsnfjorden og er, ifølge Norsk Ornitologisk Forening, svært viktig å bevare. Foreningen har klaget til Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland, men har altså ikke fått medhold.

Ingen hjelp fra regjeringen

Norge har gjennom internasjonale avtaler allerede det som skal til for å ivareta de livsviktige naturarealene for insekter og dyr. Men dessverre er det slik at nå, snart 30 år siden konvensjonen om biologisk mangfold trådte i kraft, skjer tapet av arter hurtigere enn noen gang.

De siste årene har regjeringen aktivt bygget ned norsk natur, svekket lovverket mot skadelige naturinngrep og oversett faglige råd fra miljøforvaltning, institusjoner og miljøorganisasjoner. Eksempler er gruvedumping i Repparfjorden, nedbygging av matjord, veibygging i viktige naturområder, massiv utbygging av hytteområder i urørt natur og dumping i deltaet Drevja.

Vi står i en masseutryddelse

Norge har med sin vidstrakte natur en forutsetning for å bli et foregangsland for ivaretakelse av leveområder for insekter, planter og dyr. Hovedårsaken til artsdøden er at leveområdene ødelegges. Nå må all ødeleggelse av verdifull natur stoppe!

For kort tid siden kom det internasjonale naturpanelets dramatiske rapport om tilstanden for natur og dyr i verden er klar tale; vi er midt i en masseutryddelse av arter. Av verdens antatt 8 millioner arter hvorav bare 1,5 million er kjent, er én million truet av utryddelse. Det vil si at to tredjedeler av artene som vi kjenner kan dø ut.

Også i Norge er tilstanden alvorlig. I dag er hver femte art rødlistet. Bare i Oslo er 1186 arter utrydningstruet. Hele 531 arter er ikke påvist etter 1980. For oss mennesker er dette alvorlig. Ødelegges økosystemet, ødelegges livsgrunnlaget vårt.

Et arealregnskap trengs

Utbygde arealer er i praksis tapt som leveområde for mange av artene som levde der. Derfor må det innføres en strengere arealforvaltning som setter naturen foran økonomisk gevinst.

Vi foreslår derfor at det må innføres en rekkefølgebestemmelse i planleggingen. Det betyr at det ikke skal bygges på urørt, viktig natur. Vi kan ikke lenger tillate at natur, som slåttemark og kystlynghei, ødelegges.

Risikoen for at artene som lever der dør ut, øker ellers. Slåttemark er levestedet til mange av biene. Ettersom biene også er truet, må vi restaurere heller enn å bruke arealet til andre formål.

Vi vil også innføre et arealregnskap, som sier noe om hva vi har av natur og biologisk mangfold.

Ta tilbake tapte områder

Det kan ta svært lang tid eller være umulig å gjenskape ødelagt natur, som naturskog og slåtteeng. Men fordi så mye er ødelagt, må vi likevel restaurere mer natur enn vi tar ut, slik at vi styrker leveområdene til dyr og insekter

Byene kan ta en lederrolle. Som den kommunen med det rikeste artsmangfoldet i Norge, har Oslo et spesielt ansvar. Derfor har MDG i byrådet i Oslo laget et grøntregnskap. Derfor reetablerer vi slåtteenger, åpner bekker og ruller ut grønne tak til glede for bier og andre insekter. Marka skal, hvis vi får det som vi vil, bli villere og reguleres til nasjonalpark, der artsmangfold og friluftsliv får forrang.

Hvis insektene og dyrene dør, er det vi som er ille ute. De utgjør selve livsgrunnlaget vårt. Vi kan ikke vente. Vi må ta grep nå som sikrer leveområder til insekter, dyr og vekster!

Powered by Labrador CMS